Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V minulosti byly rekonstruovány a hezky upraveny některé vnitrobloky. Dojde někdy také na ten náš vnitroblok?

V minulosti byly rekonstruovány a hezky upraveny některé vnitrobloky. Dojde někdy také na ten náš vnitroblok?

Úspěšná revitalizace šesti sídlištních vnitrobloků, kterou jsme uskutečnili v letech 2008 – 2010, byla finančně velmi náročnou záležitostí. Nemohli bychom ji realizovat sami z vlastních prostředků, a tak jsme využili možnosti požádat o příspěvek z evropských fondů – z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost a s touto dotací jsme mohli záměr uskutečnit. V současné době jsme využili další výzvy v rámci téhož operačního programu a vypracovali dvě žádosti o dotace, které splňují požadovaná kritéria. Oba navrhované záměry navazují na ty předešlé – jedná se opět o revitalizace veřejných prostranství v obytných územích na sídlišti. Důraz je kladen na revitalizaci větších ploch veřejné zeleně. Projekty mají podpořit rozšiřování zeleně ve městě, snížit hlukovou zátěž ve vnitroblocích, zlepšit celkový estetický dojem a úroveň bydlení na sídlišti. Dojde ke zvýšení bezpečnosti a kvality hřišť i odpočinkových zón.

První z projektů by měl zahrnovat tři lokality. Dvě z nich se nacházejí při ulicích Neustupného a Trávníčkova na sídlišti Lužiny, třetí je v blízkosti Fingerovy ulice v Nových Butovicích. Naplánovány jsou rozsáhlé sadové úpravy s výsadbami stromů, keřů i trvalek, umístění nového mobiliáře a rekonstrukce dosluhujících hřišť. Na dětských hřištích se mají objevit nové herní prvky: šplhací kovové konstrukce se sítěmi, lezecká stěna, houpačky, aeroskate, houpadla, trampolína, pískoviště, lavičky ve tvaru telefonu a další drobný mobiliář. Projekt předpokládá komplexní rekonstrukci prostranství před Fakultní základní školou Trávníčkova, kde by měly být vybudovány úplně nové dlažby, nahrazeny dosluhující opěrné zídky a na celém prostranství rozmístěny nové lavičky a koše. Ve vnitrobloku Fingerova v Nových Butovicích by zase měla vzniknout venkovní posilovna.

Druhý projekt je zaměřen na omlazení vnitrobloků v ulicích Trávníčkova a Fantova. Záměr zahrnuje komplexní úpravy téměř veškerých ploch zeleně. Obnoveno bude dosluhující hřiště pro nejmenší děti, které bude nově stylizováno do tvaru lodi. V další fázi dojde na rekonstrukci zahloubeného sportoviště, které je nyní problematické z pohledu rušení nočního klidu. Díky novému pryžovému povrchu by se měla snížit jeho hlučnost. Nejrozsáhlejší část projektu tvoří parková úprava navazující na Dům sociálních služeb Lukáš. Projekt pamatuje na vhodné úpravy okolí domu s ohledem na jeho obyvatele a jejich potřeby. Součástí plánu je vycházková trasa pro seniory s odpočívadly. Celá rekonstrukce počítá s obnovou keřů, dosadbou stromů i kvetoucích trvalek.

Žádost jsme podali a teď záleží na schvalovacím procesu. Pokud bude dotace z EU přidělena, je předpoklad, že obyvatelé výše zmíněných vnitrobloků se dočkají revitalizace v roce 2014. V tuto chvíli přeji všem čtenářům klidný a úspěšný rok 2013, hodně zdraví, energie a optimizmu.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz