Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VELIKONOČNÍ ABECEDA

Apoštolové – 12 učedníků Krista, kteří šířili jeho myšlenky.

Bílá sobota – kdo přijímá křest v tento den, přistupuje k němu v bílém rouchu.

Cukroví – peče se beránek, toho času obětní zvíře. Kristus byl také obětován za spásu světa. Jidáše – sladké velikonoční pečivo s medem. Mazanec neboli velikonoční bochánek, pečený z vánočkového těsta.

Červené pondělí velikonoční – v našem prostředí je spojeno s tradicemi a koledou.

Duch svatý neboli Letnice se konají 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevzetí Páně.

Evangelium – text pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Filmových, divadelních a muzikálových zpracování osudů Ježíše je mnoho.

Gregoriánský kalendář vznikl reformou papeže Řehoře XIII. v roce 1582. U nás byl zaveden 6. ledna 1584 a nahradil kalendář juliánský z doby Caesara. Účelem bylo dorovnání přestupných roků odstraněním 10 dnů. Po 6. lednu následovalo 17. ledna. To také určilo výpočet velikonočních dnů.

Hod Boží velikonoční (velikonoční neděle) – oslava Zmrtvýchvstání Páně. Největší slavnost křesťanského roku.

Chronologie velikonočních dnů:

neděle – Květná

pondělí – Modré (Žluté)

úterý – Šedivé

středa – Škaredá (Smetná)

čtvrtek – Zelený

pátek – Velký

sobota – Bílá

neděle – Hod Boží velikonoční

pondělí – Červené velikonoční

INRI – latinská zkratka umístěná nad ukřižovaným Kristem znamená Ježíš Nazaretský – král židovský.

Jidáš Iškariotský – jediný z apoštolů, který zradil Ježíše a umožnil jeho zatčení.

Květná neděle – připomíná příchod Ježíše do Jeruzaléma, kde byl za několik dní odsouzen a ukřižován.

Lkavý čtvrtek – původní název Zeleného čtvrtka. Ten den sezval Ježíš 12 apoštolů na společnou večeři.

Modré pondělí – méně významný svátek Velikonoc. Ten den se většinou nepracovalo. Proto je toto přirovnání užíváno pro volné pondělky i dnes.

Nicejský, též Nikajský církevní koncil určil roku 325 n. l. výpočet data Velikonoc, který se užívá dodnes. Svolal ho císař Konstantin I. Veliký. Velikonoce jsou tzv. pohyblivé svátky a datum se mění v závislosti na datu prvního úplňku po jarní rovnodennosti.

Olivovými a palmovými větvičkami vítali lidé Ježíše Krista při jeho příchodu do Jeruzaléma na Květnou neděli.

Pašijový týden – též Svatý či Velký. Začíná Květnou nedělí a končí na Bílou sobotu. Pašije vypráví o Kristově utrpení a smrti.

Popeleční středa – první den postní doby. Připadá na 46. den před Velikonoční nedělí, následuje šestinedělní půst. Letos byla 1. března, příští rok bude 14. února.

Paškál – velikonoční svíce zapálená od ohně při začínající velikonoční vigilii. Oslava Zmrtvýchvstání Páně trvá přes noc z Bílé soboty do neděle.

Rok narození Krista se uvádí mezi 7. – 1. rokem př. n. l. a věk jeho úmrtí – 33 let.

Řehtačka – nahrazovala zvuk zvonů kostelů, které na Zelený čtvrtek „odlétly do Říma“ pro papežovo požehnání. Vrací se na Bílou sobotu, kdy se opět rozezní.

Symboly Velikonoc:

vejce – symbol zrození a života

zajíček – v křesťanské tradici je považován za symbol zmrtvýchvstání

beránek – ztělesnění čistoty a nevinnosti

pomlázka – její původ není jednoznačný, za vyšlehání dávají slečny a paní koledníkům výslužku

kočičky – symbolizují ratolesti, kterými byl vítán Ježíš při příchodu do Jeruzaléma na Květnou neděli

kříž – nejdůležitější z křesťanských symbolů

křen – symbolizuje hřebíky a hořkost utrpení Krista

Škaredá středa – v tento den, tři dny před smrtí Ježíše, vyzradil apoštol Jidáš jeho skrýš.

Tučné úterý – předchází Popeleční středě. Od té se drží půst (omezení stravy) vyjma nedělí.

Určení výpočtu Velikonoc – slaví se první neděli po prvním jarním úplňku. Z metody výpočtu vychází 35 možných dat konání Velikonoc. Mohou být mezi 22. březnem až 25. dubnem. Další velikonoční neděle budou 16. dubna 2018, 21. dubna 2019 a 12. dubna 2020.

Velký pátek – v tento den byl ukřižován Ježíš. Je to šestý den Velkého (Svatého) týdne.

Waldhauser Konrád – pražský kazatel ze 14. stol. se poprvé zmiňuje o pomlázce a šlehání.

Zelený čtvrtek – Ježíš naposledy večeřel s apoštoly – viz Lkavý čtvrtek. Známý je obraz Leonar da da Vinci Poslední večeře Páně. Je to pátý den Svatého týdne.

Židé – v této době slaví svátek Pesach, osvobození židovského lidu z egyptského otroctví.

Připravil Jaroslav Fuglík