Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

NESCHVÁLILO

návrh předložený klubem zastupitelů Zelení a Piráti pro 13 na zařazení bodu s názvem Zhodnocení kapacit MČ pro zajištění krizového pobytu pro uprchlíky na program 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13

VZALO NA VĚDOMÍ

rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2015 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2015

SCHVÁLILO

změnu účelu části finančních prostředků z prodeje technologických celků a bytových jednotek ve výši 7 450 000 Kč z akce Rekonstrukce sociálních zařízení v mateřských školách a ve výši Kč 1 706 000 Kč z akce Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Mládí 135 na akci Rekonstrukční a údržbové práce v MŠ a ZŠ

SCHVÁLILO

poskytnutí dotace na podporu sportovní činnosti ve výši 100 000 Kč pro SK Aktis Praha a 49 900 Kč pro PVK Olymp Praha

SCHVÁLILO

poskytnutí dotací v oblasti sociální pro rok 2015 v celkové hodnotě 900 000 Kč, návrh typové smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb a návrh typové smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytovatele návazných služeb

VZALO NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 7. 2015 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 2. 9. 2015 a splnění uložených úkolů

a SCHVÁLILO

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů ve smyslu návrhů nositelů úkolů.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS