Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rada MČ Praha 13 mj.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

JMENOVALA

redakční radu zpravodaje MČ Praha 13 STOP ve složení:
předsedkyně: JUDr. Kateřina Černá, tajemnice Úřadu MČ Praha 13
členové: Alice Hoffmannová, vedoucí OKS, JUDr. Emese Stluková, referentka OLP, PhDr. Samuel Truschka, šéfredaktor STOPu
tajemnice redakční rady: Eva Černá, redaktorka STOPu

SCHVÁLILA

uzavření smlouvy o spolupráci na zajištění konání farmářských trhů mezi Městskou částí Praha 13 a agenturou Shaker production Václav Třasák

SCHVÁLILA

příkazní smlouvu s firmou JKD REAL, a.s., se sídlem Řehořova 937/37, Praha 3, na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na technický dozor při realizaci stavby Revitalizace hřiště Petržílkova
a
smlouvu o dílo s firmou Gartensta Plus, s.r.o., se sídlem Nepovolená 1320, Praha 10, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby Revitalizace hřiště Petržílkova

SCHVÁLILA

zřízení Komise pro sociálně-právní ochranu dětí ve složení:
předseda: Aleš Mareček
členové: Vít Bobysud, Miloš Drha, PhDr. Panajota Domínová (psycholožka, pracovnice PPP)
tajemnice: Mgr. Zdeňka Wdowyczynová, pracovnice OSPOD

SOUHLASILA

s navrženými doporučeními uvedenými v protokolu o výsledku periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití grantů MČ Praha 13 udělených pro rok 2014 v oblasti sociální a v oblasti využití volného času

SCHVÁLILA

pronájem parkovacích míst pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová, výši parkovného 800 Kč/měsíc/vozidlo a uzavření nájemních smluv s žadateli o parkovací místo

SCHVÁLILA

smlouvu o dílo se společností Zahradní architektura Kurz, s.r.o., se sídlem K Holému vrchu 1091, Praha 5-Řeporyje na základě výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Intenzivní péče o sadové úpravy a zeleň na Šostakovičově náměstí, Praha 13

SOUHLASILA

s pokračováním projektu Veřejně prospěšné práce, v rámci kterého bude vytvořeno pět pracovních míst mimo organizační strukturu a systematizovaná pracovní místa ÚMČ Praha 13, která budou sloužit přímo pro výkon veřejně prospěšných prací

VZALA NA VĚDOMÍ

provedené finanční kontroly v 2. pololetí roku 2014 včetně nedostatků zjištěných odborem kontroly ÚMČ Praha 13 a rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržování u hlavních zjištění

SOUHLASILA

s využitím části získaných finančních výnosů z výherních hracích přístrojů ve výši 133 100 Kč na financování odkupu vozidla Ford Transit pro Středisko sociálních služeb Prahy 13

SCHVÁLILA

přijetí finančního daru ve výši 1 512 500 Kč od společnosti Luka Residential, s.r.o., na odstranění negativních dopadů dopravní zátěže způsobené v souvislosti s realizací projektu Nájemní komplex Luka, Mukařovského, Praha 13

VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zateplení objektu tělocvičny Kovářova, pod evid. č. 505937

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná uchazečem (sdružením) Společnost Swietelsky a Rencentrum, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Zateplení objektu kina K Vidouli

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS