Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Evropské peníze jdou správným směrem

Evropské dotace jsou důležitou složkou u mnohých investic naší městské části. Jak jste byli v posledním roce úspěšní při jejich získávání?

Výbor pro evropské fondy se zabývá všemi dostupnými dotačními tituly. Tedy nejen operačními programy, které jsou financované ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie, ale pro získávání finančních prostředků na naše projekty využíváme i národní programy, které spravují jednotlivá ministerstva a třeba i městské granty, které zase poskytuje Magistrát hl. m. Prahy.

Obdržené dotace jsou v řádu desítek milionů korun a u jednotlivých projektů se liší. Ať již samotnou velikostí konkrétního projektu, ale i podmínkami jejich čerpání, kde do hry vstupuje různě veliké spolufinancování. V posledním roce jsme získali či máme přislíbeny dotace přesahující 80 milionů korun na realizaci přibližně 15 projektů.

Mezi ty velké určitě řadím projekt s názvem Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu díky němuž vznikla nová a velice moderní mateřská škola. Prostřednictvím evropských dotací v rámci projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost pracujeme na novém systému kvality CAF, který postupně nahrazujeme vyšším systémem EFQM, mapujeme jednotlivé procesy na úřadě, věnujeme se strategickému plánu pro nové období a vzděláváme naše zaměstnance. Poskytovatel dotace nám u této akce navyšuje rozpočet o 2,7 milionu korun a financuje náklady z 95 %.

Podobné financování má i projekt MAP. MAP představuje Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13, do nějž jsou zapojeny všechny základní a mateřské školy na našem území. Cílem projektu je vypracování a schválení Místního akčního plánu, který obsahuje mimo jiné investiční priority škol a slouží jako opora pro budoucí investiční dotace v oblasti školství.

Finanční podporu formou dotace se nám podařilo získat i na mnoho menších akcí jako je např. Den zdraví – aneb buďme zdraví s Prahou 13. Na sociálním odboru jsou podpořeny projekty zaměřené na terénní programy, plánování sociálních služeb, bezbariérovost či protidrogovou prevenci.

Poskytujeme metodickou pomoc také našim základním a mateřským školám, a to v případě, kdy žadatelem o podporu nemůže být městská část nebo je z nejrůznějších důvodů výhodnější, aby žádaly školy samostatně.

Jaké dotacemi podpořené akce byly z Vašeho pohledu nejúspěšnější?

Prvního září jsme otevřeli novou mateřskou školu U Stromu na Ovčím hájku. Školka má celkově pět tříd, z nichž tři jsou určeny těm úplně nejmenším dětem. Pro část určenou 2–3 letým žáčkům jsme získali dotaci v Operačním programu Praha – pól růstu ČR. Schválená dotace byla ve výši 32 mil. Kč. Na další část financování této unikátní akce s nápaditým architektonickým řešením, které bezesporu charakterizuje živý strom umístěný v multifunkčním atriu, jsme získali dotaci u Ministerstva školství, která činila 25,5 mil. Kč. Na projektu se finančně podílel i Magistrát hl. m. Prahy.

Školka má svou vlastní kuchyni, nové krásné hřiště a působí zde také mateřské centrum, ve kterém mohou rodiče konzultovat vý- chovné záležitosti s dětským psychologem a logopedem. I když tento projekt ještě není administrativně dokončen, věřím, že bude patřit k těm nejúspěšnějším, a že děti i jejich rodiče budou se školkou velice spokojeni.

Jaké dotační projekty nyní probíhají a na čem teď aktuálně pracujete?

Rozpracováno toho máme poměrně hodně. Intenzivně pracujeme na dokončení projektu zateplení mateřské školy Rosnička. Jde o poslední z objektů základních a mateřských škol, který dosud neprošel modernizací zaručující energetické úspory. Zde máme Státním fondem životního prostředí ČR přidělenu dotaci z Operačního programu Životní prostředí přesahující částku půl milionu korun.

Do finále se blíží práce na Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání a velmi vážně uvažujeme o pokračujícím projektu. Proto vyhlížíme vyhlášení konkrétní výzvy pro předkládání projektových žádostí v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Dále se rozjíždí projekt zaměřený na inkluzi, do kterého jsou zapojeny všechny základní školy. Jde o dvouletý projekt, kdy získaná dotace pokryje 100 % všech uznatelných nákladů.

Předložen máme také velice zajímavý projekt s názvem Využití inovačních řešení pro posílení strategického řízení Prahy 13. Zatím prošel všemi stupni hodnocení velmi úspěšně a aktuálně čekáme na definitivní potvrzení jeho výběru mezi podpořené projekty. Projekt má celkové náklady 2,7 mil. Kč. Poskytovatel dotace by jej podpořil 95 %.

Záměrů a plánů je mnoho. Vždy samozřejmě musíme zvažovat potřebnost a naléhavost každého projektu a také jeho ekonomickou stránku spočívající například v míře spolufinancování nebo ve financování následného provozu.

Michal Drábek, předseda Výboru pro evropské fondy