Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odbor hospodářské správy

V putování radnicí jsme seznámili čtenáře s dvanácti odbory, jejichž pracovníci jsou schopni vyřídit širokou škálu záležitostí, poradit a podat pomocnou ruku nejen obyvatelům třináctky. Na úřadě ovšem působí i pět dalších odborů, bez kterých by laskonka nebyla laskonkou. Jejich zaměstnanci pracují se stejným nasazením jako ti ostatní, avšak běžný občan s nimi až tak často do kontaktu nepřijde. Pojďme si tuto pětici, samozřejmě podle abecedy, představit.

Odbor hospodářské správy

Vedoucím je pan Jaroslav Matýsek a většina jeho zaměstnanců má svá pracovní místa ve třetím patře budovy. Organizačně je členěný na dvě části, a to oddělení technicko-hospodářské a oddělení podatelny a spisovny. První zmiňované plní úkoly operativního správce nemovitého a movitého majetku, který užívají nejen zaměstnanci úřadu, ale také některé kluby seniorů. Provádí vnitřní dislokace movitého majetku, jeho pořizování, údržby a opravy. Oddělení podatelny a spisovny tvoří výjimku z výše uvedeného. Sídlí v přízemí radnice, vlevo od hlavního vchodu a jeho pracovnice jsou v denním styku s veřejností, neboť zabezpečují činnost hlavní podatelny a archivu, evidují dokumenty, písemnosti a zásilky. Navíc také zabezpečují kopírování pro veřejnost. Úřední hodiny podatelny jsou v pondělí a ve středu od osmi do osmnácti, v úterý a ve čtvrtek od osmi do šestnácti a v pátek od osmi do čtrnácti třiceti.

Odbor informatiky

Pracovníci pod vedením paní Jiřiny Kaprálkové zodpovídají za provoz veškerých informačních systémů a komunikačních technologií v rámci celého úřadu. Svá pracovní místa mají ve třetím patře budovy, ale často je potkáte v pohybu po radnici, neboť jsou ochotně k dispozici všem nešťastným úředníkům, kterým se „zbláznil počítač“ a další periferní zařízení.

V rámci své pracovní náplně zajišťují administraci serverů, síťové infrastruktury a koncových stanic, instalaci a upgrade aplikací, správu sítě a tiskáren, zálohování dat, antivirovou a antispamovou ochranu a zabezpečení, e-mailovou komunikaci, provoz vnitřních telefonních linek a vyvolávacího systému. Rovněž zřizují uživatelům přístupové účty, přidělují jim potřebná práva a působí pro ně jako podpora. Zabezpečují také certifikáty a elektronické podpisy pro potřeby úřadu a zpřístupňují ostatním veškeré agendy a činnostní role týkající se dalších informačních systémů státní správy.

Pravidelně se také podílí na agendě zajišťování všech typů voleb.

Odbor kontroly

Vedoucí odboru je paní Zuzana Klášterková. K pracovní náplni zaměstnanců patří samozřejmě kontrolní činnost. Jedná se hlavně o výkon finanční kontroly, především následné veřejnosprávní kontroly hospodaření u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 13 i u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, tj. udělení dotací MČ Praha 13 v oblasti sociální a v oblasti využití volného času. Odbor vykonává též centrální evidenci a vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic občanů mimo podání adresovaných samosprávným orgánům MČ Praha 13 nebo jejich jednotlivým členům. Odbor provádí také evidenci a vyřizování podnětů - zpráv MMS - hlášení aktuálních problémů týkajících se úklidu či pořádku na území MČ Praha 13. V neposlední řadě vykonávají zaměstnanci kontrolní činnost v rámci úřadu zaměřenou na plnění povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů včetně hospodaření s finančními a hmotnými prostředky.

Odbor legislativně-právní

Tento odbor spolupracuje na přípravě návrhu interních právních předpisů vydávaných v samostatné i přenesené působnosti městské části a rady městské části a připravuje návrhy, u kterých není stanovena kompetence jiného odboru. Zaměstnanci také zajišťují dokumentaci právních předpisů včetně vyhlášek hlavního města Prahy. Samozřejmostí je také konzultační a informační pomoc při vyhledávání platných právních předpisů a v otázkách platného právního řádu všem vedoucím odborů nebo i dalším zaměstnancům. Na vyžádání se zde zpracovávají písemná stanoviska k předkládaným materiálům. Důležitou úlohu hraje odbor také jako zástupce úřadu a městské části v určených případech před soudy, státními orgány a při jednání s jinými právními subjekty. 

Zajišťuje také právní poradenství pro odbor majetkový, bytový a investiční, pro odbor dopravy a životního prostředí. Ve spolupráci s ekonomickým odborem zajišťuje vymáhání pohledávek, které nejsou vymáhány jinými odbory úřadu v rámci jejich kompetence.

Útvar interního auditu

Sám sobě šéfem je pan Tomáš Tesarčík, jehož kancelář se také ještě vešla do třetího patra. Útvaru interního auditu se stanovuje náplň  činnosti v přenesené působnosti se zaměřením na přípravu a zpracování dílčích částí roční zprávy podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.

V samostatné působnosti se činnost zaměřuje zejména na to, zda jsou dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy v činnosti úřadu. Pan vedoucí dohlíží také na to, zda jsou plněna provozní a finanční kritéria, zda je zavedený vnitřní kontrolní systém  dostatečně účinný a reaguje včas na změny ekonomických a právních podmínek. 

Neméně sleduje to, zda řídící kontroly poskytují starostovi včasné provozní, finanční a jiné informace.

Vážení čtenáři, věříme, že právě končící rubrika pro vás byla užitečná a pomohla vám lépe se zorientovat v tom, co a kde lze na našem úřadu vyřídit. Již nyní připravujeme zbrusu novou rubriku, ve které ale opustíme útroby radnice a naopak se vydáme přímo mezi vás. Nechte se překvapit.

Andrea Říčková