Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Představujeme radnici

Snažíme se pomoci všem, kteří to opravdu potřebují

Říká se, že úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se umí postarat o ty nejpotřebnější. Pomoc sociálně slabším, zdravotně postiženým a starším občanům je jedním z mnoha úkolů odboru sociální péče a zdravotnictví, který má vskutku velmi širokou škálu působnosti. Tím nejsou myšleny pouze finanční dávky, ale řada dalších forem pomoci. Odbor má 26 pracovnic a tři oddělení – péče o děti a dávek pro rodiny s dětmi, sociální prevence a zdravotnictví, péče o dospělé a postižené občany.

V oblasti péče o rodiny s dětmi odbor např. zajišťuje sociálně právní ochranu nezletilých do 18 let, náhradní rodinnou péči, zabývá se pomocí svobodným matkám a problematikou dítěte zneužívaného, zanedbávaného a týraného, podává návrhy a podněty soudu na nařízení výchovných opatření, na zbavení či omezení rodičovské zodpovědnosti, poskytuje a vymáhá příspěvek na výživu, rozhoduje o poskytování sociálních dávek. Zvláštní pozornost věnuje odbor dětem a mládeži, zejména těm, kteří se dopustili trestného činu nebo mají opakované poruchy chování závažnějšího rázu (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikománie, alkoholismus). Podílí se např. na zajištění účelného trávení volného času a pořádá výchovně rekreační tábory. Koordinuje aktivity sociální a protidrogové prevence. Vykonává poradenskou činnost a pomoc pro národnostní menšiny. Další významnou cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně postižení. Těm poskytuje jednorázové i opakované příspěvky, spolupracuje s organizacemi zajišťujícími sociální služby a podporuje je prostřednictvím grantové politiky. Úzce spolupracuje s kluby seniorů, pro které pořádá kulturní a společenské akce a zájezdy. Také přijímá žádosti o umístění do domova důchodců a předává je magistrátu. Další náročnou oblastí je poskytování péče občanům společensky nepřizpůsobivým (propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, proti nimž je vedeno trestní řízení, závislým na alkoholu nebo drogách, žijícím nedůstojným způsobem života). Odbor zastává funkci veřejného opatrovníka občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům. Úplně samostatnou kapitolou působnosti odboru je zdravotnictví. Připravuje koncepci zdravotní péče a rozvoje zdravotnictví v městské části, vede evidenci jednotlivých zdravotnických subjektů a zajišťuje základní poradenskou službu občanům i poskytovatelům zdravotní péče.
Několik otázek jsme položili vedoucí odboru Daně Bekové:

Připojila se Praha 13 k tzv. komunitnímu plánování?
Do „Komunitního plánování v sociálních službách“ jsme se přihlásili v roce 2005. V letošním roce jsou jmenováni příslušní zástupci, kteří budou odborně proškoleni a výsledkem by mělo být zkvalitnění a zpřístupnění sociálních služeb v naší městské části. Od 1. 1. 2007 vstoupí v účinnost nový zákon o sociálních službách, který zásadně ovlivní činnost nestátních neziskových organizací, ale i přístup potřebných občanů k získávání sociálních služeb. Občan si bude moci svobodně zvolit poskytování sociální služby, ale pro náš odbor i pro poskytovatele služeb to bude znamenat veliký nárůst další agendy.

Jak velký je zájem o sociální dávky?
Rok od roku větší. Oddělení péče o dospělé a zdravotně postižené občany poskytuje celkem 26 druhů dávek sociální péče z titulu sociální potřebnosti a z titulu zdravotního postižení. Každoročně dochází k nárůstu čerpání finančních prostředků především na výplatu jednorázových dávek na příspěvek na provoz motorového vozidla a na příspěvek na individuální dopravu – od začátku roku 2006 bylo vyhověno 753 žádostem. Celkem bylo v roce 2005 na sociálních dávkách vyčerpáno 29 miliónů korun, což je ve srovnání s rokem 2002 o 7 miliónů více. Stále náročnější agendou se stává zajištění grantového systému v naší městské části. Každým rokem stoupá počet žadatelů o granty v sociální oblasti. Pro srovnání – v roce 2002 to bylo 12 projektů a v roce 2006 již 26 projektů.

Jak spolupracujete s kluby seniorů?
Každoročně pořádáme jarní a podzimní výlety pro členy klubů, s jejich předsedy odbor vybírá zajímavá místa v ČR a v rámci výletů poskytujeme kvalitní průvodcovskou službu zajištěnou dr. R. Nechvátalem a zároveň je zajištěna i bezpečnost seniorů díky přítomnosti zdravotní sestry paní Vyšné.

Setkáváte se také s případy domácího násilí? Může okolí nějak pomoci?
V poslední době se o domácím násilí více mluví, často ale zůstává skryté. Vychází najevo, že právě rodina je místem, kde silnější mohou dlouhodobě a často i beztrestně ubližovat slabším. Protože je nesmírně těžké bránit se domácímu násilí, nesmí být tolerováno a oběť má právo na všeobecnou podporu. Domácím násilím se rozumí opakované, dlouhodobé a stupŔující se násilí, kterého se dopouštějí občané na svých blízkých. Může mít podobu fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického či jiného násilí, nejčastěji jde o kombinace výše uvedného. Náš odbor se touto problematikou zabývá a žádá spoluobčany, aby nezůstávali lhostejní k popsaným projevům. Podezření na domácí násilí je možno oznámit i anonymně na náš odbor, tel. 235 011 451.
Závěrem bych ráda poděkovala všem svým spolupracovnicím za obětavou a náročnou práci, kterou vykonávají. Tahle práce se nedá dělat bez vztahu k lidem, citu a zaujetí a rozhodně zaslouží společenské uznání.

Samuel Truschka