Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Strategický plán je schválen

V pondělí 10. září schválila Rada MČ Praha 13 nový strategický plán pro období 2018–2024. Jde o klíčový dokument pro dlouhodobé plánování a směřování naší městské části. Stanovuje vize, cíle a rovněž jsou v něm vymezeny jednotlivé aktivity, jak těchto cílů dosáhnout.

Strategický plán vychází ze skutečných potřeb a možností Prahy 13, odhaluje silné i slabé stránky či případné ohrožení dalšího rozvoje a hlavně čerpá z názorů veřejnosti i odborníků. Je to také důležitý podklad pro rozhodování o realizaci aktivit vedoucích k udržitelnému rozvoji. Pozitivní je fakt, že dokument strategického plánu si zachovává svou kontinuitu i do dalších volebních období.

Aby strategický plán mohl spatřit světlo světa, bylo zapotřebí zpracovat velké množství dat do analytické části. Součástí těchto dat byl mimo jiné i realizovaný průzkum spokojenosti, do kterého se zapojilo přes 1300 občanů Prahy 13. Nový strategický plán nevznikal pouhou aktualizací původního plánu, ale je od začátku postaven na nových analytických zjištěních a průzkumech. Finální podobu návrhové části strategického plánu tvořilo přes 45 členů pracovních skupin, které tvořily průřez zaměstnanců úřadu, politiků a občanů.

Byla zachována vize Prahy 13 – Moderní město, kde by chtěl žít každý. Chceme, aby Prahu 13 její obyvatelé i návštěvníci vnímali jako výhodně situovanou, klidnou a bezpečnou část Prahy, plnou udržované zeleně a míst k relaxaci i aktivnímu odpočinku.

Chod městské části Praha 13 bude řídit a citlivě usměrňovat zodpovědná samospráva, která bude plně využívat všech dostupných zdrojů financování. Při výkonu svých pravomocí bude na principu všestranné výhodnosti spolupracovat s veřejností a se zástupci občanského a podnikatelského sektoru.

Ke kvalitě života v městské části by měl přispívat také pocit odpovědnosti za budoucnost, pocit hrdosti na své bydliště, pocit komunitní sounáležitosti, dobré sousedské soužití a možnosti osobního rozvoje a společenského uplatnění.

Významnou roli hraje také úřad, který je v oblasti veřejné správy vnímán jako jeden z etalonů a i z tohoto důvodu je pravidelně oslovován jednotlivými ministerstvy, aby se podílel na testování nebo zavádění nových služeb.

Úřad městské části Praha 13 chce být vstřícný a i nadále zastávat vedoucí úlohu v modernizaci a používání inovativních řešení v oblasti veřejné správy. Proto se chce stále více zaměřovat na elektronické služby pro občany a služby vedoucí k celkovému zjednodušení administrativních záležitostí občanů a k odstranění přebytečné byrokracie.

Martin Šmíd, MČ Praha 13