Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kácení stromů nebo křovin

Pane starosto, na různých místech městské části jsem zaregistroval kácení stromů nebo křovin, kdo a proč to dělá? 

Dotazy na toto téma se pravidelně objevují každou zimu a na jednu stranu jsem rád, že si obyvatelé naší městské části všímají, jak se zde o zeleň pečuje. V březnu totiž končí období, kdy lze staré, napadené nebo nebezpečné dřeviny porážet. Od března do listopadu je totiž takzvané vegetační období, ve kterém se stromy ani keře nekácejí, a to hlavně z důvodu ochrany hnízdění ptáků. Proto se každoročně stává, že v zimě v ulicích často vidíme zahradníky, kteří kácí nebo prořezávají stromy a keře. Rozhodnutí o kácení na veřejných prostranstvích se týká především stromů nemocných, provozně nebezpečných, přestárlých nebo suchých. Nedávno se jednalo především o kácení v ulici Amforová, ve vnitrobloku Mohylová, ve vnitrobloku Flöglova nebo pokračují probírky ve svahu v Panské zahradě. Na místech, kde bylo kácení nezbytné, se ale vždy, pokud je to možné, snažíme co nejdříve zasadit stromy nové. Věřte, že nikomu z nás není lhostejné, když přicházíme o zeleň, a ke kácení se přistupuje vždy v opravdu nutných případech v souladu s platnou legislativou. Právě teď je většina těchto prací ve veřejné zeleni dokončena a zdravé stromy i dřeviny jsou připraveny na začátek dalšího vegetačního období.

Kácení se ale netýká jen ploch veřejné zeleně, ale všech vlastníků stromů na nelesních pozemcích a všichni jsou povinni při kácení dodržovat zákon číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Pokud si vlastník stromu při záměru kácet vzrostlý strom není jistý, je vhodné požádat o radu pracovníka orgánu ochrany přírody z odboru životního prostředí, který poradí, jak na to. Při rozhodování o povolení kácení je možné požádat i o radu dendrologa, který vypracuje odborný posudek, ve kterém se zohledňuje především zdravotní stav, provozní bezpečnost, vhodnost umístění stromu z hlediska kolize s balkony a okny obyvatel či inženýrskými sítěmi. Orgán ochrany přírody při svém rozhodování přihlíží i k ekologickým, hygienickým a estetickým funkcím, které dřeviny na daném místě během roku plní. Pokud jsou důvody pro pokácení skutečně závažné, protože dřeviny ohrožují bezpečnost osob ve svém okolí, například tím, že došlo k rozlomení stromu při bouřce, lze pokácet strom i během doby vegetace a poté tzv. havarijní kácení oznámit odboru životního prostředí. Následná výsadba stromů na veškerých plochách, které má ve své správě náš odbor životního prostředí, je koncepční a pečlivě plánovaná činnost. Vždy když revitalizujeme veřejná prostranství, se snažíme maximálně zvýšit podíl zeleně. V posledních letech jsme vysadili nespočetné množství stromů v Centrálním parku, v revitalizovaných vnitroblocích, při rekonstrukcích hřišť, na veřejných prostranstvích, před školami nebo v Dalejském parku, např. v loňském roce bylo vysazeno 70 nových stromů. Přestože velkou část naší městské části tvoří sídliště, jsme jednou z nejzelenějších částí Prahy a toho si velmi vážím.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13