Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tento školní rok se žáci ve školách moc neohřáli

Tyto dny bohužel patří do již druhého období distanční výuky ve školním roce 2020/2021. Situace, která je platná v době redakční uzávěrky, se může za pár dnů změnit k lepšímu, ale také může trvat ještě delší dobu. Jak se se současnou realitou vyrovnávají pedagogové, žáci, ale i rodiče? O vyjádření jsme požádali ředitelky a ředitele našich deseti základních škol, kterým jsme položili shodné otázky.

 1. Přestože výuku momentálně zprostředkovává technika, v jejím středu stojí učitel a žák. Samozřejmě nemůžeme opomenout nezastupitelnou roli rodičů. Mohlo by se zdát, že všechno už probíhá v pohodě, že počáteční problémy s distanční výukou i s technikou se už podařilo odstranit. Je to skutečně tak?
 2. Před koncem roku 2020 se žáci vrátili na pár dnů do škol. Měli pedagogové možnost a čas prověřit si jejich znalosti v jednotlivých předmětech? Víme, že při distanční výuce si děti mohou vzít na pomoc učebnici, pracovní sešit, vyhledat si správnou odpověď na webu, zapojit rodiče, staršího sourozence... Má vůbec učitel možnost objektivního hodnocení?
 3. Sociální kontakt se spolužáky se přesunul do kyberprostoru. Jak se s tím žáci vyrovnávají?
 4. Jak vidíte situaci deváťáků? Počítáte s nějakou pomocí v rámci přípravy na přijímací zkoušky?
 5. Domníváte se, že se dá zvládnout vzdělávací program jednotlivých ročníků?
 6. Je jasné, že se v mnohém budete muset řídit pokyny MŠMT, ale jak by podle vašeho názoru mělo probíhat hodnocení žáků?

FZŠ Brdičkova, Brdičkova 1878/2, Stodůlky, www.fzsbrdickova.cz

 1. Počáteční problémy, kdy měli učitelé zastaralé počítače bez kamer a mikrofonů, byly díky dotaci určené na výpočetní techniku pro distanční výuku odstraněny. Pedagogové mají k dispozici nové počítače a všichni prošli školením. Dětem byly zřízeny školní účty, které si žáci aktivovali ještě v době prezenční výuky. Ve srovnání s jarními měsíci jsou pedagogové, žáci i rodiče na distanční výuku lépe připraveni. Nejčastější problémy mají rodiny s nedostatkem techniky v domácnosti a s připojením k internetu. Byli jsme schopni zajistit několika rodinám zapůjčení notebooků a ve spolupráci s operátorem T-Mobile jsme třem rodinám zřídili i internet zdarma. Nikdy nelze ale nahradit výuku prezenční. Ta je nenahraditelná a dětem bude přítomnost ve škole velmi chybět.
 2. V září se do škol vrátily všechny děti a učitelé se zaměřili na opakování a ověřování znalostí dětí učiva z druhého pololetí předcházejícího školního roku. V této době měl učitel možnost znalosti hodnotit. Objektivní hodnocení je v této době náročné. Rodiče mají někdy pocit, že musí svým dětem při vypracovávání domácích úkolů pomáhat, protože se obávají špatného hodnocení. Teprve ve škole se může ukázat, že práce z distanční výuky neodpovídá jejich skutečným znalostem a dovednostem.
 3. Dětem přerušení osobních sociálních kontaktů chybí. Částečně si našly náhradu přes sociální sítě, ale časem zjistily, že toto jim osobní setkání se spolužáky a učiteli nenahradí. Dokonce nastala doba, kdy se děti do školy těší.
 4. Žákům devátých ročníků jsme připravili kurzy, které jsou zaměřené přímo na přípravu k přijímacím zkouškám. Kurz začal před Vánocemi a teď byl zase pozastaven. Snažíme se dětem připravovat testy, které používají střední školy u přijímacích zkoušek. Svědomité děti se poctivě připravují, protože materiálů je dostatek. V hodinách matematiky a českého jazyka se i v distanční výuce přípravě na přijímací zkoušky věnujeme.
 5. Učební osnovy se zvládnout musí, ty jsou dané vzdělávacím programem. Učivo bude sice částečně zredukováno nebo přesunuto do vyššího ročníku, ale že by nějaké učivo úplně vypadlo, to se nestane.
 6. Klasické hodnocení je velmi neobjektivní. Hodnocení žáků by mělo být zaměřeno na to, jestli žák splnil nebo nesplnil.

FZŠ Mezi Školami, Mezi Školami 2322, Nové Butovice, www.fzsmeziskolami.cz

 1. Problémy s technikou, které řešíme individuálně třeba předáváním písemných materiálů, jsou v ojedinělých případech. Stále více se však ukazuje, že výuka „face to face“ je nezastupitelná, distanční vyučování je náhražkou.
 2. Prověřování znalostí je jistě důležitou součástí vzdělávacího procesu, ale podstatné je, jak si žáci osvojí to, co se měli naučit. Pro mě jako učitele není problém, že žák při kontrolní práci doma ve stanoveném časovém limitu stihne ověřit nebo vyhledat správné odpovědi v nějakých důvěryhodných zdrojích, aspoň si upevní znalosti. Jestli přitom dostane jedničku místo dvojky mě skutečně netrápí. Jiné je to s klasifikací na pololetním vysvědčení, tady se skutečně musí vedle cílových znalostí a dovedností výrazně zhodnotit postoj žáka a jeho aktivní zapojení do distančního vyučování, jeho schopnost spolupracovat s učitelem i spolužáky. Ministerstvo školství k tomu už vydalo pokyny, které tento přístup akcentují.
 3. Samozřejmě jim to chybí, ale nedělejme si iluze, stačí se projít venku a uvidíte skupinky dětí, jak spolu čile komunikují.
 4. Příprava zatím neprobíhá klasicky, protože jejich fyzická přítomnost ve škole je zakázána, ale v distančním vyučování se vlastně denně na přijímací zkoušky připravují.
 5. Soustředit se musíme na hlavní předměty, takové, ve kterých učivo jednoho ročníku vychází z učiva ročníku předchozího. Třeba v matematice bez zvládnutí násobení se žák nenaučí dělení. Jako učitel zeměpisu si dovolím opačný příklad – bez zvládnutí učiva o Africe se dá dobře zvládnout třeba Austrálie. Každý učitel ale bude muset při návratu žáků do škol opakovat, opakovat a zase opakovat a k tomu sjednocovat znalosti a dovednosti žáků.
 6. Ministerstvo akcentuje při pololetním hodnocení zahrnout do klasifikace postoj žáka a jeho aktivní zapojení do distančního vyučování, jeho schopnost spolupracovat s učitelem i spolužáky. Co se týče formy, jestli známky nebo slovní hodnocení nechává školám volnou ruku. Za mě – slovní hodnocení je ideální pro školu, která má méně žáků, ale třeba v naší škole s více než 700 žáky je reálná klasická klasifikace známkou.

