Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL 11

Základní škola, Mohylová 1963, Lužiny

Kontakt: 235 510 002, 235 510 003, fax 235 510 002, martina.stychova@zsmohylova.cz, www.zsmohylova.cz
Ředitel školy: Mgr. Martina Štychová
Zástupce ředitele: Mgr. Marta Mašatová
Maximální povolená kapacita: 268 žáků
Zaměření školy: v prvním a druhém ročníku učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu Dům stavíme od základů, třídy s rozšířenou výukou jazyků, škola má pouze první stupeň Výuka jazyků: anglický jazyk (od 1. ročníku)
Jiné aktivity: přípravný kurz pro budoucí prvňáčky, seznamovací odpoledne, počítačový, výtvarný a keramický kroužek, flétna, florbal, aerobik, stolní tenis, tkaní náramků, míčové hry, moderní tance, časopis Mohyláček, účast v různých soutěžích a olympiádách, ekologické aktivity (sběr papíru), vánoční a velikonoční výstavy, školní družina organizuje Noc s Andersenem, jeden den v týdnu věnujeme daltonskému bloku výuky