Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Novinky ve stavebním zákonu (3. část)

 

V závěrečné části se budeme věnovat změnám, kterými se novela stavebního zákona významně dotkla dosud velmi kritizovaného institutu autorizovaného inspektora. Podle nové stejně jako podle dosavadní úpravy může stavebník uzavřít s autorizovaným inspektorem smlouvu o kontrole projektové dokumentace stavby. Zcela nově je však upraven požadavek na poskytnutí souhlasu osob, které by jinak byly účastníky řízení a vlastníků veřejné a dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, se zamýšleným záměrem. Autorizovaný inspektor dokumentaci přezkoumá namísto stavebního úřadu a vydá certifikát, který nahrazuje stavební povolení. Poté oznámí stavebnímu úřadu stavební záměr a předá certifikát stavebnímu úřadu. Stavební úřad vyvěsí na úřední desce oznámení stavebního záměru po dobu nejméně 30 dnů a osobám, které by jinak byly účastníky stavebního řízení, umožní nahlížet do podkladů připojených k oznámení stavebního záměru včetně certifikátu. Ve lhůtě 30 dnů tyto osoby mohou podat proti oznámenému stavebnímu záměru námitky, a to buď z důvodu, že oznámený stavební záměr neodpovídá podkladům, na základě kterých daly svůj souhlas, nebo že jejich souhlas nebyl opatřen.

V této lhůtě může stavební úřad nebo dotčený orgán uplatnit proti oznámení stavebního záměru výhrady ze zákonem stanovených důvodů. Podání námitky nebo uplatnění výhrady má za následek, že právo stavby nevznikne. Stavební úřad předloží věc do 15 dnů k rozhodnutí správnímu orgánu, který by byl jinak příslušný k odvolání proti stavebnímu povolení. Tento orgán podle zákona buď rozhodne o tom, že oznámení nemá právní účinky, jestliže oznámený stavební záměr je v rozporu s právními předpisy, anebo výhrady či námitky zamítne pro nepřípustnost. Proti rozhodnutí o námitkách a uplatněných výhradách se již nelze odvolat. Stavebníkovi vznikne právo provést oznámený stavební záměr také uplynutím lhůty, ve které bylo možno podávat námitky anebo uplatňovat výhrady, pokud nikdo námitky ani výhrady nepodá. Platnost certifikátu je stanovena ze zákona na dva roky, na žádost stavebníka může stavební úřad tuto lhůtu prodloužit. Novela stavebního zákona tedy významně posiluje možnost obrany proti certifikátu, oproti dosavadnímu stavu, kdy vydaný certifikát už nebylo možné ve správním řízení přezkoumat, na rozdíl od klasického stavebního řízení.

Spolu s novelou stavebního zákona došlo i ke změně správních poplatků za jednotlivé úkony. Informace k popsanému tématu jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz/ územní plánování a stavební řád/ novela stavebního zákona. Stavebníkům doporučujeme, aby se v případě nejasností obraceli telefonicky, příp. osobně na stavební odbor.

Gabriela Strejčková, stavební odbor