Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Veřejně prospěšné práce zaslouží respekt

Veřejně prospěšné práce zaslouží respekt

Městská část Praha 13 uzavřela dne 29. května s Úřadem práce ČR Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Projekt Veřejně prospěšné práce navazuje na úspěšně realizovaný Pilotní projekt pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a veřejné služby. Obě akce jsou v souladu se státní politikou zaměstnanosti. Cílem Prahy 13 je využít aktuální nabídku spolupráce Úřadu práce ČR ke zlepšení úklidu veřejných prostranství městské části. Na realizaci projektu se podílí odbor kancelář tajemníka, odbor životního prostředí, nábor uchazečů je konzultován se sociálním odborem. Bylo vytvořeno deset pracovních míst a od června letošního roku byl zahájen nábor pracovníků - uklízečů veřejných prostranství. Platové náklady včetně zákonných odvodů na jejich zdravotní a sociální pojištění refunduje městské části Úřad práce ČR. Pracovníci jsou delegováni z řad zájemců, kterým je úřadem práce nabídnuta možnost zaměstnání. Projekt tak umožňuje obnovit a získat pracovní návyky a může do určité míry fungovat i jako prevence nežádoucích sociálně patologických jevů, napomáhat integraci do společnosti a motivovat je k práci a k získání finančních prostředků prací, nikoli jen ze sociálních podpor.

Z pohledu naší městské části to znamená, že pracovníci veřejně prospěšných prací nyní pomáhají při úklidu nejvíce exponovaných míst Prahy 13. Řada z nich tak činila již v rámci zmíněného pilotního projektu a měli jsme s nimi dobré zkušenosti. Úklid se týká zejména okolí některých stanic metra, dětských hřišť, sportovišť a ve velké míře též cest pro pěší, parků a dalších míst k odpočinku.

Je chvályhodné, že tuto práci přijali i přesto, že finanční ohodnocení je jen o něco málo vyšší, než sociální dávky, které měli předtím. Jsou však bohužel velice často zaměňováni s pracovníky obecně prospěšných prací, kteří pracují za trest. A někteří spoluobčané jim to dávají náležitě najevo. Málokoho potěší, zejména pokud dělá svoji Veřejně prospěšné práce zaslouží respekt práci dobrovolně a je za ni rád, když se na něj hledí svrchu nebo posměšně. Bohužel, i s takovým postojem se veřejně prospěšně pracující setkávají. Na druhou stranu jsou naštěstí i lidé, kteří vidí přínos jejich práce a leckdy jim i poděkují. To je aspoň určitou satisfakcí za situace, kdy jiní lidé dělají opakovaně na stejných místech nepořádek a nestydí se odhodit plechovku či krabičku od cigaret přímo před člověka, který krátce předtím na daném místě uklidil.

Pokud bychom již dnes chtěli alespoň mírně bilancovat přínos veřejně prospěšných prací, dalo by se i na základě osobního rozhovoru říci, že většina zúčastněných vnímá svou činnost pozitivně. Jsou rádi, že mají práci a příjem, mají pocit prospěšnosti, sami cítí, že společnost i rodina na ně hledí lépe, což jim zvedá sebevědomí. Dovolím si apelovat na obyvatele městské části, aby si uvědomili, že do svízelné situace se může dostat každý. To, že se snaží tuto situaci řešit, je hodno uznání a ne opovržení. Jsem rád, že Úřad práce ČR projekt připravil a městská část má možnost se k němu připojit.

Aleš Mareček, zástupce starosty

 


 

Zveme Vás na 2. Veřejné fórum MČ PRAHA 13

Kdy? Ve středu 25. září 2013 od 18.00 do 20.00 hodin
Kde? Obřadní síň Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5

Bude se diskutovat o následujících tématech s důrazem na 14 priorit, které stanovili občané na minulém veřejném fóru:

• Městská zeleň a čistota
• Podpora drobného podnikání
• Doprava, bezpečnost, parkování
• Volný čas a mládež
• Sociální problematiky a multikulturní soužití

Přijďte pohovořit o tématech, která zajímají nás všechny.
Vaše účast bude impulsem pro zlepšení kvality života v MČ Praha 13.
Rozpracování 14 priorit z 1. veřejného fóra je na webových stránkách MČ Praha 13, odkaz MA21, aktualizováno k 15. 8. 2013.

 


 

Místní agenda 21 myslí na budoucnost

Agenda 21 je dokument přijatý v roce 1992 účastníky Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) v brazilském Rio de Janeiru, na které se sešlo deset tisíc oficiálních delegátů ze 178 zemí světa, z toho 116 hlav států a 15 tisíc aktivistů na paralelním globálním fóru. Svým pojetím je Agenda 21 akčním plánem celosvětového společenství pro období 21. století. Je jedinou strategií lidstva, která byla zpracována v systémově uceleném materiálu takového rozsahu, odbornosti a komplexnosti. Obsahuje 40 kapitol ve 4 částech: sociální a ekonomické aspekty, ochrana zdrojů a hospodaření s nimi, posilování úlohy velkých skupin, finanční zdroje a mechanizmy.

Agenda 21 je především vize souhry a harmonie člověka s přírodou, člověka s ekonomikou, člověka se svým státem, vládou a samosprávou, člověka s prostředím, ve kterém žije.

Člověk potřebuje víc než jen peníze a volný trh. Neobejde se bez příjemného a zdravého prostředí, čistého vzduchu a vody, nepoškozené přírody, bez kvalitních a dostupných služeb a sociálních jistot.

Každý se může zasadit o to, aby se kvalita našeho života zlepšovala. Proto byla Agenda 21 rozpracována do tzv. Místních agend 21. I Praha 13 se k takové místní agendě hlásí a spoléhá na to, že se k ní přidají i její občané. Jedním z hlavních úkolů, které si Agenda 21 klade, je trvale udržitelný rozvoj, protože neřeší pouze problémy dneška, ale i budoucnosti. Koncepční a propracovaná strategie rozvoje obce a regionu je zárukou, že kvalita života a atraktivita regionu, v němž žijeme, se bude rozvíjet i v budoucnu.

Proto městská část pořádá veřejná fóra a setkání s občany. Přijmou-li obyvatelé Prahy 13 nabídku podílet se na budování mechanizmů a procesů, směřujících k udržitelnému rozvoji našeho regionu, bude se nám všem žít o něco příjemněji.

Jiří Neckář, koordinátor Místní agendy 21