Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kde se vzalo jméno Stodůlky nebo Butovice?

O dějinách Stodůlek a okolí již ve STOPu vyšla celá řada článků a seriálů. Přesto je to stále téma oblíbené. Velmi zajímavou otázkou je původ a vývoj místních jmen Stodůlky a Butovice.

I tohle téma již bylo ve STOPu stručně zmíněno, ale myslím, že si zaslouží trochu větší pozornost.
Jednou z nejlepších pomůcek při pátrání po původu jmen je důkladně zpracované dílo Antonína Profouse Místní jména v Čechách, ve kterém autor uvádí vždy nejen nejpravděpodobnější původ a význam jména, ale také jeho výskyt ve středověkých písemných pramenech. Pomáhá si samozřejmě i díly svých předchůdců Josefa Emlera, Gustava Fridricha a dalších historiků, kteří dlouhá léta systematicky sepisovali latinské i české písemné památky, zejména listiny, a zhotovovali k nim jmenné rejstříky. Díky nim se dá dohledat výskyt konkrétních místních jmen ve vzácných historických dokumentech.

Stodůlky
Jméno Stodůlky je podle Profouse i dalších historiků nejspíše odvozeno od slova stodola, což se logicky nabízí jako první výklad. Pověstný stodůlecký kronikář František Vlasák dotahuje tuto úvahu k dokonalosti a nabízí v úvodu své kroniky legendu, podle které bývala v místě Stodůlek hájovna s malou stodolou, tedy stodůlkou. Tato pověst ale není nijak podložena. Archivář a historik Ondřej Bastl v knize Z dějin stodůlecké farnosti uvádí ještě další teorii – že název pochází od důlků, vzniklých dolováním železné rudy. Ruda se zde skutečně těžila, zda však Stodůlky byly původně hornickou osadou, není  prokazatelné. První výklad se zdá být pravděpodobnější.
Nejstarší známá písemná zpráva o Stodůlkách je z roku 1159. V latinské listině z roku 1292 o převodu patronátního práva nad zdejším kostelem  se uvádí „ecclesia in Stodolek“. V podobném tvaru se jméno vyskytuje i v roce 1352. V jiných dokumentech z počátku 15. století se píše „fortalicium cum villa Stodolki“ nebo „ecclesia in Stodolka“. I v česky psané listině se v roce 1429 objevuje tvar „v Stodolkách“. V 16. století už se ale mluví o Stodůlkách – v roce 1597 se píše, že „nejvyšší purkrabí bral užitky z dědin Stodůleckých.“
Lužiny, které jsou vnímány jako část Stodůlek, jsou zmiňovány v roce 1870 jako „samota na Lužinách“ a v roce 1895 již jako část obce. Profous uvádí, že jméno pochází od luhu, jinak lužiny, a má odstín významu lužička. Nejsem si jist, co tím autor míní. 

Butovice
Ještě starší zmínky jsou o osadě Butovice, která sice k dnešní Praze 13 nepatří, ale přinejmenším dala jméno Novým Butovicům.
Název údajně pochází od osobního jména Buta, což byl patrně nějaký dávný velmož. Butovice jsou tedy něco jako ves lidí Butových. Nejstarší písem-
ná zmínka je z roku 1088 v souvislosti s předáním části zdejšího majetku Vyšehradské kapitule králem Vratislavem II. V této listině se objevují ve tvaru Butovicich, v roce 1222 Butowicich, v listině z roku 1312 Butowicz a v roce 1352 dokonce Buthowicz.
A ještě se začtěme do krásného právnického jazyka listiny sepsané 6. září 1487: „My purkmistři a rady i obce Starého a Nového Měst Pražských vyznáváme tiemto listem obecně přede všemi, kdež čten nebo slyšán bude, že svobodně a s dobrým rozmyslem pro obecný užitek měst našich dvuor náš v Butovicích s puol třetím lánem dědiny orné, s lukú pode vsí, jenž slove Okrúhlá, s chrastí, kterážto leží v stráni na dolině vedle Dáleje, vysadili jsme a vydali Prokopovi, člověku našemu, i jeho dědicóm dotud, dokud bychom toho zbožie v držení byli…“
Pěkné, že? Butovice zmiňuje také Václav Hájek z Libočan ve své kronice z roku 1541, která je krásná, ovšem nedá se jí moc věřit.
Pokud vás oslovila dávná minulost místa, kde žijete, a zatím jste o ní nic nečetli, mohu pro začátek doporučit dvě knížky. První z nich je publikace Praha 13, město uprostřed zeleně, ve které jsou pasáže z nejstarších dějin velmi podrobně zpracovány Milanem Kuchaříkem, Zdeňkem Dragounem a Ondřejem Bastlem. Poslední jmenovaný napsal také velice fundovanou monografii Z dějin stodůlecké farnosti. Obě knihy jsou k dostání v informacích na radnici. 

Samuel TruschkaBohatě ilustrovanou publikaci Praha 13, Město uprostřed zeleně, která čtivou formou přibližuje minulost i současnost naší městské části,


si můžete nově zakoupit i v knihkupectví N. S. CENTRUM v Obchodním


 centru TESCO Stodůlky, Nárožní ulice. Telefon 235 524 321.


Cena knihy je 252 Kč.