Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čas pro ohlédnutí za uplynulými čtyřmi lety

Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec volebního období a to je čas, kdy musí vedení městské části, v první řadě starosta, zhodnotit uplynulé období a předložit občanům „účet“ ze své čtyřleté činnosti. Čtyři roky jsou velice krátká doba. Přesto si dovolím říci, že v Praze 13 se v jejich průběhu leccos změnilo a jsem přesvědčen, že ve většině případů k lepšímu.

Hlavním mezníkem začátku tohoto volebního období bylo úspěšné dokončení nové radnice, která se budovala zejména v předchozím období, a bleskové přestěhování celého úřadu do nových prostor. Všechny odbory radnice začaly neprodleně poskytovat kompletní služby, navíc v mnohem příjemnějším prostředí a v rozšířených úředních hodinách (čtyři úřední dny v týdnu, od října 2005 mají některé přepážky otevřeno i v pátek). V roce 2002 bylo pro občany otevřeno 18 hodin týdně, nyní je to 30 hodin, u ověřování a osobních a cestovních dokladů dokonce 35 hodin týdně.

Výkon státní správy


O vysoké úrovni výkonu státní správy na úřadu městské části svědčí také dvě ceny, které jsme obdrželi v prosinci 2005 - „Resortní cena Ministerstva vnitra za inovaci v územní veřejné správě za rok 2005“ a ocenění v soutěži „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“. Druhá z těchto cen byla radnici udělena za přistoupení k modelu kvality CAF, spočívajícím mimo jiné v důkladném sebehodnocení instituce, což umožňuje poučit se z chyb a dále zlepšovat kvalitu služeb. Úřad prošel v minulém roce nezávislým personálním auditem s pozitivním výsledkem. I přes narůstající činnosti, které jsou k nám převáděny z vyšších článků státní správy, se daří udržovat počet zaměstnanců na čísle 256 a trvale zvyšovat jejich odbornou úroveň. Od ledna 2004 byla pro celý úřad spuštěna elektronická spisová služba, pokračuje modernizace informačních technologií. O rostoucí náročnosti práce úřadu svědčí čísla – např. živnostenský odbor eviduje o 750 podnikatelů více než před čtyřmi lety, odbor státní sociální podpory vyřídil za čtyři roky na 70 000 žádostí a na dávkách vyplatil 540 miliónů, občansko-správní odbor vydal téměř 28 000 cestovních pasů.

Hospodaření a investice


Hlavní činností samosprávy, jejímž jsem představitelem, je hospodaření se svěřeným majetkem a rozhodování o využití finančních prostředků, kterými městská část disponuje. Mohu konstatovat, že se nám dařilo udržet přebytkový rozpočet. Výjimkou byl rok 2003, kdy kvůli dostavbě radnice skončil rozpočet schodkem, který byl kryt úvěrem. Jinak jsme ale nezatížili Prahu 13 žádnými dluhy. Podařilo se nám vždy zabezpečit všechny nezbytné potřeby městské části a díky dobrému hospodaření skončil rozpočet v roce 2004 reálným přebytkem přes 25 miliónů korun a v roce minulém přes 21 miliónů korun.
Velice pozitivní je vzrůstající tendence investičních výdajů městské části. V roce 2004 to bylo něco přes 116 miliónů, v loňském roce již přes 126 a do konce letošního srpna bylo na investice vydáno již 135 miliónů korun. K největším investičním akcím patří kromě dostavby radnice zastřešení zimního stadionu, přestavba objektu v Trávníčkově ulici na Dům seniorů Lukáš, rekonstrukce tělocvičny v Kovářově ulici ve Stodůlkách a stavba hasičské zbrojnice v Třebonicích. O investicích na rekonstrukce školních budov, bytových domů a zkvalitňování životního prostředí se ještě zmíním v dalších odstavcích.

Bydlení


Bytová výstavba ze strany měst a obcí je v posledních letech na ústupu. Praha 13 realizovala v letech 2001-2003 ve spolupráci s bytovým družstvem výstavbu deseti družstevních bytových domů v lokalitě Rotavská. Na podobném principu s využitím státní dotace nyní stavíme výškový Bytový dům Petržílkova vedle radnice, který bude dokončen v únoru příštího roku. Kromě těchto dvou projektů spočívá drtivá většina rozsáhlé bytové výstavby na území Prahy 13 v rukou soukromých investorů.
Městská část spravuje v současné době téměř 5000 bytů v bytových domech, které byly postaveny v 80. a 90. letech minulého století. Každoročně jsou vynakládány nemalé prostředky na rekonstrukce – výměny stoupaček, oken a vstupních portálů, sanace lodžií, opravy obvodového pláště, někde také výměny výtahů. Několik desítek bytů je každý rok nově pronajímáno – jde nejčastěji o byty z výstavby financované magistrátem nebo o rekonstruované byty po neplatičích, které se nám v posledních letech lépe daří uvolňovat a nabízet perspektivnějším nájemníkům.
V prosinci 2004 zastupitelstvo svým rozhodnutím umožnilo zahájit prodej části bytového fondu (jde o více než 3000 bytů) nájemníkům, kteří v bytech bydlí. Celkem 32 technologických celků bude prodáno právnickým osobám vytvořeným oprávněnými nájemníky, kteří tak získají za rozumnou cenu vlastní bydlení a možnost sami rozhodovat o opravách a zvelebování svých domů.

Životní prostředí


Na tuto oblast jsme kladli zvláště velký důraz, o čemž svědčí fakt, že např. na správu veřejné zeleně bylo v uplynulých čtyřech letech vydáno celkem 180 miliónů korun, z toho 40 miliónů na investice. Jsou zde zahrnuty náklady na opravy a údržbu pěších komunikací a cyklistických stezek, hřišť, laviček, umísťování a vyvážení odpadkových košů, odstraňování nepovolených skládek a provoz pítek, kašen a zavlažovacích systémů. Největší položku každoročně tvoří cca 38 miliónů na komplexní údržbu 170 hektarů veřejné zeleně, zajištěnou odbornými zahradnickými firmami. Byly také provedeny větší sadové úpravy řady vnitrobloků. Celkově byly zrekonstruovány parky na Malé Ohradě, na Šostakovičově náměstí, na Slunečním náměstí, u hřiště v Nových Butovicích a náměstí na Velké Ohradě. Vysadili jsme přes 300 stromů, některé zdarma v rámci náhradních výsadeb.
Významnou součástí životního prostředí obyvatel jsou dětská hřiště, sportoviště a cyklostezky. Byla vybudována zcela nová dětská hřiště za 5 miliónů korun (např. hřiště v Centrálním parku) a komplexně bylo zrekonstruováno 18 dětských hřišť za 20 miliónů a 11 sportovišť za téměř 7 miliónů korun. Zprovoznili jsme pítka a kašny s náklady ve výši 5,5 miliónu korun. Byl zpracován generel cyklostezek a vybudován cyklookruh „Za prací a zábavou“. 
K nejvýznamnějším akcím se řadí revitalizace atraktivního údolí Motolského potoka, která získala ve Španělsku stříbrnou plaketu v mezinárodní soutěži ekologických projektů měst. Vyčištěn byl také Větvený potok. V roce 2005 bylo provedeno důkladné čištění horní retenční nádrže v Centrálním parku, kde byl vytvořen ostrůvek pro vodní ptactvo. V letošním roce proběhla první etapa rekonstrukce rybníka v Třebonicích.
Velice dobrá byla spolupráce s Pražskými službami v oblasti lik-vidace odpadů. Vzhledem k příkladnému přístupu občanů Prahy 13 se podařilo trojnásobně zvýšit četnost svozů tříděného odpadu. Postupně bylo také vyměněno velké množství starých kontejnerů, letos v září jsme dojednali výměnu 400 kusů. V uplynulých čtyřech letech bylo vyvezeno celkem 1344 kontejnerů na velkoobjemový odpad. Kromě těchto akcí městská část sama organizuje jarní, podzimní a předvánoční úklid. Kulturu nakládání s odpady a ekologické myšlení se snažíme vštěpovat také dětem i veřejnosti – odbor životního prostředí pořádá řadu osvětových akcí, soutěží i dětských představení s ekologickou tématikou.

Doprava


Vzhledem k stále rostoucímu počtu vozidel se oblast dopravy dlouhodobě drží mezi prioritami městské části. V uplynulém období jsme realizovali mnoho opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Bylo vytvořeno celkem 11 nových světelných křižovatek, řada z nich díky dojednání finanční účasti soukromých investorů, kteří u nás rozvíjejí své aktivity. Zejména pro bezpečnost dětí je významné budování osvětlení na přechodech pro chodce, zvýraznění dopravních značek a zpomalovacích prahů u škol. V letošním roce bylo 26 přechodů pro chodce v části Stodůlek přebudováno na bezbariérové, další budou následovat.
Usilovali jsme také o zlepšení dopravní obslužnosti – podařilo se vyjednat zřízení noční autobusové linky do Motolské nemocnice, která pro Prahu 13 zajišťuje lékařskou pohotovost, protažení linky Stodůlky – Řeporyje ve všední dny až na Barrandov a zvýšení počtu spojů do Třebonic. Přibyly také některé autobusové zastávky. Bohužel se nepodařilo prosadit spojení autobusem do Hájů. Problémem zůstává přes naši velkou snahu parkování v některých oblastech Lužin a na Velké Ohradě. V Archeologické byla zahájena stavba patrových garáží, na Velké Ohradě se řešení teprve hledá.