FZŠ prof. O. Chlupa, Fingerova 2186, Nové Butovice, www.fzs-chlupa.cz

 1. Distanční výuka a její průběh je stejně jako klasická prezenční výuka nekončící proces. Musíme vše neustále přizpůsobovat situaci, dětem a aktuálním potřebám všech zúčastněných stran. Díky dotaci z MŠMT škola na podzim nakoupila nové notebooky, grafické tablety a elektronické licence k učebnicím, které běžně používáme. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou nyní vybaveni potřebnou technikou. Celá škola vede distanční výuku v prostředí Microsoft Office 365 Teams. K tomu učitelé používají i nejrůznější aplikace a služby, které činí výuku efektivnější a zábavnější (např. www.umimeto.org, www.kahoot.com, www.mentimeter.com, edu.ceskatelevize.cz a mnoho dalších). Pro několik žáků z ekonomicky slabších rodin se nám povedlo zajistit internetové připojení od společnosti O2, některým rodinám jsme zprostředkovali notebook přes nadaci Nory Fridrichové či jim půjčili notebooky školní. V říjnu 2020 jsme si upřesnili koncepci distanční výuky, která vznikala na jaře. Formulovali jsme priority v předmětech, které budeme učit on-line. Pro žáky byl vytvořen rozvrh, ze kterého je jasné, které hodiny se učí povinně on-line a které jsou určeny na tzv. asynchronní výuku, kdy žáci pracují sami na zadaných úkolech. Ve většině předmětů na 2. stupni jsme vypsali ještě nepovinné konzultace, během kterých se žáci mohou do hodiny připojit a s učitelem konzultovat vše potřebné. Na 1. stupni distanční výuka probíhala a nyní opět probíhá podobně. Každý den mají děti jednu až dvě povinné on-line hodiny a dále pracují asynchronně na zadaných úkolech nebo jsou jim k dispozici dobrovolné konzultace. Na 1. stupni jsou většinou děti na on-line hodiny rozdělené do menších skupinek. Děti z 1. a 2. tříd, jež naštěstí chodí do školy i nyní, učili v říjnu a listopadu učitelé denně ve 3 až 4 skupinkách po 6 až 8 dětech. Dělení na menší skupiny se nám velmi osvědčilo, protože děti jsou pozornější a lépe komunikují s učitelem. On-line výuku však nezajišťují pouze učitelé. Velice důležitými partnery jsou jim asistenti pedagoga a vychovatelky ze školní družiny. Asistenti spolupracují při samotné skupinové výuce a věnují se dětem i individuálně. Paní vychovatelky vedly na podzim např. dobrovolné čtení s nejmenšími dětmi. Dětem, které samy on-line výuku nezvládají, pomáhá s úkoly kromě asistentů pedagoga i speciální pedagožka. Od doby, kdy je umožněna přítomnost žáků ve škole, se schází některé děti k individuální konzultaci s asistenty i ve škole. Nelze tedy říci, že vše je hotovo. Vše flexibilně přizpůsobujeme aktuálnímu vývoji a potřebám žáků, jejich rodičů i učitelů.
 2. Situace je jiná ve třídách na 1. stupni, kdy žáci chodili před Vánoci do školy alespoň 3 týdny. V těchto třídách bylo reálnější navázat na běžný způsob výuky a hodnotit klasickým způsobem. Učitelé mohli učivo probrat, zopakovat, procvičit, prověřit. V 6. – 8. třídách, kdy někteří žáci byli ve škole 10 dní a jiní jen 5 dní, byla situace zcela jiná. Nějaké učivo se prověřilo, ale dopředu jsme se v pedagogickém sboru domluvili, že během dnů, kdy jsou žáci přítomni ve škole, se omezí psaní velkých testů, prověrek. Nechtěli jsme, aby žáci, kteří jsou konečně ve škole, pouze psali testy. Hodnocení je proto hodně opřeno o zhodnocení toho, jakým způsobem se žáci vyrovnali se změnou způsobu výuky, do jaké míry zvládli nové kompetence a jak jsou schopni si samostatně s vyučujícími řešit problémy.
