Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

 

Rada MČ Praha 13 mj.

 

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem ENESA, a.s., se sídlem U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9, k veřejné zakázce vyhlášené formou jednacího řízení bez uveřejnění Dodatečná energeticky úsporná opatření ve školských objektech MČ Praha 13, nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele
a
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem VLTAVÍN HOLDING stavební podnik, s.r.o., se sídlem Nuselská 132, 140 00 Praha 4, k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené formou zjednodušeného podlimitního řízení MŠ Vlachova 1501 – rekonstrukce sociálního zařízení neboť nabídka této společnosti byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele

 

VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v užším řízení dle § 28 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Rekonstrukce šaten v objektech škol na území Prahy 13
a

 

JMENOVALA

komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek

 

VZALA NA VĚDOMÍ

provedené finanční kontroly v 1. pololetí r. 2013 včetně nedostatků zjištěných odborem kontroly ÚMČ Praha 13 a rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržování u hlavních zjištění

 

SCHVÁLILA

výběr nabídky, která byla podána Mgr. Karlem Fischerem se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku – Realizace kamerového systému na území Prahy 13 v rámci projektu Bezpečné město Praha 13
a
návrh mandátní smlouvy předložený Mgr. Karlem Fischerem

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS