Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stoleté Mládí ve Stodůlkách

V roce 1908 slavil rakousko-uherský císař František Josef I. šedesátileté jubileum svého panování. Na památku této události přispíval některým obcím na stavbu školy nebo kostela. Obec Stodůlky obdržela příspěvek na stavbu školy ve výši 50.000,- K s podmínkou, že budova ponese název „Jubilejní škola “.

A tak byla v roce 1908 postavena nová škola, dnešní Základní škola Mládí. Budova byla dokončena v srpnu 1908. Škola měla 5 učeben, 1 tělocvičnu, sborovnu a byt řídícího učitele. Prvním řídícím učitelem se stal pan Felix Beran. Ve vestibulu školy byla umístěna mramorová deska s nápisem: „Na paměť 60. letého výročí panování J. V. císaře a krále Františka Josefa Prvního s Nejvyšším svolením názvu školy. Jubilejní obecnou školu císaře Františka Josefa I. – vystavěla obec Stodůlky – Motol – Chaby r. 1908.“

Od roku 1918 stále stoupal počet žáků. Zvláště ve druhé polovině 50. let navštěvovaly školu silné poválečné ročníky, takže školní budova zvýšenému počtu dětí nestačila. Situaci vyřešila až přístavba nové budovy. Při té příležitosti se opravila školní budova z roku 1908.

Od svého vzniku nesla škola různé názvy – Jubilejní škola císaře Františka Josefa I., Obecná škola, Měšťanská škola, Osmiletá střední škola, Jedenáctiletá střední škola, Základní devítiletá škola. Velký zlom v životě školy nastal v roce 1983, kdy byla Základní devítiletá škola převedena do nově postavené sídlištní školy v Kuncově ulici. Do školy v Mládí bylo umístěno Střední odborné učiliště elektrotechnické.

NÁVRAT ŠKOLY DO ULICE MLÁDÍ


V září 1989 je obnovena Základní škola v ulici Mládí. Do školy se po sedmi letech vrací většina členů bývalého učitelského sboru a přichází sem celé třídy, které opouštějí sídlištní školu v Kuncově ulici. Ředitelkou školy je jmenována PaedDr. Dagmar Nová.

Po přestěhování ve školním roce 1989/90 nastala složitá situace. Škole je vrácena pouze původní budova z roku 1908, kde byly umístěny 1. a 2. třídy, a ostatní třídy zůstaly ještě do konce školního roku v pavilonu B ve škole v Kuncově ulici. V nové budově ještě posledním rokem sídlilo střední odborné učiliště. Základní škola využívala opět všechny prostory až od školního roku 1990/91.

Velký podíl na tom, že se škola Mládí vrátila do svých prostor, měli místní obyvatelé Stodůlek, kteří prosazovali, aby škola opět navázala na dlouholetou předchozí tradici. Nastalo období velkých rekonstrukcí a změn. V té době vyrostlo v lokalitě Jihozápadního Města osm velkých moderních škol a vyrovnat se jim ve vybavenosti tak, aby škola byla srovnatelná, dalo hodně práce. Ale měli jsme jednu výhodu, a to obrovské nadšení, elán, chuť do nové práce, vynikající pedagogický sbor a jasnou představu, jakou školu chceme mít.

Nastalo období podstatných materiálních přeměn školy, kterou financoval Úřad MČ Praha 13 a Magistrát hl. m. Prahy. Došlo k rekonstrukci elektroinstalace, škola byla napojena na kanalizaci, máme vlastní kotelnu na plyn, byla opravena střecha, oplocen pozemek, je vybudována moderní školní kuchyně s jídelnou a tělocvična, počítačová pracovna.

Škola nikdy neměla problémy při získávání nových žáků. Rodiče ze širokého okolí mají zájem umístit své děti do naší školy, proto se zvýšila kapacita vybudováním dvou učeben a sborovny v půdní vestavbě. Za zmínku stojí horní část schodiště, neboť je přesnou kopií vnitřních pater, včetně dokonalých replik původního secesního litinového zábradlí.

V roce 2007 došlo k výměně oken v celé škole, zateplení a byla provedena nová fasáda hlavní i secesní budovy, včetně restaurování pamětní desky z roku 1908. Škola se tak na své stoleté výročí oblékla do „nového kabátu“. Od roku 2000 má škola právní subjektivitu.

 

Z NOVODOBÉ HISTORIE A PROFILACE ŠKOLY


Mysleli jsme také na zkvalitňování výuky. Navázali jsme na výuku cizích jazyků, kterým jsme se věnovali od počátku 90. let. Škola získala značné renomé, a to samozřejmě chceme udržet. V současné době se angličtina v naší škole vyučuje od 1. třídy a od 6. třídy je zařazen druhý cizí jazyk – francouzský nebo německý. V minulosti byly k výuce jazyka používány různé metody, od překladové metody přes audioorální kurzy až k té v současnosti nejrozšířenější a nejuznávanější, kterou již nenazýváme metodou, ale komunikativním přístupem k žákům. Ti se tedy hned od začátku učí nejen jazyk vnímat, ale naučené jazykové znalosti hned používat. Ve výuce je využíváno všech čtyř jazykových dovedností k osvojení jazyka: poslech, mluvení, čtení a psaní. U žáků je podporována samostatnost. Součástí výuky není jen práce s učebnicí. Žáci tvoří krátké prezentace, a to písemné, grafické, mluvené, nahrané na audiokazety a ve vyšších ročnících i video prezentace.

Všemi ročníky prolíná projektová práce, v níž žáci zužitkují vše, co umí, aby se v cizím jazyce vyjádřili ke konkrétnímu tématu. Nápaditost a rozmanitost témat, kterými se žáci ve svých projektech zabývají, narůstá s věkem a pokročilostí v jazyce.

Projekty jsou součástí jazykové výuky v naší škole od samého počátku. První projekt s velkým P se podařilo uskutečnit ve školním roce 1992/1993. Ve spolupráci se službou americké vlády USIA a její tehdejší vedoucí, paní Bridget Gersten, jsme s žáky naší školy natočili Videofilm o Praze v angličtině. Tento projekt, který probíhal paralelně i na Reálné škole v německém Regensburgu, byl tak úspěšný, že jsme na jeho veřejnou premiéru pozvali tehdejšího velvyslance USA pana Basoru s chotí. Oni tehdy pozvání přijali a byli velmi příjemně překvapeni jazykovou úrovní žáků a celým projektem. Na oplátku žáky a autory projektu s ředitelkou školy pozvali na slavnostní recepci u příležitosti dne nezávislosti USA 4. července. Autoři prezentovali svůj projekt na konferenci učitelů angličtiny nejen doma, ale i v Británii a USA. Na tento projekt navázal další, neméně úspěšný Videoprojekt o Jihozápadním Městě o několik let později. Díky těmto projektům objevili v sobě někteří žáci talent k filmování a tři z nich se již filmovou prací zabývají na profesionální úrovni. Tyto dva stěžejní videoprojekty vedli angličtináře k myšlence zorganizovat a vyhlásit celostátní soutěž v anglickém jazyce nazvanou Videopohlednice z mého města. Letos je pořádán již sedmý ročník. Kromě zmíněné soutěže se žáci zapojují i do mnoha dalších jazykových soutěží. Škola se velkou měrou podílí na přípravě a průběhu Obvodního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce pro Městské části Praha 5 a 13, kde naši žáci také již dosáhli značných úspěchů.

Spousta jazykových aktivit je organizována v rámci Anglického klubu. Činnost zahrnuje jazykové hry, kvízy, četbu v originále, tvorbu projektů, práci s videem a videokamerou, seznamuje žáky s reáliemi anglicky mluvících zemí, využití internetu k získání znalostí, informací a k procvičování jazyka. V rámci Angličtiny Plus a klubu pro 4. a 5. třídy jsou využívány další výukové kurzy jako například videokurz Wizadora, učební texty kurzu Jacaranda a další doplňkové materiály.

Za dobu činnosti Anglického klubu se obzvláště dvě akce staly už tradicí. Jde o podzimní Halloween, při kterém si mohou žáci vyzkoušet oslavu typického anglosaského svátku, a na konci Masopustu se nepravidelně koná Palačinkový běh v ulici Mládí.

Mezi pravidelné a velmi úspěšné akce patří lyžařský výcvik žáků sedmého ročníku a výjezdy do Anglie, Německa či Rakouska. V roce 2007 byl zájem o výjezd do Anglie tak velký, že jsme zorganizovali výjezdy dva.

Od roku 2000 pořádáme pravidelně školu v přírodě s angličtinou s žáky 4. ročníku, která bývá obohacena o přítomnost rodilého mluvčího.

Úspěchy a výsledky našich žáků hovoří za vše. Jejich výčet by byl obrovský ve všech oblastech, přes vědomostní soutěže, sportovní, umělecké. Škola se kvalitní výukou stala přitažlivá, což dokladují vynikající výsledky v rámci přijímacích řízení na střední školy po 9. ročníku i vysoké procento každoročně přijatých žáků na víceletá gymnázia.

Vznikají také nové tradice. Novinkou je jistě program pro předškoláky Pojďme si hrát na školu, který pomáhá našim budoucím žákům při vstupu do školy. Zcela novou tradicí jsou i projektové dny, věnované například jazykům, ekologii, ale také jubileu naší školy. Proměnu zaznamenaly i webové stránky školy, které jsou dynamičtější.

Budujeme si novou tvář a profilaci školy. Jsme hrdi, že v našich řadách jsou učitelé, kteří dosáhli mimořádných ocenění – panu zástupci Mgr. Norbertu Tlustému byl udělen titul Evropský učitel jazyků za rok 2006 a paní učitelce PhDr. Doubravce Matulové byl ve finále ankety Zlatý Ámos udělen titul Ámos Média 2007.

Lidský faktor je nenahraditelný a škola vytváří atmosféru profesionality založenou na stabilizovaném pedagogickém sboru s vlastním přičiněním a odpovědností každého pedagoga.
O našem směřování říká také hodně název našeho školního vzdělávacího programu, který vychází z programu rozšířené výuky jazyků. Jeho název zní: „Co se v Mládí naučíš …“. A naším cílem je, aby to, co se žáci v Mládí naučí, v životě potřebovali a využili.

Pedagogové ZŠ Mládí

Oficiální oslavy 100. výročí školy proběhnou v sobotu 14. června zahájením výstavy ve 13 hodin v budově školy a od 15,30 hodin slavnostním programem ve Spolkovém domě.