 3. Uvědomujeme si, že sociální kontakty dětem chybí. Snažíme se to řešit různými variantami. Mnohé třídy na 1. stupni mají nepovinné ranní setkávání, na které si připravují debatní úlohy. Na 2. stupni mají třídy pravidelné on-line třídnické hodiny, jež alespoň částečně suplují „obyčejné povídání“. Ve škole i v on-line prostoru funguje žákovský parlament. Na jeho schůzkách se žáci pravidelně baví o tom, co je trápí, co by chtěli řešit. Dokonce založili web školního parlamentu, kam mohou ostatní žáci přispívat svými dotazy a náměty k další činnosti. V prosinci z iniciativy žákovského parlamentu vznikla sbírka hraček pro nemocnici Motol. Do on-line prostoru se přenesla i tradiční prosincová akce Světlení aneb Pocty svaté Lucii. Kolegyně pro žáky připravily únikovou hru, ve které soutěžily zapojené třídy. Zároveň děti fotily a posílaly světelná zátiší, kterými byly v prosinci vyzdobeny chodby školy. I v době distanční výuky s dětmi pracují školní psycholožky, schůzky a povídání se odehrávají buď on-line, nebo – pokud to bylo možné – osobně ve škole.
 4. Deváťáky čeká velký kus práce. V době, kdy v prosinci chodili do školy, si mohli pravidelně procvičovat přípravné testy k přijímacím zkouškám v době, kdy by běžně měli předměty rozdělené do skupin v ročníku, což bohužel nebylo možné. Teď od ledna jim v on-line rozvrhu přibyla povinná hodina českého jazyka a matematiky. Ti, kteří si vybrali volitelný předmět Příprava na přijímací zkoušky, budou mít od ledna další pravidelná on-line setkání. Většina deváťáků má k dispozici on-line přípravné testy od společnosti Taktik, kde také mohou trénovat konkrétní testové úlohy. Navíc fungují pravidelné dobrovolné konzultační hodiny pro přípravu na přijímací zkoušky.
 5. Učební osnovy je reálné zvládnout, není však možné učit způsoby a metodami, které ve škole běžně používáme. Není na to čas, navíc je technicky obtížné pracovat ve skupinách na projektech, vést badatelskou výuku či diskutovat. Snažíme se maximum možného přenést do on-line prostředí, ale živou interakci nepřeneseme. Navíc nechceme, aby děti seděly před monitorem 5 až 8 hodin denně. I proto se těšíme, až budeme opět moci u dětí rozvíjet všechny kompetence a dovednosti v rámci přirozeného lidského kontaktu. Řada aktivit se však do on-line prostředí převést dá. Zorganizovali jsme školní kolo olympiády z českého jazyka, olympiádu z dějepisu, proběhla beseda s pamětníkem v rámci Příběhů bezpráví, pořádáme školní kolo Pražského poetického setkání. Při prezenční výuce v prosinci se 5. třídy zapojily do olympiády z matematiky, deváťáci počítali v soutěži skupin Dopplerova střela.
 6. Hodnocení probíhá po celou dobu distanční i prezenční výuky tak, jak jsou žáci zvyklí. V 1. a 2. ročníku budou mít děti jako vždy slovní hodnocení. Dále se pracuje se známkami kombinovanými s průběžnou popisnou zpětnou vazbou. Žáci dostávají známky od září, dopředu vědí, z čeho a jak je budou učitelé klasifikovat, znají kritéria práce. Během distanční výuky byli žáci hodnoceni jak na základě výstupů (výsledky testíků, hodnocení zpracování úkolu podle zadání), tak i za snahu a míru zapojení. K hodnocení žáků přistupujeme individuálně, přestože klasifikujeme známkami. Zpětnou vazbu dostali žáci i rodiče také během pololetí v rámci online konzultačních hodin a tripartitního setkávání (rodič – učitel – žák).

