Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do Evropského parlamentu – seznam voličů

Jednou z podmínek účasti ve volbách do Evropského parlamentu (dále i EP), které se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024, je zapsání každého voliče do seznamu voličů. Tento seznam nemá povahu trvalého seznamu, ale vytváří se vždy nový pro každé volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede odbor osobních dokladů a evidence obyvatel, který se nachází v přízemí budovy úřadu na adrese Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5. 

Kdo a za jakých podmínek je zapsán do seznamu? 

Občan ČR, který má právo volit a má na území MČ Praha 13 trvalý pobyt, je do seznamu voličů nejpozději do 28. dubna 2024 zapsán automaticky, nemusí tedy o nic žádat. Pokud se po tomto datu přestěhuje mimo MČ Praha 13, je z tohoto seznamu automaticky vyškrtnut. Má-li zájem volit, musí požádat ÚMČ Praha 13 o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů a s tímto potvrzením pak požádat o zapsání do seznamu voličů v místě nového bydliště, a to nejpozději do 5. června 2024. 

Pokud se občan ČR vrátil natrvalo ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu a chce volit v ČR, musí předtím požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí z tohoto seznamu. Na základě potvrzení o vyškrtnutí pak může požádat o zapsání do seznamu voličů ÚMČ Praha 13, opět do 5. června 2024. 

Do 20 dnů přede dnem voleb, tj. do 18. května 2024, se do seznamu zanesou voliči, kteří nemají ve správním obvodu úřadu trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na území České republiky, ale kteří v jeho obvodu jsou např. v ústavu sociální péče (domov pro seniory) a kteří byli úřadu nahlášeni správcem tohoto zařízení.

 Občan ČR, který žije trvale v zahraničí a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem, může na území ČR volit kandidáty registrované v ČR s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem. Hlasování na zastupitelském úřadě není možné. 

Upozorňujeme, že pokud občan ČR žijící trvale v zahraničí nemá trvalý pobyt na území ČR a není ani zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, pak nemůže volit. Jedinou možností v tomto případě je požádat nejpozději do 28. dubna 2024 zastupitelský úřad v místě svého bydliště v zahraničí o zápis do zvláštního seznamu voličů a následně požádat o vydání voličského průkazu. 

Občan jiného členského státu EU, který hlasoval v některých minulých volbách do EP a nepožádal o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP, je veden v seznamu voličů automaticky a nemusí již nic činit, doporučujeme si však tuto skutečnost na úřadě ověřit. Občan, který v minulosti hlasoval ve volbách do zastupitelstva MČ Praha 13, je veden v dodatku stálého seznamu voličů. Pokud chce nyní volit do EP, musí požádat o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do EP, a to osobně do 28. dubna 2024. Občan, který nikdy v ČR nehlasoval ve volbách do EP ani ve volbách do zastupitelstva MČ Praha 13, musí do 28. dubna 2024 osobně požádat o zapsání do seznamu voličů. 

V zákonných lhůtách jsou současně ze seznamu vyškrtnuti např. voliči, kterým byl vydán voličský průkaz, dále kteří požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného u zastupitelského úřadu, či ti, kteří projevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státě.

 Seznam voličů se uzavírá dne 5. června 2024 v 16.00 hodin. 

Dopisování do výpisu seznamu voličů ve dnech voleb je již omezené a je možné pouze tehdy, pokud volič předloží potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů v místě původního bydliště (nebo zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem) a prokáže současně právo hlasovat v konkrétním volebním okrsku. 

Všechny uvedené lhůty končí vždy v 16.00 hodin. Žádosti týkající se zápisu do seznamu voličů se podávají osobně na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel ÚMČ Praha 13. Máte-li pochybnosti, zda jste vedeni v seznamu voličů, je možné si zde tuto informaci osobně ověřit. Další informace o seznamu voličů najdete na webových stránkách úřadu v záložce Volby. 

Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-spravního