Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rada MČ Praha 13 mj.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

 

Rada MČ Praha 13 mj.

 

VZALA NA VĚDOMÍ

protokoly z jednání hodnotící komise, zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a písemnou zprávu zadavatele vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na služby Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu MČ Praha 13

 

a SCHVÁLILA

a) výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější b) návrhy pojistných smluv předložených společností Kooperativa pojišťovna, a.s.

 

VZALA NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 10. 2012 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 5. 11. 2012 a splnění uložených úkolů

 

VZALA NA VĚDOMÍ

protokoly z jednání hodnotící komise, vč. protokolu o otevírání nabídek, protokolu o posouzení kvalifikace a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem Rekonstrukce hřiště na minikopanou ZŠ Janského 2189

 

a SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem VYSSPA Sports Technology s.r.o., se sídlem Cvokařská 10, Plzeň, neboť nabídka tohoto uchazeče byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

 

VZALA NA VĚDOMÍ

protokoly z jednání hodnotící komise, zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a písemnou zprávu zadavatele vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na služby Správa a zajištění údržby objektů ve vlastnictví MČ Praha 13

 

a SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem spol. IKON, spol. s.r.o., se sídlem Nehvizdská 22/8, 198 00 Praha 9-Hloubětín, neboť nabídka této společnosti byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější, a předložený návrh mandátní smlouvy

 

 

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

 

VZALO NA VĚDOMÍ

rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2012 (rozbor hlavní činnosti, rozbor zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozbor příspěvkových organizací)

 

SCHVÁLILO

předložené Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2013

 

SOUHLASILO

s předložením projektové žádosti Revitalizace zeleně ve vnitrobloku Trávníčkova – Lužiny, Praha 13 s celkovým rozpočtem do maximální výše 20 miliónů korun, v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost

 

a SCHVÁLILO

poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Praha 13, tj. maximálně 1,5 miliónu korun a financování nezpůsobilých výdajů projektu

 

SOUHLASILO

s předložením projektové žádosti Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Lužiny a Nové Butovice, Praha 13 s celkovým rozpočtem do maximální výše 17 miliónů korun, v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost

 

a SCHVÁLILO

poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Praha 13, tj. maximálně 1 275 000 Kč, a financování nezpůsobilých výdajů projektu

 

SCHVÁLILO

ukončení prodeje bytového fondu po bytových jednotkách oprávněným nájemcům podle usnesení ZMČ č. 420 ze dne 9. 12. 2009, a to k datu 31. 1. 2013

 

VZALO NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 10. 2012 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 5. 11. 2012 a splnění uložených úkolů

 

VZALO NA VĚDOMÍ

předloženou Výroční zprávu o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2011/2012

 

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS