Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sociální a rodinná politika je prioritou

Jednou z priorit městské části Praha 13 je sociální a rodinná politika. Ve spolupráci se sociálním výborem ji realizuje odbor sociální péče, který se neobejde bez součinnosti dalších pracovišť úřadu. Díky sehranosti všech se daří realizovat řada projektů, aby se v naší městské části žilo všem občanům co nejlépe.

Koncepce sociální politiky

Celá oblast sociální politiky městské části je koncepčně ukotvena v několika dokumentech. Především ve Strategickém plánu městské části Praha 13 na období 2018–2024. Hlavním cílem pro sociální oblast je rozvíjení kvalitní nabídky služeb sociální péče, včetně koordinace sociální politiky a rozvoje spolupráce jednotlivých aktérů, rozvoje infrastruktury s ohledem na demografický vývoj a v neposlední řadě i zvyšování informovanosti občanů o dostupných službách.

Dalším důležitým koncepčním dokumentem jsou Priority rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13, na který navazuje prováděcí dokument. Ten definuje prioritní služby, jejich rozvoj a podporu, především pak formou rozvoje dotačního programu. V roce 2019 byl dotační program nově doplněn o oblast rodinné politiky.

Městská část Praha 13 realizuje některé záměry koncepce sociální politiky prostřednictvím své příspěvkové organizace Střediska sociálních služeb Prahy 13. Stěžejní činností střediska je poskytování pečovatelské služby seniorům a osobám se zdravotním postižením v domácím prostředí. Pro případ, že není možné zajistit péči o seniory v domácním prostředí ani s využitím terénních sociálních služeb, vybudovala MČ Praha 13 Domov pro seniory Zity Kabátové.

Koncepce rodinné politiky

V červnu roku 2018 Rada a Zastupitelstvo městské části Praha 13 schválily Koncepci rodinné politiky na rok 2018–2024 s cílem podporovat rodiny napříč všemi generacemi, včetně mezigeneračního soužití. Naší vizí je být obcí přátelskou rodině. Snažíme se ji naplňovat prostřednictvím tří tematických oblastí: politikou zdravé rodiny, podporou mezigenerační solidarity a podporou skupin se specifickými potřebami. Realizace akčního plánu této koncepce je v podobě konkrétních aktivit řešena jednotlivými gestory, především odborem sociální péče, místní Agendou 21, odborem životního prostředí, odborem školství, Střediskem sociálních služeb Prahy 13, Kulturním domem Mlejn, Domem dětí a mládeže Stodůlky, Proximou sociale, o.p.s.

Mezi finančně nejnáročnější aktivity patří revitalizace dětských hřišť a sportovišť. V rámci rodinné politiky jsou podporovány příměstské tábory a celá řada akcí zaměřených na rodiny – Den rodiny s Prahou 13, Den zdraví, Pražské cyklozvonění, Butovický rohlík, Domeček s příchutí, Mikuláš v Ptáčkově atd. V KD Mlejn jsou podporována některá divadelní představení pro rodiny s malými dětmi. Ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 byl v rámci rodinné politiky nově vybaven Mateřský klub Kulička. Za účelem vytvoření přátelského prostředí pro návštěvníky OSPOD byl v budově radnice vybudován  dětský koutek. Praha 13 schválila Koncepci rodinné politiky jako jedna z prvních městských částí v Praze a stala se tak příkladem dobré praxe pro další.

Zastřešujícím gestorem sociální a rodinné politiky MČ Praha 13 je odbor sociální péče, konkrétně jeho čtyři oddělení: oddělení sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, oddělení kurátorů pro mládež a oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb.

  • Oddělení sociální péče primárně vykonává úkoly v přenesené působnosti státu sociální práci ve vztahu k seniorům, zdravotně postiženým a sociálně znevýhodněným dospělým občanům. Vedle toho v samostatné působnosti zajišťuje činnost třinácti klubů pro seniory, program Retrokavárny a aktivity pro neorganizované seniory.
  • Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) se zabývá problematikou ohrožených dětí (děti týrané, zneužívané a zanedbávané, umístěné mimo biologickou rodinu, ohrožené sociálním vyloučením) a zastupováním dětí před soudem v roli kolizního opatrovníka.
  • Oddělení kurátorů pro mládež pracuje s dětmi s výchovnými problémy, rizikovým chováním a dětmi, které se dopouští činů jinak trestných a trestnou činností mladistvých.

Obě výše jmenovaná oddělení jako orgány sociálně-právní ochrany dětí plní úkoly v přenesené působnosti státu. Přidanou hodnotou jejich práce je materiální pomoc sociálně slabým rodinám - ve zvláštní místnosti soustřeďuje oblečení, obutí, hračky a potřeby pro domácnost, které rozdává podle potřeby klientům. Mnoha maminkám byl poskytnut kočárek pro čerstvě narozené miminko se základní výbavičkou i sportovní kočárek pro větší děti. Za účelem pomoci všem občanům ohroženým sociálním vyloučením odbor sociální péče spolupracuje také s Farní charitou Stodůlky, která prostřednictvím poukázky vydané na odboru sociální péče rozdává sociálně slabým rodinám potravinovou pomoc, která může obsahovat i hygienické potřeby. Tato poukázka se vydává jedenkrát měsíčně pro jednu rodinu.


Pro potřeby krizové intervence má OSPOD k dispozici azylový byt v Heranově ulici. Doba umístění klientů, kteří se ocitnou v těžké životní situaci je tři měsíce, ze závažných důvodů může být ubytování prodlouženo na delší období.

Ve spolupráci s organizací Dejme dětem šanci jsou na pomoc dětem z dětských domovů pořádány v budově radnice charitativní akce. Oddělení zabývající se ochranou nezletilých dětí úzce spolupracují s řadou neziskových organizací. Bez této spolupráce je účinná pomoc dětem a jejich rodinám nemyslitelná. Také z tohoto důvodu je tato oblast sociální politiky koncepčně zakotvena v dotační politice MČ Praha 13.

  • Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb se zabývá plánováním sociálních služeb, rozvojem programů sociální prevence, koordinací koncepce rodinné politiky, integrací cizinců, národnostními menšinami a administrací výpůjček zařízení tísňové péče.

Závěrem je na místě uvést, že sociální oblast je velmi široký pojem, neboť její náplň píše sám život.

Blanka Vildová, vedoucí odboru sociální péče