Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Projekty klimatického plánu v Praze 13

Klíčovým předpokladem pro naplnění Klimatického plánu hlavního města Prahy do roku 2030 je řešit město jako celek tak, aby jednotlivá opatření na sebe navazovala a aby byl zajištěn dostatek finančních prostředků na vlastní realizace. Některá dílčí opatření v naší městské části řeší odbor životního prostředí v rámci svých investičních akcí z dotací od hlavního města Prahy s finanční spoluúčastí městské části. V roce 2022 jsme dokončili projekt Obnova stromořadí v příměstské krajině na Krtni, což spadá do adaptačního opatření Výsadba, obnova a údržba stromů a stromořadí. Také naše další investiční akce se věnují revitalizaci některých parkových ploch a dětských hřišť s výsadbou nových rostlin a částečné přeměně nepropustných ploch za propustné. Připojili jsme se také k opatření pro podporu více vodních prvků v ulicích, jež v horkých dnech usnadňují pobyt ve městě. Nezapomínáme na pravidelnou komplexní péči o veřejnou zeleň se všemi jejími prvky, což přispívá ke zvýšení ekologické hodnoty naší městské části. Vedle zmíněné obnovy stromořadí a navazující revitalizace veřejného prostranství v okolí kostela na Krtni jsme dokončili další projekty, jako jsou revitalizace prostranství u obchodního centra Lužiny s fontánou Duha a Revitalizace parčíku při ul. Tlumačovská U dvojčat. Při rekonstrukci dětského hřiště U Jezera pokračují stavební práce a zahájena je také první etapa projektu Revitalizace vnitrobloku Petržílkova. Díky celoměstskému programu a navazujícím finančním prostředkům se daří zpříjemnit život obyvatelům naší městské části a zároveň dílčím způsobem přispět k zmírnění vlivů klimatické změny. Dne 16. září 2022 byla v rámci tohoto programu slavnostně uvedena do provozu dvě veřejná prostranství za přítomnosti starosty Davida Vodrážky a místostarostky zodpovědné za životní prostředí Marcely Plesníkové.

U obchodního centra Lužiny prošla revitalizací parková úprava a současně byla zrekonstruována zdejší fontána Duha. Skleněná mozaika na těle fontány z roku 1989 je dominantní umělecké dílo z dílny již zesnulých autorů Luďka Buriánka a Josefa Němce. Některé díly mozaiky zcela chyběly a celé dílo bylo značně poničeno a pokryto nevzhlednými graffiti. Pracovníci Ústavu chemické technologie restaurování památek mozaiku nejprve vyčistili speciálními prostředky. Současně bylo nutné vyrobit a vsadit skleněné díly s přesným doladěním potřebných tvarů a barev podle odebraných vzorků skla. Díky skvěle odvedené práci především restaurátora Jana Lhotáka je vzácná mozaika obnovena a zachráněna. Při rekonstrukci technologie fontány byla vyměněna původní poškozená betonová vana na zachycení tryskající vody za novou nerezovou s přesahem, byly vyměněny vodní trysky, ventily i další armatury. Stavební rekonstrukcí prošlo podélně prasklé betonové tělo fontány, které je součástí opěrné zdi. Znehodnocená parková úprava pod fontánou byla dána do správy zeleně odboru životního prostředí teprve před několika lety. Při návrhu obnovy jsme vycházeli z původní netradiční avšak působivé koncepce střídání zelených ploch s plochami pokrytými oblázky. Nejprve jsme zhodnotili použitelnost stávajících rostlin a dalších prvků zahradní architektury. Po té jsme navrhli modernější a zajímavější parkovou kompozici. Po vysbírání velkého množství odpadků byly do plochy vloženy nové rozměrné kameny a chybějící oblázky byly doplněny. Některé náletové a nevhodné dřeviny byly odstraněny, jiné upraveny řezem a naopak ponechány. Na ploše zahradníci vysadili další dřeviny a nově založili kvetoucí trvalkové záhony. Plochu nyní obohacují i vysoké traviny a juky. Podařilo se zde vytvořit důstojnou parkovou úpravu, která těší návštěvníky nákupního centra, školáky i zdejší obyvatele.

Na území parku pod Velkou Ohradou při ulici Tlumačovská U dvojčat bylo nově vytvořeno několik pobytových ploch v bezprostřední blízkosti bytových domů. Pro zdejší obyvatele jsou nyní k dispozici lavičky a stůl, rámová houpačka, fitness prvek, odpadkové koše. V rámci sadových úprav vznikly mezi stávajícími již vzrostlými stromy výrazné pásy záhonů na principu dešťových zahrad s trvalkami a cibulovinami s doplňkem okrasných stromů a keřů. Rostliny budou postupně vykvétat od jara do podzimu. Principem výsadby rostlin do tzv. 1,5 m hlubokých svejlů je zachycování dešťové vody z okolí. Ta se pak pomalu vsakuje do podloží. Rostliny jsou zality a zároveň se zpomalí odtok vody z parku. Pro umocnění přirozeného vzhledu záhonů byly vloženy solitérní kameny a dřevěné kmeny. Projekt byl v rámci místní Agendy 21 představen na veřejném projednání, které se uskutečnilo 12. července 2021. I toto moderní řešení veřejného parku má velmi pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí a eliminaci klimatických změn ve městě.

Dana Céová