Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nakládání s odpady v roce 2021

Hlavní město Praha přistoupilo v první polovině roku k úsporám a to zejména tím, že snížilo počty velkoobjemových kontejnerů na polovinu:

 • na objemný odpad (harmonogram na měsíc březen bude uveřejněn v březnovém zpravodaji STOPu a na www.praha13.cz)
 • na bioodpad – vše o svozu této komodity naleznete na stránkách https://bioodpad.praha.eu. Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci je do 28. 2. pro veřejnost uzavřena.

Žádáme proto občany, aby následující druhy odpadů odkládali do sběrných dvorů, které jsou součástí systému nakládání s odpady. Služby těchto sběrných dvorů mohou bezplatně využívat všichni Pražané, kteří obsluze zařízení prokáží svůj trvalý pobyt na území hlavního města. Ve sběrných dvorech je možné odevzdat:

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
 • stavební odpad (vytříděný bez jiných složek odpadů) do 1 m³ za měsíc zdarma
 • dřevěný odpad
 • biologicky rozložitelný odpad
 • kovový odpad
 • vybrané nebezpečné odpady (baterie, akumulátory, barvy, rozpouštědla atd.)
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • jedlé oleje (v umělohmotných obalech)
 • tonery (pouze ve SD Pod šancemi a Zakrytá – od občanů s trvalým bydlištěm v Praze)
 • pneumatiky – za poplatek dle velikosti

Ve všech sběrných dvorech hl. m. Prahy je zřízeno místo zpětného odběru vyřazených elektrozařízení. Občané, ale i podnikatelé, zde mohou zdarma odevzdat lednice, pračky, televizory, mikrovlnné trouby, počítače, výbojky, zářivky. Všechny sběrné dvory hl. m. Prahy mají stejnou otevírací dobu, a to: po – pá 8.30 – 18.00 hod. (v zimním čase do 17.00 hod.) so – 8.30 – 15.00 hod.
Nejbližší sběrný dvůr pro občany z Prahy 13 je v ul. Puchmajerova v Praze 5 (tel. 251 612 343).
Upozorňujeme, že odkládání odpadů mimo vyhrazená místa je zakázáno a fyzické osoby by se tímto dopustily přestupku, za který je možno uložit pokutu do výše 50 000 Kč.
Zde bychom vás chtěli seznámit s pilotním projektem tzv. re-use pointy – místa pro odložení předmětů, které ještě mohou sloužit a nestanou se tak odpadem. Praha nyní apeluje na své obyvatele, aby před vyhozením nábytku, knih, sportovního vybavení... uvažovali nad tím, zda by tyto předměty nemohli jiní občané využít. Díky projektu hlavního města Prahy je nyní možné tyto předměty odvézt do sběrného dvora s re-use pointem. Zde už pro ně zaměstnanci Pražských služeb najdou nové uplatnění prostřednictvím https://praho.nevyhazujto.cz/.
V pilotním projektu fungují dva sběrné dvory:

 • ul. Zakrytá, Praha 4 – Spořilov, tel. 731 122 891, e-mail: info@psas.cz
 • ul. Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany, tel. 739 682 180, e-mail: info@psas.cz

Více informací na https://reuse.praha.eu/. Lidé mohou také sami přímo využít internetovou aplikaci https://praho.nevyhazujto.cz/ a nabídnout zde věci k dalšímu využití.

Michaela Líčková, odbor životního prostředí