Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Reaguje místostarosta Petr Zeman.

S paní zastupitelkou naprosto nelze než souhlasit v tom smyslu, že parčík v ulici K Brance byl osazen dvěma herními prvky, které byly následně přesunuty na jiné vhodnější místo. Bylo to skutečně na podnět několika rodin bydlících v bezprostředním sousedství, ale nikoliv na základě nějaké petice. Rozhodli jsme na základě racionálního uvažování, protože hluk zejména při používání kovové skluzavky, nadměrně zatěžoval místní obyvatele. Vzhledem k tomu, že nejbližší dětské hřiště kompletně osazené herními prvky se nalézá cca 300 metrů od zmíněného místa, ukázalo se vhodnější ponechat parčík, který byl vytvořen na místě bývalého nevzhledného dvorku, jako klidovou zónu s lavičkami. Tento parčík nebyl součástí žádného “akčního plánu”, ale jako logické řešení tehdejší nevyhovující situace a primárně nešlo o dětské hřiště, ale o park osazený dvěma herními prvky.
Pro upřesnění uvádím, že Zastupitelstvo MČ Praha13 svým usnesením č. UZ 0083/2019 ze dne 18. 9. 2019 schválilo revitalizaci pozemků v předmětném místě na parkovou úpravu a zeleň tak, aby byla doplněna stávající klidová zóna historické části obce. Přemístěním dvou hracích prvků, na žádost občanů žijících v bezprostřední blízkosti, na jiné vhodnější místo, tedy není v žádném případě v rozporu s tímto usnesením. Navíc rozšíření dětského hřiště v Třebonicích bylo dlouhodobě plánované. Z toho vyplývá, že využití těchto hracích prvků bylo také z ekonomického hlediska nejlepším řešením.
Výše uvedené hrací prvky bez montáže a dalších stavebních úprav stály naší městskou část 146 000 Kč (v roce 2020). Vzhledem k nárůstu cen v roce 2022 by předmětné prvky byly minimálně o 30 % dražší a rozdíly v cenách hracích prvků, dopravy a následné úpravy plochy by byly jistě vyšší, než jejich přemístění do Třebonic (které činilo 43 986,50 Kč).
Ostatní paní zastupitelkou zmiňované náklady souvisely se stavebními úpravami a úpravou ploch stávajícího hřiště v Třebonicích.
Z výše uvedeného je zřejmé, že MČ Praha 13 řádně hospodaří s finančními prostředky.

Petr Zeman, místostarosta MČ Praha 13