Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Představujeme radnici

Bytů  není nikdy dost

Bydlení je jedna ze základních věcí, které člověk potřebuje ke spokojenému životu. Nezdědí-li byt například po rodičích a nemá-li prostředky na zakoupení bytu do osobního vlastnictví, obrací se občan v tíživé bytové situaci zpravidla na obec, kde je hlášen k trvalému pobytu, se žádostí o obecní byt. Šance na získání bytu touto cestou je velmi malá – obecní byty jsou obsazené, k uvolnění dochází velmi zřídka a obce nemají prostředky na novou bytovou výstavbu. Většina žadatelů se tedy musí smířit s tím, že bude na byt čekat řadu let nebo bude muset zkoušet i jiné možnosti.

Bytový odbor, jehož posláním je zabezpečit řádné disponování s bytovým fondem a nebytovými prostory ve správě Prahy 13, to tedy nemá jednoduché. Žádosti o byt přijímá a eviduje a jejich kompletní seznam předkládá bytové komisi, když se uvolní vhodný byt a bytová komise se rozhodne vyřešit některou z žádostí. Komise pak ve spolupráci zejména s odborem sociální péče a zdravotnictví navrhne radě městské části pronájem bytu s přihlédnutím k situaci nejpotřebnějších žadatelů.
Pracovnice tohoto nejmenšího odboru (s pouhými pěti pracovníky) připravují nájemní smlouvy a podklady pro jednání rady městské části, aby mohla kvalifikovaně rozhodnout o pronájmu bytů, o žádostech o souhlas s výměnou bytu či o přechodu nájmu bytu na jiného příslušníka domácnosti. Spolupracují při pronájmu bezbariérových bytů pro zdravotně postižené spoluobčany. Mezi podnikateli je zase velký zájem o uvolněné nebytové prostory, jejichž aktuální nabídka je průběžně zveřejňována na úřední desce a internetových stránkách.
Bytový odbor nemá na starosti technickou správu domů a bytů, opravy a rekonstrukce, ani výběr nájemného. Tím jsou na základě smlouvy s městskou částí pověřeny správcovské firmy. S neplatičem se správcovská firma nejprve snaží mimosoudně dohodnout. Nepodaří-li se to, je podána žaloba na zaplacení i na přivolení k výpovědi z nájmu bytu. Pokud soud rozhodne ve prospěch městské části, následuje obávaná „exekuce“. Byt je vyklizen a nájemníci se musí vystěhovat. Pokud to soud nařídí, poskytuje městská část vystěhovanému přístřeší (jednu místnost) v ubytovně, zpravidla na půl roku. V uvolněném bytě pak proběhne nezbytná údržba, někdy i rekonstrukce a je pak nabízen k pronájmu dalším zájemcům.
Vedoucí bytového odboru Kateřině Benešové jsme položili několik otázek, které zpravidla pokládají i uchazeči o byt.

Kolik v současné době evidujete žádostí o byt?


Ke konci roku jsme evidovali 497 žádostí. To je jen o 23 méně než v předchozím roce. Do konce ledna měli všichni žadatelé aktualizovat své žádosti, abychom viděli, že byt stále potřebují a že si nevyřešili bytovou situaci jinak. Přestože to žadatelům stále zdůrazňujeme, mnozí z nich tak neučiní a pak se diví, že jejich žádost byla ze seznamu vyřazena. Mohou sice podat žádost znovu, ale pohlíží se na ni jako na novou.

Za jak dlouho se žadatel může dočkat bytu?

Záleží samozřejmě na bytové a sociální situaci žadatele. Myslíte-li byt, který není zatížen žádným dluhem a bude pronajat za regulované nájemné, může to trvat opravdu řadu let. Bytová komise podrobně studuje situaci žadatelů, počet osob v bytě, přihlíží i k době podání žádosti a byt přidělí těm skutečně nejpotřebnějším. Určitý zlomek bytů ale také rada přiděluje pro učitele a pro tzv. veřejně prospěšné služby – tedy např. policisty, strážníky, lékaře nebo úředníky.

Jak může člověk získat byt uvolněný po vystěhování neplatiče?


V tomto případě jde o byty zatížené mnohdy vysokým dluhem na nájemném a službách. Často také vyžadují nákladnou rekonstrukci, protože je předchozí nájemníci zdevastovali. Městská část se samozřejmě musí snažit alespoň část těchto prostředků získat zpět. Proto nabízí tyto byty k pronájmu tzv. obálkovou metodou. Byt pak získá ten zájemce, který nabídne nejvyšší částku, za kterou je ochoten odkoupit pohledávku po neplatiči (může ji pak i vymáhat) nebo nabídne nejvyšší smluvní nájemné za první měsíc nájmu. Byty k pronájmu s lhůtami pro zasílání nabídek jsou publikovány na úřední desce a na internetu. Obálky otevírá bytová komise. Nabídku může zaslat kdokoli, kdo je občanem ČR a není nájemcem nebo vlastníkem bytu či obytné nemovitosti. Nutno říci, že díky velkému zájmu o byty jsou nabízené částky poměrně vysoké.

Samuel Truschka


Podmínky pronájmu bytů ze zdrojů městské části

Byt lze pronajmout:

Občanu ČR, který není nájemcem nebo vlastníkem bytu či obytné nemovitosti.
Za „regulované“ nájemné nebo měsíční smluvní nájemné pouze tehdy, má-li na bytovém odboru vedenou žádost o byt. Ostatních variant pronájmu bytu se mohou zúčastnit i občané jiných obcí.

Byt nelze pronajmout:

Bývalým nájemcům a jejich rodinným příslušníkům, kterým bylo přivoleno k výpovědi z nájmu bytu pro neplacení nájemného, a žadatelům, kteří mají trvalý pobyt v Praze 13 a nebydlí tu. Plné verze Zásad postupu při pronájmu bytů a Zásad pronájmu nebytových prostor najdete na www.praha13.cz nebo na bytovém odboru.