Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kam s nebezpečným (infekčním) odpadem?

Použité injekční stříkačky, jehly z inzulínových per diabetiků apod., které zůstaly po aplikaci léčiv, je možno odevzdat na stanovené shromažďovací místo pro nebezpečný zdravotnický odpad například ve zdravotnických zařízeních. Není možno ho odevzdávat v lékárnách, protože ty nejsou povinny ani oprávněny tento druh odpadu od občanů odebírat. Jak s injekčními stříkačkami, jehlami atd. po použití naložit, by měl pacienta informovat jeho lékař, který danou léčbu předepsal. Měl by také tento nebezpečný odpad případně převzít k likvidaci, protože vzniká v důsledku léčby pacienta a je třeba ho odstraňovat jako odpad nebezpečný, a to na náklady zdravotnického zařízení, v němž byla léčba pacientovi předepsána. Dané zdravotnické zařízení je považováno za původce odpadu dle zákona o odpadech a je povinno dodržovat všechna ustanovení daná tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Michaela Líčková