Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volba prezidenta republiky – informace pro voliče

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 1. 7. 2022 byla vyhlášena volba prezidenta České republiky, která se uskuteční v pátek 13. 1. 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 14. 1. 2023 od 8.00 do 14.00 hodin. Případné II. kolo proběhne ve dnech 27. 1. a 28. 1. 2023, a to ve stejném čase.
Pro volbu prezidenta tvoří území České republiky jeden volební obvod, tj. hlasovací lístky jsou všude stejné.
Na území naší městské části bude volba probíhat v 58 volebních okrscích. Hlasování probíhá ve volebních místnostech, jejichž seznam je uveden na www.praha13.cz v sekci VOLBY 2023 a na úřední desce ÚMČ Praha 13. Adresa volební místnosti je rovněž uvedena na doručovací obálce s hlasovacími lístky.

Voličem (tj. osobou s právem hlasovat) je:

• Občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. • Překážkami ve výkonu volebního práva jsou: 1. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu 2. omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

Hlasování na voličský průkaz

S voličským průkazem lze hlasovat v jakémkoliv volebním, popřípadě zvláštním volebním okrsku, tj. kdekoliv na území ČR či na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz vždy odevzdat okrskové volební komisi.
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku (tj. tam kde je zapsán ve stálém seznamu voličů podle místa trvalého bydliště), musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi, jinak mu komise hlasování neumožní. Každý volič si může v úředních hodinách ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, a to u odboru osobních dokladů a evidence obyvatel v přízemí úřadu, u paní Magdaleny Přikrylové po předložení průkazu totožnosti. Telefonické ověření této skutečnosti není možné.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky jsou doručovány voličům nejpozději 3 dny před dnem voleb, tj. do 10. 1. 2023. Jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně, na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Pokud by se výjimečně stalo, že volič hlasovací lístky ve své domovní schránce nenajde, lze je ve dnech voleb získat ve volební místnosti. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti rovněž požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Pro druhé kolo obdrží volič hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Způsob hlasování

Volič hlasuje osobně – zastoupení není přípustné.
Po příchodu do volební místnosti prokáže volič okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
Po prokázání totožnosti a státního občanství obdrží volič prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k vložení hlasovacího lístku do obálky, pokud tak neučiní, nebude mu hlasování umožněno. Volič vloží do obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Poté tuto obálku volič vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Hlas voliče je neplatný, jestliže:

  • hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky
  • hlasovací lístek není na předepsaném tiskopise 
  • hlasovací lístek je přetržený
  • v úřední obálce je více než jeden hlasovací lístek

Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něj patrny potřebné údaje. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu sám vybrat zvolený hlasovací lístek, nebo nemůže číst, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrskové volební komise), který může hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě úřední obálku i vložit do volební schránky.
Volební místnosti se uzavírají v pátek 13. 1. ve 22.00 hodin a v sobotu 14. 1. 2023 ve 14.00 hodin s tím, že se předtím umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní.

Hlasování v zahraničí

Hlasování v zahraničí je možné:

  • Na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (při dlouhodobém pobytu). Pokud se takto zaspaný volič v době volby bude pohybovat mimo územní obvod „svého“ zastupitelského úřadu, může požádat ZÚ o vydání voličského průkazu a poté volit i v jiném zvláštním volebním okrsku v zahraničí nebo v jiném volebním okrsku na území ČR
  • Na základě voličského průkazu

Není možné hlasovat na konzulárním úřadu vedeném honorárním konzulárním úředníkem. Seznam zastupitelských úřadů, na kterých lze hlasovat, najdou voliči na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz.
Při hlasování v zahraničí nelze požádat o zvláštní přenosnou schránku. Při hlasování v zahraničí obdrží volič hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Hlasování ve zdravotnickém a obdobném zařízení

Pokud volič pobývá v době volby prezidenta v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, které se nachází v jiném volebním okrsku, než do kterého podle místa svého trvalého pobytu volič náleží, může volič v tomto zařízení rovněž hlasovat a to buď na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, nebo na základě voličského průkazu. Je vhodné, aby se volič v tomto případě obrátil na správu tohoto zařízení a informoval je o svém zájmu hlasovat. O další kroky se již postará správa zařízení.
Obdobné pravidlo platí i v případě výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo výkonu trestu odnětí svobody.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, ve kterém je přihlášen k trvalému popř. přechodnému pobytu, resp. kde se momentálně zdržuje, pokud mu byl vydán voličský průkaz. O návštěvu okrskové volební komise můžete požádat na tel. 235 011 314, paní Herychová, nebo můžete žádost zaslat na e-mail HerychovaP@praha13.cz. či do datové schránky - zv6bsur. V žádosti uveďte jméno, příjmení, adresu a tel. spojení, vaše žádost bude předána okrskové volební komisi, která se s Vámi v době voleb spojí a domluví případné další podrobnosti. Žádost zašlete co nejdříve, abychom ji mohli připravit pro komisi. V době voleb přijímá žádosti již příslušná okrsková volební komise, telefonní spojení do okrskových volebních komisí budou zveřejněna na webových stránkách.

Informace ve volební místnosti

Ve volební místnosti bude pro voliče k dispozici volební zákon, informace o zásadách a způsobu hlasování, vzorové hlasovací lístky a informace o případném vzdání se kandidatury či ztrátě volitelnosti kandidáta, resp. o tiskových chybách hlasovacího lístku.

Druhé kolo volby prezidenta republiky

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo volby prezidenta. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.
Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, přestane být volitelný nebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Vážení voliči, doufám, že poskytnuté informace jsou dostačující.
V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na odbor občansko-správní, tel. 235 011 313, e-mail MaskovaS@praha13.cz. Potřebné informace získáte i na www.praha13.cz.

Šárka Mašková,
vedoucí občansko-správního odboru