Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Další vnitrobloky projdou revitalizací

Betonové prvky z hřiště na Velké Ohradě zmizí

Další vnitrobloky projdou revitalizací

Všechny veřejné prostory po určité době zestárnou, zešednou a přestože jsou udržovány, do určité míry zchátrají. Sídliště v Praze 13 byla budována na přelomu 80. a 90. let minulého století s cílem postavit levně velké množství bytů. Za těch 20 i více let se radikálně změnily požadavky na vzhled veřejných prostor, změnily se zásady tvorby sadových úprav i typy používaných dřevin, mnohem přísnější jsou také normy na herní prvky dětských hřišť. Proto městská část zahájila postupnou revitalizaci vnitrobloků. První velká revitalizace šesti vnitrobloků proběhla v letech 2009 – 2010. Pokračovat se bude letos.

 

Zastupitelstvo městské části dalo revitalizaci zelenou, když na svém zasedání 17. dubna schválilo návrh předložený radou na přesun části finančních prostředků z prodeje bytového fondu ve výši 17 milionů korun do oblasti životního prostředí. Celkem 15 milionů korun bude věnováno na čtyři velké projekty – revitalizaci prameniště Prokopského potoka ve Stodůlkách, komplexní rekonstrukci dětského hřiště v Nových Butovicích, revitalizaci dětského hřiště a sadových úprav jednoho sídlištního vnitrobloku na Velké Ohradě a rekonstrukci sportoviště v tomtéž vnitrobloku.

Výraznou proměnu potřebuje i hřiště v ulici Mezi ŠkolamiKromě toho byl schválen podíl Prahy 13 na financování projektu výsadby izolační zeleně, na který městská část požádala o dotaci z evropských fondů v oblasti Snížení emisní zátěže omezením prašností z plošných zdrojů.

Na sídlišti Velká Ohrada se revitalizace týká vnitřní části vnitrobloku mezi ulicemi Janského, Kurzova a Borovanského. První projekt s předpokládanými náklady 3,6 mil. korun zahrnuje rekonstrukci dětského hřiště a přilehlých ploch zeleně. Plocha dětského hřiště bude rozšířena a bude barevně členěna na různé herní části. Dětské hřiště bude vybaveno moderními herními prvky, například závěsnou houpačkou, několika prolézačkami, pružinovým houpadlem, kladinou, pryžovými herními kameny atd. Hřiště bude doplněno vkusným odpočinkovým mobiliářem. V okolí hřiště jsou navrženy sadové úpravy, které počítají s novými výsadbami dřevin a novým trávníkem. V rámci druhého projektu odhadem za necelé 4 miliony korun bude modernizováno sportovní hřiště a jeho okolí. Na sportovní hřiště bude dodán pryžový povrch a sportovní vybavení. Rekonstruováno bude také nevyhovující oplocení.

Prameniště Prokopského potoka se dočká obnovyV Nových Butovicích se uskuteční komplexní rekonstrukce dětského hřiště v ulici Mezi Školami, v sousedství Gymnázia J. Heyrovského. Hřiště tvoří kaskádu ve svažitém terénu a tohoto faktu bylo využito i při návrhu rekonstrukce. Dosluhující herní prvky budou nahrazeny modernějšími a bezpečnějšími. Hřiště je obklopeno vzrostlými stromy a zelení, která bude upravena a doplněna o nové výsadby. Náklady na celou rekonstrukci včetně sadových úprav jsou odhadovány na přibližně 5 milionů korun. Nejzajímavějším projektem je Revitalizace prameniště Prokopského potoka, které se nachází nad Panskou zahradou pod ulicí Lýskova ve Stodůlkách. Tato investiční akce odhadovaná na 2,5 milionu korun byla doporučena jako priorita při setkání občanů v rámci Místní Agendy 21. Projekt řeší území mezi vlastním prameništěm a altánem nad Panskou zahradou. Samotné prameniště je zanedbané a zanesené zeminou. Opěrné zídky a schodiště v okolí prameniště jsou zničené a musí být zcela přebudo - vány. Projekt ale počítá se zachováním přírodního charakteru prameniště a snaží se jej ještě podtrhnout. Stávající dřeviny budou probrány a porosty budou doplněny o vlhkomilné druhy dřevin a trvalek. Bude založena nová mlatová cesta ozvláštněná kamennými šlapáky. Kompozice bude doplněna novým mobiliářem. Prokopský potok je významným vodním tokem Prahy 13, protéká Centrálním parkem a jeho prameniště se může stát zajímavým cílem procházek i přírodopisných exkurzí škol.

Poslední zmiňovanou akcí, na kterou byl už Praze 13 přiznán příspěvek ve výši 1,7 mil. korun z fondů EU, konkrétně z Operačního programu životní prostředí, je projekt Výsadba a regenerace izolační zeleně v lokalitě Mohylová. Jde o prostor severozápadně od ulice Jeremiášova směrem k ulicím Mohylová a Píškova. V současné době je pokryt z větší části keřovým porostem a trávníkem. Plocha navržena pro tuto akci je ukončena pěší komunikací vedoucí po vrcholu valu. Po druhé straně komunikace (mimo tuto plochu) je alej vzrostlých stromů. Projekt předpokládá revitalizaci stávajícího nesourodého, přestárlého a zanedbaného porostu. Bude obsahovat inventarizaci a následnou probírku stávajícího porostu, výsadbu vzrostlých stromů vhodných druhů a kultivarů. Stromy musí být druhově vhodné do městského prostředí, tj. odolávat suchu, zasolení, prachu, výfukovým plynům. Vhodné bude doplnit výsadby o keřové patro postupně kvetoucích keřů, také vhodných do městského prostředí.

Všechny výše uváděné ceny jsou odhady projektantů. Skutečné náklady na realizaci akcí budou dány nejvýhodnějšími nabídkami z veřejných zakázek, které budou postupně vyhlášeny. Většina prací se uskuteční letos, některé budou dokončeny v příštím roce.

Dana Céová a Samuel Truschka