Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na co se nejčastěji ptáte?

Na odbor životního prostředí se často obracíte s dotazy, jejichž obsah se týká všech oblastí, kterými se tento odbor zabývá. Těm nejčastějším dáme postupně prostor na stránkách STOPu.

V čem spočívá údržba zeleně ve správě odboru životního prostředí?

Stručně shrnuto se jedná o tyto práce:

  • zimní služba na pěších komunikacích; 5x seče trávy; podzimní úklid listí z ploch OŽP; péče o dětská a sportovní hřiště – vylepování návštěvních řádů na dětských a sportovních hřištích; drobné opravy oplocení hřišť a herních prvků mobiliáře; výměna písku v pískovištích; drobné terénní úpravy vnitrobloků; péče o drobnou architekturu a cyklistické dopravní značení; výsadby a ošetřování rostlin (dřevin i květin); zálivky výsadeb; výchovné, zdravotní i bezpečnostní řezy stromů; úpravy porostů keřů; odplevelování keřových skupin, záhonů, zpevněných ploch atd.
  • služby spojené s čistotou a pořádkem na plochách (ruční sběr odpadků, obsluha odpadkových košů, košů na psí exkrementy, vč. doplňování sáčků)
  • týdenní provozní kontroly herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích dle platných norem
     

Jak a kdy se uklízí spadané listí?

Listí se uklízí najednou až po jeho úplném opadu ze stromů, což je zpravidla až po prvních mrazících. Zahájení úklidu listí je stanoveno většinou na listopad. Z travnatých ploch je odklízeno pomocí sekaček. Z pěších komunikací a dalších zpevněných ploch je ručně zametáno.

Zdá se mi, že je všude spousta odpadků? Stará se úřad o jejich úklid?

Radnice prostřednictvím odboru životního prostředí dělá pro úklid veřejných prostranství opravdu hodně. Třikrát týdně se sbírají odpadky z ploch zeleně a dětských hřišť ve správě OŽP. Třikrát týdně je vysypáváno  323 odpadkových košů vč. obsluhy stojanů na psí exkrementy. Každoročně probíhá jarní úklid chodníků od zimního posypu, nedopalků cigaret, rozbitého skla... a na podzim pak úklid spadaného listí. Také je objednáván jarní celoplošný úklid ploch zeleně i mimo správu OŽP. Každoročně jsou sebrány desítky tun odpadů. Smutné je, že už po týdnu jich bývají uklízené plochy zase plné. Udržování čistoty a pořádku není pouze věcí radnice. Ta vynakládá na tyto služby zhruba 9 mil. Kč ročně. Je to také věcí obyvatel, kteří v naší městské části žijí a firem, které zde staví nebo zde mají své provozovny.

Jak se osvědčilo využívání  nezaměstnaných lidí v rámci projektů zaměřených na pomoc nezaměstnaným?

Pracovníci veřejně prospěšných prací nyní pomáhají při úklidu na nejvíce exponovaných místech Prahy 13. Úklid se týká zejména okolí některých stanic metra, dětských hřišť, sportovišť a ve velké míře též cest pro pěší, parků a dalších míst k odpočinku. Zčásti provádějí úklid i tam, kde neplní své povinnosti vlastníci pozemku a je potřeba úklid i těchto míst operativně zajistit. Pomáhají také při likvidaci černých skládek. V několika případech se jim dokonce podařilo přimět i několik lidí bez domova k úklidu jejich „příbytku“. Celkově lze tedy říci, že využití nezaměstnaných v tomto projektu se osvědčilo a že jejich přítomnost je pro naši městskou část přínosem. Zaměstnanci služby si díky němu udržují a obnovují základní pracovní návyky, motivaci k práci a získávají finanční prostředky z pracovní činnosti, nikoli jen ze sociálních podpor.

Na sídlišti jsem několikrát viděl hodující potkany. Řeší radnice nějak jejich hubení?

Množení potkanů je opět důsledkem dostupnosti zbytků jídel z domovních odpadů na plochách zeleně, v keřích, okolo kontejnerů, na dětských hřištích a podobně. Na plochách zeleně ve správě odboru životního prostředí probíhá každoročně opakovaná deratizace myšovitých hlodavců. V letošním roce od května probíhala první etapa a od září probíhá druhá.

-red-