Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přímá volba prezidenta republiky

První kolo přímé volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hodin. Pokud žádný z kandidátů nezíská v 1. kole nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, bude se v pátek 25. ledna od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hodin konat druhé kolo volby prezidenta.

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději do 8. 1. 2013 do poštovní schránky a pro 2. kolo budou k dispozici ve volebních místnostech. Na obálce najde každý volič číslo a sídlo (adresu) svého volebního okrsku. Hlasovací lístky jsou samozřejmě ve dnech volby k dispozici také ve volební místnosti.

Voliči s tzv. voličským průkazem mohou hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O vydání voličského průkazu pro občany zapsané v seznamu voličů vedeném naším úřadem je možno požádat osobně do 9. 1. 2013 do 16.00 (1. kolo) a do 23. 1. 2013 do 16.00 (2. kolo) u paní Andrey Veverkové, ve 3. patře radnice, č. dveří 433. V uvedených dnech končí výdej voličských průkazů. Písemné žádosti o vo ličský průkaz s úředně ověřeným podpisem voliče nebo elektronicky zaslané žádosti podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo žádosti zaslané prostřednictvím datové zprávy musí být doručeny na odbor občansko-správní do 4. 1. 2013 (1. kolo) a do 18. 1. 2013 (2. kolo). Podrobnější informace jsme zveřejnili v prosincovém STOPu a naleznete je spolu se vzory žádostí na www.praha13.cz pod odkazem Přímá volba prezidenta. V případě nejasností se obraťte na paní Andreu Veverkovou, telefonní číslo 235 011 317.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat, aby mohl v územním obvodu svého volebního okrsku hlasovat mimo volební místnost – tedy o přenosnou volební schránku. Zájemci o tuto službu se mohou obrátit na paní Pavlu Herychovou, tel. 235 011 314 a ve dnech voleb i na okrskovou volební komisi ve svém volebním okrsku. Sídla (adresy) a popisy všech volebních okrsků a podrobnosti k průběhu hlasování najdete na internetových stránkách www.praha13.cz pod odkazem Přímá volba prezidenta.

Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru