Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven takto:

  • čtvrtek 23. ledna od 13 do 18 hodin
  • pátek 24. ledna 2014 od 13 do 17 hodin.

 

O školách se více dozvíte na Veletrhu základních škol, který se koná na radnici 12. a 13. listopadu od 14 do 18 hodin.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

 

 

Farmářské trhy do konce listopadu

Pondělní farmářské trhy na Slunečním náměstí pokračují i v listopadu. Až do 25. listopadu si můžete každé pondělí od 8 do 18 hodin nakoupit čerstvou zeleninu, uzeniny, ryby, mléčné výrobky, nápoje a další farmářské produkty.

-red-

 

 

Oprava Třebonického rybníka

Kvůli havarijnímu stavu odpadního potrubí musí proběhnout rozsáhlá oprava Třebonického rybníka. Proto byl rybník vypuštěn a 19. 10. proběhl výlov. Přes zimu zůstane rybník vypuštěný, aby tam žáby nenakladly vajíčka, což by zpozdilo opravu. Práce začnou dle klimatických podmínek v jarních měsících a budou probíhat i v létě.

Jana Dusilová, odbor životního prostředí

Prodej lihovin už jen s koncesí

Dne 17. října 2013 nabyla účinnosti další novela živnostenského zákona – zákon č. 309/2013 Sb. Novelou došlo mimo jiné k rozšíření dosavadního předmětu podnikání koncesované živnosti pro výrobu a úpravu lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin (lihovinou se rozumí alkoholický nápoj o minimálním obsahu etanolu 15 % objemových).

Všichni podnikatelé, kteří byli k 17. 10. 2013 oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, musí ve lhůtě 6 měsíců požádat živnostenský úřad o koncesi v částečném rozsahu předmětu podnikání, a to pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. K žádosti o koncesi v tomto rozsahu se nedokládá žádná odborná způsobilost a úkon nepodléhá správnímu poplatku.

Žádost o koncesi je možné podat na kterémkoli živnostenském úřadu buď osobně nebo elektronicky (tj. s uznávaným elektronickým podpisem) prostřednictvím datové schránky, Elektronické podatelny ŽR nebo elektronické podatelny úřadu. Uvedená právní úprava se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí nebo prodejem kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikatelům i konečným spotřebitelům – týká se tedy nejen prodejců lihovin v obchodě, ale i v restauračních zařízeních, případně v dopravních prostředcích.

Jana Lehká, vedoucí živnostenského odboru

 

 

Zimní údržba komunikací 2013 – 2014

V Praze 13 zajišťuje zimní údržbu komunikací několik subjektů. Nejvíce jich má ve správě Technická správa komunikací hl. m. Prahy, která postupuje podle Plánu zimní údržby komunikací hl. m. Prahy. Bližší informace a interaktivní mapu zimní údržby najdete na www.tsk-praha.cz.

Časové lhůty pro zajištění sjízdnosti komunikací jsou stanoveny v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., lhůty pro zajištění schůdnosti v souladu s vyhláškou hl. m. Prahy č. 39/1997 Sb. Seznam místních komunikací, které hlavní město Praha vyřadilo ze zimní údržby, je uveden v příloze nařízení hlavního města Prahy č. 18/2010 Sb.

Na komunikacích, které jsou ve správě MČ Praha 13, odpovídají za zimní údržbu odbor životního prostředí a odbor majetkový, bytový a investiční Úřadu MČ Praha 13. Úklid provádějí nasmlouvané úklidové firmy.

Kontaktní údaje na odpovědné pracovníky úřadu:

Odbor majetkový, bytový a investiční:
Monika Bouší – tel. 235 011 339

Odbor životního prostředí:
Eva Beránková (Velká Ohrada) – tel. 235 011 472
Anna Pešatová (Stodůlky, Centrální park) – tel. 235 011 345
Jan Malsa (Lužiny) – tel. 235 011 467
Jana Dusilová (Nové Butovice) – tel. 235 011 476

 

Samostatnou kategorií jsou účelové komunikace. Mají soukromoprávní povahu a jsou ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob. Pro účelové komunikace neplatí lhůty stanovené výše uvedenými vyhláškami pro místní komunikace, jejichž vlastníkem je hlavní město Praha.

Aleš Mareček, zástupce starosty

 


 

Jinočanská spojka usnadní provoz

Ve čtvrtek 17. října byla do zkušebního provozu slavnostně uvedena druhá část tzv. Jinočanské spojky, která Prahu 13 přímo napojuje na Pražský okruh a usnadňuje i cestu do Třebonic. Řidiči jedoucí po okruhu do Stodůlek nebo Nových Butovic již nemusí projíždět Řeporyjemi ani ucpaným vyústěním dálnice.

„O dostavbu Jinočanské spojky jsme usilovali mnoho let a jsem rád, že se konečně podařilo dokončit i druhý úsek,“ říká starosta David Vodrážka. „Je přínosem pro naše napojení na celoměstskou dopravní síť a výrazně se uleví i obyvatelům Řeporyjí. Problémem je, že hlavní město zatím nenašlo prostředky na zřízení světelné signalizace na poměrně nepřehledné křižovatce s Jeremiášovou ulicí.“

Hlavní město Praha zatím zaplatilo za nový úsek téměř 630 milionů korun. Průběžně mají být ještě doplněna protihluková opatření a dokončena cyklostezka podél celé délky komunikace.

-st-