Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Moderní technologie zkvalitní výuku

Radnice Prahy 13 spravuje celkem 10 základních škol. Do modernizace a zkvalitňování školních budov investuje každoročně nemalé prostředky. Všechny školy byly zatepleny, postupně probíhá rekonstrukce šaten a sociálního zařízení, modernizují se sportovní areály škol. Investuje se také do technického zařízení sloužícího pro výuku – např. interaktivní tabule mají již ve všech školách.

Ve druhé polovině loňského roku zahájila radnice revoluční projekt vybavení základních škol audiovizuální technikou, který přinese nové možnosti pro zintenzivnění výuky. Rada městské části vyhlásila veřejnou zakázku a 20. ledna, po výběru nejvhodnější nabídky hodnotící komisí, schválila výběr dodavatele požadované techniky.

Projekt předpokládá vybavení speciálních učeben v osmi základních školách, jedné učebny v každé škole. (Nezapojily se školy Mohylová a Mládí, které daly přednost dalším interaktivním tabulím.) Každá z osmi učeben bude vybavena 30 tablety, řídícím počítačem pro učitele, interaktivní tabulí, dataprojektorem a ozvučením. Zařízení umožní přenášet obraz z tabletu kteréhokoli žáka a ukázat tak jeho postup spolužákům. Učitel bude mít trvalý přehled o tom, jak žáci pracují. Současně může snadno zadat třeba test a žáci mohou mít okamžitě zpětnou vazbu, kde udělali chybu. Do tabletů je také možno nahrát multimediální učebnice a širokou škálu výukových programů pro všechny hlavní předměty, včetně matematiky. Učitelé budou v rámci projektu proškoleni, aby uměli systém efektivně využívat. Pokud bude po uplynutí zákonných lhůt s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva, budou technologie v audiovizuálních učebnách nainstalovány v průběhu nejbližších měsíců.

Samuel Truschka