Bezpečnost


Péče o to, abychom měli skutečně „Bezpečnou třináctku“ je jednoznačně významnou prioritou. Jsem velmi spokojen s výbornou spoluprací státní i městské policie a hasičských sborů a mohu říci, že také z naší strany bylo uděláno maximum pro to, aby měli strážci zákona co nejlepší podmínky pro své působení v Praze 13. Během volebního období jsme vybudovali dvě nové služebny pro Policii České republiky – v Lýskově a v Běhounkově ulici. Díky tomu přibylo na našem území více než 100 policistů, kteří sice také vyjíždějí mimo Prahu 13, přesto se významně podílejí na zlepšení bezpečnostní situace. Městská policie dostala novou služebnu na radnici a financovali jsme také komplexní rekonstrukci jejího sídla v Lýskově ulici.
Dobrovolní hasiči mají v naší oblasti dlouholetou tradici a kromě boje s ohněm a vodou má jejich činnost velký význam pro oblast kulturního a společenského života. Městská část se jim snaží pomáhat i materiálně, např. pořízením vozidel a techniky. Pro Sbor dobrovolných hasičů Třebonice, který letos oslavil 110. výročí, jsme postavili novou hasičskou zbrojnici a rybářskou baštu u rybníka. Také jsme jim v loňském roce pomohli s budováním unikátního hasičského sportoviště, na kterém sami strávili stovky brigádnických hodin. Zbrojnici nutně potřebují také stodůlečtí hasiči a budu-li mít v budoucnu možnost, vynasnažím se, aby ji dostali.

Školství, sociální věci, volný čas


Díky nízkému věkovému průměru patří školství k oblastem v centru pozornosti a zpravidla také k nejvyšším položkám v rozpočtu. Podařilo se stabilizovat vynikající pedagogický sbor a snažili jsme se maximálně zlepšovat prostředí školních budov a jídelen. Péči jsme věnovali také senio-rům, zejména podporou Střediska sociálních služeb, které zabezpečuje pečovatelskou službu, donášku obědů a denní stacionář. Středisko dostalo právě nyní nové důstojné sídlo v Trávníčkově ulici. Formou grantů i spolupráce jsme pomáhali také organizacím pro zdravotně postižené. V neposlední řadě je nutno zmínit podporu aktivit pro volný čas – sportovních klubů, dětských organizací, ekologických sdružení i kulturních spolků. Stodůleckým Sokolům jsme například pomohli zrekonstruovat starou sokolovnu. Ve spolupráci s těmito organizacemi se radnici podařilo oživit zdejší společenský život množstvím akcí a příležitostí k setkání se sousedy. Zvýšení informovanosti občanů o aktivitách městské části jsme se snažili podpořit pomocí STOPu, zřízením vlastního televizního kanálu TV13, vytvořením přehlednější internetové prezentace se všemi důležitými radami a informacemi i zahájením postupné „internetizace“ našeho území.

Ne všechno se podařilo 


 Samozřejmě je také řada věcí, které se nám uskutečnit nepodařilo a čekají na realizaci v budoucnosti. Asi nejpalčivějším a nejhůře řešitelným problémem je otázka parkování na Velké Ohradě a v některých částech Lužin. Mrzí mě, že se nepodařilo sehnat prostředky na poslední etapu výstavby Školního zimního stadionu Bronzová, který by mohl být mnohem déle a intenzivněji využíván. Dalším velkým dluhem je neutěšený stav budovy Kulturního domu Mlejn, který si se svým kvalitním a pestrým programem zaslouží modernější a útulnější stánek. Bohužel také zde jsou problémem vysoké náklady rekonstrukce. Velkým oříškem, který jsme zatím nebyli schopni rozlousknout, je vybudování kanalizace v Třebonicích. O potřebě zbrojnice pro stodůlecké hasiče jsem se již zmiňoval. Také je velice zapotřebí vykoupit některé soukromé pozemky v Centrálním parku, aby mohl být dokončen a propojen s Prokopským údolím. Nedokázali jsme ukáznit vandaly a pejskaře, aby si více vážili prostředí, ve kterém žijí. A co bych ještě skutečně rád zrealizoval, budu-li mít příležitost, je vybudování koupaliště, které tu rozhodně chybí.
 

Likvidace pozůstatků minulosti


Úspěchů jsme naopak dosáhli při odstraňování několika pověstných pozůstatků z doby minulého režimu. Díky Magistrátu hl. města Prahy se podařilo zcela odstranit známou haldu hlíny a stavebního odpadu na Velké Ohradě. Druhá „dočasná“ skládka zeminy v Centrálním parku byla zmenšena a s pomocí buldozerů upravena, takže na jejím svahu mohla vzniknout velice zajímavá cyklokrosová dráha, na které již proběhlo několik závodů, ale slouží hlavně místním. Halda samotná je postupně osazována stromy a stává se součástí Centrálního parku. Po letech se nám letos podařilo přimět také vlastníka „stříšek“ k likvidaci tohoto hrůzného objektu, na který již měli obyvatelé Nových Butovic alergii. Další ruinu - tzv. objekt Luka C – se nám po letech marného hledání podařilo prodat zájemci, který zde buduje obchodní centrum a bytový dům. Prodali jsme také rozestavěnou budovu tzv. třebonické školy, kde vznikne sídlo firmy. Poslední zříceninou, která byla občanům trnem v oku, bylo nedostavěné zahradnictví u Jeremiášovy ulice. I tento objekt se nyní přestavuje na sportovní a relaxační centrum.

Nepochybuji o tom, že i v dalších letech bude naše městská část vzkvétat a kvalita života se zde dále zlepší. Přeji vám, aby pro vás Praha 13 byla skutečným domovem, kam se vždycky rádi vracíte.

Ing. David Vodrážka,
starosta městské části