Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Metropolitní plán

Vážený pane starosto, v poslední době bývá často skloňován pojem Metropolitní plán. V jaké fázi je jeho příprava a má naše městská část nějakou možnost do něj zasáhnout?

V prvé řadě je zapotřebí ujasnit si celou genezi zpracování tak důležitého dokumentu, jakým Metropolitní plán bezesporu je. Tento dokument je novým územním plánem hl. m. Prahy, jehož zpracovatelem je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (zkráceně IPR). V Metropolitním plánu je komplexním způsobem vyjádřena vize rozvoje Prahy na příští desetiletí. Po jeho schválení se jím bude řídit veřejná správa, investoři i občané. Plán neřeší detaily jednotlivých domů a parcel, ale koncepci celého města, včetně rozvoje infrastruktury nebo ploch pro novou bytovou výstavbu. Proto bychom mu měli věnovat opravdu velkou pozornost.

Do své finální podoby dospěl návrh Metropolitního plánu po šesti letech. V polovině dubna letošního roku byl předán návrh plánu k projednání veřejnosti. Na jeho podobě se podíleli nejen projektanti, ale také politici a úředníci. V současné chvíli je zveřejněn na stránkách zpracovatele www.iprpraha.cz. Je možné jej prostudovat také v sále Centra architektury a městského plánování (CAMP). Připomínky bude možné podávat do 26. července 2018, následně budou všechna vyjádření prodiskutována a návrh Metropolitního plánu upraven dle výsledků společného jednání všech participantů, kteří se na návrhu plánu podíleli.

Návrh prošel v poslední době velkou diskuzí, do níž bylo zapojeno mnoho lidí z různých oborů a institucí. Do dlouhého procesu projednávání jsme se samozřejmě zapojili i my a vznesli připomínky za MČ Praha 13. V těchto připomínkách žádáme, aby byla zachována urbanistická a architektonická koncepce stávající zástavby a v žádném případě nebyla zahušťována již zastavěná území. Požadujeme jasně definovat výškové limity, které nesmí přesáhnout výšku současné zástavby. Chceme zachovat plochy veřejné zeleně včetně parků a revitalizovaných území. Požadujeme také zachovat parkovací plochy. Výjimku zástavby těchto ploch by měly dostat pouze projekty nových parkovacích domů. Dále byla vznesena připomínka zachování obytné funkce na území Prahy 13. Prioritou by měla být výstavba bytových domů s plochami veřejné zeleně a služeb pro obyvatele. Jiná výstavba by dle našeho názoru měla být důsledně regulována v souvislosti s potřebami a požadavky daného území. MČ Praha 13 dále požaduje, aby bylo v Metropolitním plánu jasně definováno umístění velkokapacitního záchytného parkoviště při ulici Řevnická (přemostění Rozvadovské spojky) mezi areály AVION Shopping Park Praha a OC Metropole Zličín. Městská část nesouhlasí s umístěním jakéhokoli zařízení sloužícího k nakládání s odpady jak na území Prahy 13, tak v oblasti Řeporyj.

V současné chvíli probíhá informační tour, která navštíví celkem 17 míst po celé Praze. V naší městské části bude informační kontejner k dispozici u stanice metra Nové Butovice od 4. do 5. června. Pracovníci IPR Praha zde budou připraveni odpovídat na vaše dotazy.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13