Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ESG fondy: investice s přidanou hodnotou?

V posledních letech zažívají trhy celou řadu otřesů, krizí a nečekaných překvapení. Zatímco pandemie koronaviru už výrazný vliv na trhy a spotřebitele bezprostředně nemá, objevila se dlouho nevídaná míra inflace, raketový vzestup úrokových sazeb a zjevná tendence k částečné deglobalizaci. Tyto faktory byly umocněny konfliktem na Ukrajině, který mnohé vyděsil. A trhy na tento šok pochopitelně reagovaly. O to víc za těchto okolností vyvstává potřeba správného hospodaření s penězi. Investování je jeho nedílnou součástí. A nedílnou součástí investování se zase stávají tzv. ESG fondy. Co se za touto zkratkou skrývá?

Jedná se o investování, které zohledňuje i jiné než čistě finanční aspekty. Pokud vám jako investorovi záleží výhradně na potenciálu budoucího výnosu bez ohledu na širší kontext, nemusíte se problematikou ESG vůbec zabývat. Pokud vám nevadí, že své peníze směřujete do zbrojního či tabákového průmyslu, do energetických firem, které neřeší dopady byznysu na životní prostředí, anebo do státních dluhopisů zemí, jež nejsou z pohledu Západu právě demokratické, budete nejspíš ESG považovat za zbytečný luxus či čistě módní vlnu, která se brzy přežene. Jestliže vám ale přijde důležité investovat s ohledem na dopady na životní prostředí či sociální udržitelnost a rozvoj, nabízejí ESG fondy právě to, co hledáte. A nemusí to být nutně na úkor zisku.

Růst hodnoty vašeho kapitálu a udržitelnost lze totiž kombinovat. Velká část investičních společností už fondy zaměřené na ESG zařadila do své nabídky a zájem ze strany investorů dokazuje, že mají na trhu svou nezastupitelnou úlohu. Neexistují žádná univerzální kritéria, která by globálně hodnotila míru „společenské odpovědnosti“ jednotlivých firem, existuje nicméně shoda na základních oblastech, jež jsou pro hodnocení relevantní – životní prostředí (E), sociální odpovědnost (S) a oblast řízení a správy (G). Na první pohled nejsrozumitelnější je bezesporu oblast životního prostředí. Zde investiční společnosti zkoumají dopady činnosti daných firem na klima, energetickou náročnost jejich byznysu, emise skleníkových plynů, nakládání s odpady či ochotu a schopnost nabízet produkty či služby reagující na klimatickou změnu. Pokud se rozhodnete vložit své peníze do ESG fondů, budete mít vysokou míru jistoty, že se podílíte na financování obnovitelných zdrojů energie, nízkouhlíkových projektů a zelené transformace ekonomiky jako takové.

Sociální kritéria zahrnují oblast ochrany lidských práv, pracovních standardů, vztahů s občanskou společností či vztah k genderové problematice. Investiční společnosti v rámci sociální oblasti vyhodnocují dopady byznysu na klienty, zaměstnance i dodavatele a zajímají se o to, zda jednotlivé firmy vůbec považují „sociální odpovědnost“ za relevantní pro svůj byznys, zda podporují rozvoj svých zaměstnanců, solidaritu, neziskové projekty či inovaci svých obchodních modelů.

V oblasti řízení a správy se zkoumají takové aspekty, jako je nezávislost představenstva, práva akcionářů, odměňování managementu, kontrolní mechanismy, dodržování principů volné soutěže a legislativy. Ve svém celku pak jednotlivá kritéria odrážejí cíle udržitelného rozvoje schválené zeměmi OSN v rámci tzv. Agendy 2030, zaměřené na odstraňování chudoby, rozvoj zdravotní péče, vzdělání, energetické infrastruktury, udržitelného urbanismu, cirkulární ekonomiky, výzkumu a inovací, biodiverzity a ochrany klimatu, či dosažení spravedlnosti, rovnosti a globální spolupráce.

Do ESG investování výrazně zasahuje také politika. Státní i nadnárodní regulátoři ve zvýšené míře po finančních institucích vyžadují podporu „společenské odpovědnosti“. Ať už s takovým přístupem souzníme, či nikoli, trend je jasný. Finanční aktéři ESG podporují čím dál víc a příliv peněz od investorů sílí. Pokud vás filozofie „odpovědného investování“ zaujala, můžete praktické otázky konzultovat se svým poradcem.

Ondřej Marek, Ladislav Zemánek, Stone&belter, ondrej.marek@sbelter.cz