Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volba prezidenta 2018

1. kolo volby prezidenta se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Případné 2. kolo volby se bude konat v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Kdo a kde může volit

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta t.j. 13. 1. 2018 (ve 2. kole 27. 1. 2018) dosáhl věku 18 let.

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

O správnosti zápisu ve stálém seznamu voličů vedeném naším úřadem se mohou voliči osobně přesvědčit po předložení průkazu totožnosti, popř. požádat o opravu údajů ke své osobě na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel v přízemí budovy u paní Přikrylové, č. dveří 134.

V této souvislosti upozorňuji voliče, kteří při některých z minulých voleb požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí a nyní chtějí volit ve svém stálém volebním okrsku v ČR, aby požádali příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a doklad o vyškrtnutí předložili neprodleně odboru osobních dokladů a evidence obyvatel paní Přikrylové. Bez tohoto dokladu nebudou zapsáni do stálého seznamu voličů. Bližší informace na tel. 235 011 505.

Hlasování mimo volební místnost

Voliči mohou ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat o možnost hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Pokud již nyní víte, že např. z důvodu svého zdravotního stavu se nebudete moci dostavit do volební místnosti, obraťte se na paní Herychovou, tel. číslo 235 011 314 a ve dnech voleb i na okrskovou volební komisi ve svém volebním okrsku. Přehled telefonních spojení do jednotlivých volebních místností bude zveřejněn na internetových stránkách ÚMČ Praha 13 www.praha13.cz.

Hlasovací lístky

Číslo a sídlo (adresu) volebního okrsku najde každý volič na obálce s hlasovacími lístky, které mu budou dodány nejpozději do 9. 1. 2018 do domovní schránky. Prosíme, umožněte přístup k domovním schránkám. Pokud by se stalo, že by volič hlasovací lístky neobdržel, má možnost si je vyzvednout ve dnech volby ve volební místnosti, nebo před dnem volby v informacích ÚMČ Praha 13 v přízemí budovy. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti. V případě, že dojde ke ztrátě nebo poškození hlasovacích lístků, může volič požádat ve volební místnosti o vydání nové, kompletní sady hlasovacích lístků. Pro 2. kolo volby se hlasovací lístky nedoručují, voliči je obdrží přímo ve volební místnosti. Sídla všech volebních okrsků, jejich popis a veškeré další informace jsou uvedeny na www.praha13.cz v sekci Volba prezidenta.

Voličské průkazy

Voliči, kteří budou v době volby mimo svůj trvalý pobyt, mohou hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí, t.j. na zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR (s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem - bližší informace na www.mvcr.cz) na voličský průkaz.

O jeho vydání mohou voliči zapsaní v seznamu voličů vedeném naším úřadem požádat osobně po prokázání totožnosti v budově ÚMČ Praha 13 ve 3. patře, č. dv. 433 u paní Ivany Petříkové (dotazy na tel. 235 011 317), popřípadě písemně s úředně ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky a doručit na ÚMČ Praha 13, odbor občansko-správní, nejpozději 7 dnů přede dnem volby, t.j. pro 1. kolo do 5. 1. 2018, pro 2. kolo pak do 19. 1. 2018.

Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu v případě 1. kola do 10. 1. 2018 do 16.00 hod., v případě 2. kola pak do 24. 1. 2018 do 16.00 hod. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu. Požaduje-li volič jeho zaslání, tak i adresu. Vzory žádostí jsou na našich internetových stránkách v sekci Volba prezidenta. Odbor občansko- správní pak vydá voličský průkaz buď přímo žadateli, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jde pouze o převzetí voličského průkazu, ne podání žádosti) popř. jej voliči zašle na uvedenou adresu.

Výdej voličských průkazů bude zahájen 28. 12. 2017. Voličům budou předávány voličské průkazy pro 1. a 2. kolo, pokud výslovně nepožádají o voličský průkaz pouze pro některé kolo volby. Při ztrátě voličského průkazu nelze vydat duplikát!

Zdůrazňuji, že lhůty pro příjem žádostí a výdej voličských průkazů jsou dány zákonem a nelze je měnit.

Výdej voličských průkazů:

28. 12. čtvrtek 8.00–14.00

29. 12. pátek 8.00–13.00

2. 1. úterý 8.00–14.00

3. 1. středa 8.00–18.00

4. 1. čtvrtek 8.00–14.00

5. 1. pátek 8.00–13.00

8. 1. pondělí 8.00–18.00

9. 1. úterý 8.00–16.00

10. 1. středa 8.00–16.00

V mezidobí mezi 1. a 2. kolem volby, budou voličské průkazy vydávány v níže uvedených termínech. Výdej bude ukončen 24. 1. 2018 v 16.00 hod.

15. 1. pondělí 8.00–18.00

16. 1. úterý 8.00–14.00

17. 1. středa 8.00–18.00

18. 1. čtvrtek 8.00–14.00

19. 1. pátek 8.00–13.00

22. 1. pondělí 8.00–18.00

23. 1. úterý 8.00–16.00

24. 1. středa 8.00–16.00

Způsob a zásady hlasování

Volič ve volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem. Zkontrolujte si proto platnost svých dokladů. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Každý volič obdrží úřední obálku, do které v prostoru pro hlasování vloží jeden hlasovací lístek se jménem vybraného kandidáta. Tento lístek se nijak neupravuje.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Případné druhé kolo volby prezidenta

Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, bude se 26. a 27. 1. 2018 konat 2. kolo volby prezidenta.

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta obdrží voliči přímo ve volební místnosti. Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby prezidenta nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru