Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Změny v oblastech osobních dokladů a evidence obyvatel

Dnem 1. ledna 2016 nabyl účinnosti zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a mění se zákony č.328/1999 Sb., o občanských průkazech a č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Tato novelizace přináší několik zásadních změn:

Cestovní pasy

 • Nově je možné podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený pas na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností v rámci celé ČR bez ohledu na místo trvalého pobytu.
 • Pokud občan při podání žádosti sdělí, že si přeje pas převzít na jiném úřadu, zaplatí při převzetí správní poplatek 100 Kč.
 • Ruší se vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů (tzv. „BLESK“), s dobou platnosti na 6 měsíců.
 • Nově se budou vydávat už pouze cestovní pasy s biometrickými údaji („e-pasy“) s platností na 10 let (u dětí do 15 let na 5 let).
 • Bude možné podat žádost o vyhotovení tohoto cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 6 dnů („BLESK“) za správní poplatek 4 000 Kč (pro děti do 15 let 2 000 Kč). Převzetí je v tomto případě možné pouze v místě podání žádosti.
 • Při vyhotovení pasu v běžné lhůtě do 30 dnů zůstává správní poplatek pro dítě do 15 let 100 Kč, od 15 let 600 Kč.

Občanské průkazy

 • Novinkou je vydávání občanských průkazů občanům starším 70 let s platností na 35 let od data jeho vydání. V případě změny některého údaje bude ale nutná výměna občanského průkazu.
 • Podat žádost o vydání občanského průkazu a převzít vyhotovený průkaz je možné na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností v rámci celé ČR bez ohledu na místo trvalého pobytu, přičemž jako vydávající úřad bude na dokladu nově uveden obecní úřad v místě podání žádosti.
 • Pokud občan při podání žádosti sdělí, že si přeje občanský průkaz převzít na jiném úřadu, zaplatí při převzetí správní poplatek 100 Kč.
 • Za žádost o vydání občanského průkazu z důvodu zápisu titulu nebo z jiného osobního důvodu, podanou v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního, bude vybírán správní poplatek ve výši 100 Kč.
 • Občan s trvalým pobytem v ČR, který po dovršení 15 let nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let. Evidence obyvatel
 • Za podání návrhu na zrušení údaje o trvalém pobytu občana oprávněnou osobou bude nově při podání nutné uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč za každou osobu v návrhu, rovněž za každou osobu, která ohlásí ukončení trvalého pobytu na území ČR.
 • Pro občany s evidovanou adresou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny (tzv. úřední adresou) jsou od 1. 1. 2016 ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně úřadu, v jejímž správním obvodu mají hlášen trvalý pobyt.
 • Po uplynutí 10 dnů jsou tak splněny podmínky fikce doručení, to znamená, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se vykonatelnou. Upozorňujeme, že nepřevzetím pošty je možné promeškat lhůtu na odvolání a poškodit tak vlastní osobu.
 • V žádosti o zprostředkování kontaktu prostřednictvím Ministerstva vnitra může žadatel v zájmu vyšší úspěšnosti získání kontaktu nově připojit důvod, proč chce osobu, kterou hledá, kontaktovat. V případě zjištění, že osoba zemřela, bude o této skutečnosti vyrozuměn, ale údaje o datu a místě úmrtí budou nadále sděleny pouze osobě blízké.

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel