Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace k poplatku za psy

Informace k poplatku za psy

Protože se opakovaně setkáváme se zkreslenými informacemi o poplatku za psa, přinášíme k tomuto tématu podrobnější informace. Sazby a splatnosti poplatku za psa jsou pro MČ Praha 13 následující:

  • v rodinném domě 600 Kč za rok a jednoho psa – splatnost do 31. 3. každého roku
  • v provozovně 600 Kč za rok a jednoho psa – splatnost do 31. 3. každého roku
  • v bytovém domě 1 500 Kč za rok a jednoho psa – splatnost 750 Kč do 31. 3. a 750 Kč do 31. 8. každého roku.

Výjimkou z těchto sazeb jsou osoby bez příjmů, které pobírají pouze důchod (invalidní, starobní, sirotčí...). Tyto osoby platí za psa roční poplatek ve výši 200 Kč se splatností do 31. 3. každého roku. Za dalšího psa se platí poplatek o 50 % vyšší.

Poplatek se platí od počátku měsíce následujícího po dni nabytí psa; neplatí se tedy za měsíc, ve kterém držitel svého psa nabyl.

Bytovým domem se rozumí jakákoli stavba určená k bydlení, která má pod jedním popisným číslem zkolaudovaných více bytových jednotek. Provozovnou se rozumí objekt ve vlastnictví právnické osoby sloužící k podnikání.

Výše poplatku se nestanovuje podle počtu psů chovaných v domácnosti, ale podle toho, kolik psů chová jedna osoba. V praxi to znamená, že jsou-li v bytě čtyři chovatelé (babička-důchodce, dědeček-důchodce, dcera a vnučka) a každý chová jednoho psa, pak každý platí sazbu za svého psa (babička 200 Kč, dědeček 200 Kč, jejich dcera 1 500 Kč, vnučka 1 500 Kč). V případě, kdy by tyto čtyři psy chovala jedna osoba, např. babička-důchodce, tak by za všechny psy platila ročně 1 100 Kč. A byla-li by chovatelkou všech čtyřech psů vnučka, platila by za ně celkem
8 250 Kč ročně.

K přiznání snížené důchodcovské sazby je třeba na úřadu předložit občanský průkaz a doklad o právním nároku na pobírání důchodu – nejlépe důchodový výměr. Že je tento důchod jediným příjmem stvrzuje občan podpisem čestného prohlášení.

Poplatek za psa se platí od tří měsíců jeho věku. Za psa, který se narodil např. 15. ledna 2006, se tedy platí až od 1. května 2006. Za psa nabytého v průběhu roku se platí poplatek v poměrné části. Pořídil-li si chovatel psa 5. 8., platí za něj od 1. 9. (za rok tedy zaplatí 500 Kč).

Vyhláška MHMP ukládá povinnost všem chovatelům nechat psy trvale označit (tetováním nebo čipováním). Za očipování psa se poskytuje sleva z roční sazby poplatku ve výši 350 Kč po dobu dvou let. Sleva se poskytuje po splnění všech stanovených podmínek (předložení potvrzení o očipování psa a potvrzení o tom, že je pes veden v evidenci Magistrátu hl. m. Prahy) s účinností od počátku následujícího roku. V praxi to tedy znamená, že při očipování psa v únoru 2006 se za tento rok platí plná sazba a sleva bude poskytnuta pro roky 2007 a 2008.

Závěrem je nutno dodat, že Úřad MČ Praha 13 rozesílá kompletně vyplněné složenky všem, kdo jsou k poplatku za psa přihlášeni. Je to zejména proto, aby chovatelé nemuseli zjišťovat při platbách svůj variabilní a specifický symbol.

Důrazně však upozorňujeme, že tvrzení o neobdržení složenky není důvod k nezaplacení poplatku za psa. Rozesílání složenek je nadstandardní službou úřadu. Jestliže chovatel psa nezaplatí poplatek v předepsaném termínu, vystavuje se nebezpečí, že tento poplatek bude zvýšen až na trojnásobek!

Případné dotazy směřujte na Úřad MČ Praha 13, ekonomický odbor, odd.daní a poplatků, Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 5; tel. 235 011 412; fax 235 011 414; e-mail FoukalR@p13.mepnet.cz

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO