Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oběhové hospodářství aneb Odpady jako cenný materiál

Oběhové hospodářství (v orig.: circular economy) představuje nejnovější trend v politice Evropské unie týkající se managementu přírodních zdrojů a jejich účinnějšího využívání. Jeho základním principem je snaha uchovávat v ekonomickém systému co možná nejdéle užitnou hodnotu výrobků při současném snižování objemu odpadu a jeho negativních dopadech na životní prostředí. Snahou je výrobek, nebo jeho části, ponechat na konci životnosti nadále v oběhu. Pro spotřebitele tak vzniká možnost využívat výrobky delší dobu. Ty je možno opravit, předat jinam k dalšímu využití, neopravitelné výrobky recyklovat a přetvořit na jiné produkty. To vytváří nové ekonomické a pracovní příležitosti.
Odpad je chápán jako něco nepotřebného, co lidé vyhodí. Dnes však již existuje celá řada způsobů, jak opětovně využít použité výrobky nebo jejich části. Například biologický odpad lze přetvářet v energie nebo kompostovat a následně využívat k produkci zemědělských plodin. Většina produktů představuje množství dílů, částí a materiálů, které celý výrobek svou životností několikanásobně převyšují. Neměly by tedy končit na skládkách, ale být vždy využity jako druhotné suroviny pro výrobu nových produktů. Materiálové využití je nejekonomičtějším způsobem získávání zdrojů a zároveň cestou ke snížení vysoké surovinové závislosti. Je to takový návrat zpět do světa našich babiček, kdy bylo vše využíváno i několik desítek let, výrobky byly vyrobeny tak, aby vydržely co nejdéle. Mnohdy se předávaly z generace na generaci. V domácnostech bylo využito a zpracováno vše co se vyrobilo, vypěstovalo nebo nakoupilo. Odpadů vznikalo minimum. S přechodem ke konzumnímu způsobu života však začalo vznikat neúměrné množství odpadů. Děti již od nejnižšího věku dostávají velké množství hraček, mezi kterými se pak brodí ve svých pokojích. Naučí se ničeho si nevážit a být rozmazlené. Možnost výběru z velkého množství hraček podle výzkumníků vede k tomu, že se dítě včas nenaučí soustředit, jeho pozornost je rozptýlená, těká z jednoho podnětu na druhý a neponoří se naplno do dané činnosti. V tomto ohledu mohou být hračky pro dítě stresovým faktorem. Mnoho předmětů nepřináší radost paradoxně ani dospělým lidem. Je nutné nakupovat vždy s rozmyslem, zda to či ono opravdu potřebujeme. Překonávat nutkání k nakupování zbytečností, které se pak hromadí, nelze je již uspořádat ani využít. S méně věcmi lze domácnost lépe uklidit a zjednodušit si život. Odstranění množství starých věcí z domácností je skvělým způsobem, jak se zbavit stresu. Takové věci je v současné době možné předat k využití jinam či je recyklovat. Obrovské množství výrobků konzumní společnosti se stalo cenově dostupnými a nebylo nutné již nepotřebné věci dále využívat jinak. Každý nový výrobek je obalen v mnoha slupkách z nejrůznějších materiálů, což ještě zvyšuje nakupování přes internet, které je dnes převažujícím trendem. Internetový obchod obalí výrobek mnoha plasty a několika kartonovými krabicemi, což následně lze jedině vyhodit v lepším případě do kontejneru na tříděný odpad. Ten je pak neúměrně přeplňován. Odpadky se válí všude okolo a vítr je roznáší po okolí. Budí to dojem, že nežijeme na sídlišti, ale na smetišti. Taková situace nevzniká jen v Praze 13 nebo v Čechách, jedná se o celosvětový vážný problém, který je třeba urychleně řešit. Sněmovna Parlamentu České republiky na podzim jasnou většinou přijala čtyři nové zákony: Zákon o odpadech, Zákon o obalech, Zákon o výrobcích s ukončenou životností a tzv. Změnový zákon. Spolek Česká asociace oběhového hospodářství, z.s., (ČAObH) je dobrovolný nepolitický svazek občanů a korporací, které spojuje zájem o šetření primárních zdrojů, snižování nákladů v průmyslových podnicích a snižování negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví prostřednictvím snižování množství odpadu. ČAObH schválení zmíněných zákonů za daných okolností považuje za vítězství zdravého rozumu a odpovědnosti. Nyní jsou důležité ony praktické kroky, při kterých bude využito nové legislativy k omezení skládkování a k využití odpadů jako materiálu pro další zpracování. Ruku v ruce s příslušnými opatřeními je nutné pokračovat ve vzdělávání podnikatelů, zástupců samospráv i mládeže. ČAObH připravuje kritéria na dotační výzvu SFŽP pro podporu odbytu výrobků z recyklovaných surovin. Nový zákon o odpadech upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů, práva a povinnosti osob zapojených do odpadového hospodářství, působnosti veřejné správy v odpadovém hospodářství. Přibyly nové pojmy jako je například soustřeďování odpadů. Jedná se o krátkodobé uložení tříděného odpadu k dalšímu zpracování. Zákon obsahuje též nové pojmy jako je energetické využití, potravinový odpad aj. Aby bylo umožněno další zpracování odpadu jako materiálu je zaveden pojem „obchodník, který nakupuje odpad a následně jej prodává jako cenou komoditu k dalšímu materiálovému využití na vlastní odpovědnost“. Jedná se tedy o živnostníka. Zprostředkovatel však jedná jménem cizích osob, je zmocněn k zprostředkování odpadu jiné osobě. Nový zákon pamatuje též na likvidaci černých skládek. Vedle výzvy vlastníka k odklizení, může úřad uložit vlastníkovi zabezpečení místa tak, aby zde skládka nevznikala. Pokud na tyto výzvy vlastník nebude reagovat, kompetentní pracovník úřadu může zajistit zabezpečení odpadu ohrožujícího žp nebo jeho likvidaci. Vlastník pozemku je povinen strpět vstup pracovníka na pozemek za těmito účely. V katalogu odpadů přibyly nové položky. Vydáním zákonů není proces přijetí nové legislativy ukončen, je třeba vydat prováděcí vyhlášky, metodiky aj. Některé změny v odpadovém hospodářství vyžadují přechodová období. EU stanovila postupné obecné cíle změn odpadového hospodářství ve smyslu oběhového hospodářství do roku 2035. Doufejme, že nová legislativa přispěje k odklonu od používání výrobků vysoce nekvalitních s krátkou životností a na jedno použití, a že přenese větší odpovědnost za nakládání s odpadem na výrobce. (Zdroj: MŽP, ČAObH)

Dana Céová, odbor životního prostředí