Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Upozornění pro dlužníky – držitele psa

V nejbližších dnech budou rozesílány urgence (dodatečné složenky) dlužníkům, kteří nemají za psa uhrazeny poplatky. Upozorňuji, že každý, kdo takovou složenku obdrží, je v naší evidenci veden jako dlužník!
Pokud dlužník již psa nemá (pes uhynul, byl předán jiné osobě, apod.), je nutné jej z naší evidence odhlásit, a to buď při osobní návštěvě našeho pracoviště nebo písemně. Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost i nadále trvá.
Nebude-li obdržená složenka uhrazena, bude počátkem příštího roku následovat vymáhání dluhu, včetně jeho navýšení o násobky (sankce za nedodržení termínu splatnosti).

Exekuční vymáhání provádí přímo Úřad MČ Praha 13 a lze jej provést na bankovní účet dlužníka či jeho manželky/manžela, na spoření, na mzdu, na důchod, na některé sociální dávky a v krajním případě i předáním soudnímu exekutorovi. Doporučujeme tedy všem dlužníkům, aby dlužný poplatek neprodleně uhradili.

Případné dotazy směřujte na Úřad MČ Praha 13, ekonomický odbor, odd. daní a poplatků, Sluneční náměstí 13, tel. 235 011 411; fax 235 011 414; e-mail cizam@p13.mepnet.cz.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO