Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace k ubytovávání turistů

Pracovníci oddělení daní a poplatků Úřadu městské části Praha 13, jakožto správci místních poplatků, opakovaně zjišťují, zejména při kontrolách webových nabídek a inzerce k ubytování turistů, že jsou nabízeny volné pokoje v domech a bytech s doprovodnými službami. Tito ubytovatelé často nedodržují pravidla a neplní své povinnosti spojené s komerčními aktivitami. Vystavují se tak možnosti postihu a udělení finančních sankcí ze strany správce místního poplatku a dalších správních orgánů.

Proto uvádíme několik základních informací k ubytování poskytnutému za úplatu, které podléhá místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt:

  • Poplatková povinnost se týká všech pronajímatelů, tedy i těch, kteří na tuto činnost nepotřebují živnostenské oprávnění nebo mají předmětné prostory kolaudované pouze k bydlení. Ubytovatel (tedy ten, kdo ubytování poskytuje) je povinen oznámit zahájení ubytovací činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení ubytování.
  • Ubytovatel je povinen vést ubytovací knihu a do ní zaznamenávat každou ubytovanou osobu. Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí osoba přechodně ubytovaná za účelem rekreace či léčení, pokud neprokáže jiný důvod (služební cesta, pracovní pobyt) nebo není od poplatku osvobozena – nutno zohlednit v ubytovací knize.
  • Poplatek od ubytované osoby vybírá ubytovatel, který se tak stává plátcem poplatku a zodpovídá za jeho vybrání a odvedení ve prospěch ÚMČ Praha 13.
  • Sazba poplatku je 15 Kč za osobu za každý i započatý den, není-li tento dnem příchodu. Platí se de facto za přespání.
  • Poplatek upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 27/2003 Sb., hlavního města Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, v platném znění.

Případné dotazy či přihlášky k po platku směřujte na Úřad městské části Praha 13, ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků. Osoba zodpovědná za vyřizování je Romana Hrušková, tel. 235 011 408, hruskovar@p13.mepnet.cz.


Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků