Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rozpočet městské části

S jakými prostředky budeme letos hospodařit?

Rozpočet Městské části Praha 13 na rok 2006 byl zpracován podle platných zákonů, zejména podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona o hlavním městě Praze.

Vychází z reálných zdrojových možností městské části, to znamená z vlastních příjmů, z dotací od hlavního města Prahy a ze státního rozpočtu a dále jsou do rozpočtu zapojovány výsledky hospodaření zdaňované činnosti (např. výnosy z nájmů bytů a nebytových prostor). Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové skladby do čtyř tříd – na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Mezi rozpočtové příjmy nezahrnujeme prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech. Tyto finan-ční prostředky se do rozpočtu zapojují prostřednictvím tzv.
financování.

Rozpočet na rok 2006 byl schválen jako přebytkový. Celkové příjmy tvoří 413 665 400 Kč, celkové výdaje 402 652 500 Kč, přičemž přebytek 11 012 900 Kč je určen na financování splátky jistiny úvěru.

Rozpočet výdajů vzal v úvahu všechny nezbytné potřeby městské části a finanční zabezpečení všech smluvních závazků. Výdajová stránka rozpočtu se dělí na část neinvestiční ve výši téměř 318 miliónů korun a investiční ve výši 84,8 miliónu korun. Prioritou rozpočtu městské části je již tradičně financování školství, oblast zdravotnictví a sociálních věcí a oblast životního prostředí. Na školství vynaloží městská část v letošním roce téměř 100 miliónů korun, na sociální oblast a zdravotnictví bezmála 46 miliónů, na životní prostředí více než 45 miliónů korun a na oblast kultury přes 14 miliónů korun.

Pozitivní vývoj finanční situace městské části v minulém roce umožnil v tom letošním zvýšit rozpočet na investiční výdaje o téměř 32 miliónů korun. V rámci investičních výdajů budou realizovány opravy školských zařízení, opravy bytového fondu, přestavba a rozšíření domu sloužícího zejména seniorům, proběhnou rekonstrukce sportovišť a dětských hřišť, budování cyklostezek a cyklotras podle schváleného generelu apod.

V rozpočtu nejsou a nemohou být zahrnuty výnosy z připravovaného prodeje bytových technologických celků. Všechny výdaje na výdajové stránce musí být kryty reálnými příjmy. V době zpracovávání a schvalování rozpočtu na tento rok probíhaly pouze přípravné práce k prodeji a finanční objemy za prodej nebylo možno zatím vůbec odhadnout.

Ing. Karel Mozr, zástupce starosty


Máme rozpočet pro rok 2006

Na svém prvním letošním zasedání, ve středu 1. února, schválilo zastupitelstvo naší městské části rozhodující dokument – rozpočet na rok 2006. Za velmi dobrý signál považuji to, že rozpočet byl schválen jednomyslně, tedy hlasy všech 31 přítomných zastupitelů (čtyři byli omluveni). Jde o zodpovědně připravený materiál, který vychází z reálných příjmů a snaží se maximálně zohlednit všechny nejdůležitější potřeby městské části. Při pohledu na výdajovou stránku lze říci, že podobně jako v předchozích letech budou největší prostředky vydány na oblasti školství, zdravotnictví a sociálních věcí a životního prostředí. Jsem rád, že rozpočet počítá s dalším budováním dětských hřišť, s výsadbami nové zeleně i podporou internetu v Praze 13. Obzvláště mě těší, že se podařilo zajistit 30 miliónů na rekonstrukci a rozšíření domu pro seniory v Trávníčkově ulici. Závěrem bych rád poděkoval všem pracovníkům úřadu i členům samosprávy, kteří se na přípravě rozpočtu podíleli.

Bc. David Vodrážka, starosta