FZŠ Trávníčkova, Trávníčkova 1744/4, Stodůlky, www.zstravnickova.cz

 1. Po stránce technické je distanční výuka v naší škole zajištěna jak na straně pedagogů, tak i u žáků. Žáky, kteří měli na podzim problém s technikou, jsme vybavili školními tablety a 13 dětí využilo nabídku volných SIM karet od T-Mobilu v rámci akce Cesta do školy vede po internetu. Učitelé se s distanční výukou vyrovnali velice dobře. Všichni pracujeme v prostředí Teams, kde se i on-line scházíme k pracovním poradám, pedagogické radě, třídním schůzkám, konzultacím, neustále se snažíme vymýšlet nové formy výuky, využívat nové aplikace, sdílíme si různé formy výuky mezi sebou, navštěvujeme webináře... Ale i my jsme již unaveni, a zvláště nám chybí kontakt se žáky a s kolegy. Distanční výuka nás učitele zaměstnává po celý den. Dopoledne výuka, odpoledne příprava na další den, opravování zadaných úkolů. A k tomu ještě rodinné povinnosti, nebo učení se se svými dětmi. Věříme, že se již brzy všichni ve škole sejdeme a těšíme se na normální chod školy.
 2. Žáci se učí i tím, že vyhledávají informace na webu, pracují s učebnicí nebo využívají pomoc a znalosti rodinných příslušníků. Podstatné je, jak umí žák nabyté informace aplikovat v praxi při prezenční výuce. Zkušený pedagog i za těch „pár dnů“ ve škole rychle odhalí, zda žák při distanční výuce pracoval samostatně nebo pouze za dopomoci některého z členů rodiny.
 3. Žáci se na internetu setkávají se svojí třídou v rámci výuky každý den. I mimo ni je řada žáků ve spojení přes různé sociální sítě. Někteří se schází aspoň na chvilku mimo domov, zvláště ti starší. Ale samozřejmě stejně jako u dospělých, tak i u dětí se tato situace projeví různými počínajícími depresemi. Je ovšem také zajímavé zjištění, že některým dětem distanční výuka vyhovuje a jsou spokojené. Při výuce jsou samy za sebe, nikdo je neruší a celkově jsou spokojené, protože si samy určují priority a postup při přípravě na výuku.
 4. Příprava deváťáků probíhá ve spolupráci s vyučujícími matematiky a českého jazyka. Někteří žáci využívají on-line přípravné kurzy pořádané danou střední školou nebo vzdělávacími agenturami.
 5. Vyučující naší školy učební osnovy zvládají. Reálné to je. Je také nutné vyhodnotit, které učivo je prioritní a které lze odučit jen okrajově, protože máte možnost se k němu vrátit v dalším postupujícím ročníku.
 6. I při distanční výuce mají vyučující dostatek známek, aby mohli žáka ohodnotit. Rodičovská veřejnost je na známky zvyklá. Je pro ně přehlednější vysvědčení se známkami než jenom samotné slovní hodnocení. Navíc i pro učitele by bylo pouze slovní hodnocení hodně náročné, někteří učitelé (zvláště na 2. stupni) by museli vytvořit slovní hodnocení i pro několik desítek žáků. Aktivní žáci na distanční výuce budou na vysvědčení ještě ohodnoceni pochvalami.

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Bronzová, Bronzová 2027/35, Stodůlky, www.zs-bronzova.cz

 1. V tomto školním roce nemá škola s distanční výukou žádné výrazné problémy, zapůjčili jsme dostatečné množství notebooků, byly omezeny výpadky sítí. Učitelé často komunikují s rodiči, řeší s nimi veškeré vzniklé potíže, pomáháme společně se školním psychologem rodičům, dětem i pedagogům zvládat i stres.
 2. Samozřejmě si jsme vědomi toho, že z určitých důvodů může být hodnocení žáků při distanční výuce zkreslené. Tím se ale vůbec naši učitelé nezabývají. Důležité pro ně je, aby se žák problémem, učivem, úlohou, zabýval, seznámil se s ním, naučil se ho, úkol vypracoval. Pokud mu doma někdo pomůže, poradí, proč ne. Ke správnému řešení došel, úkol splnil, i tím se naučil.
 3. S nedostatkem sociálních kontaktů se děti všeho věku, ale i dospělí, potýkají asi nejvíc. Kyberprostor jim přímý sociální kontakt nedokázal nahradit. A tak se dětem stýská po spolužácích, po škole, po učitelích...
 4. Situace deváťáků je složitá. S těmi, kteří projevili zájem, se učitelé scházejí na individuálních konzultacích buď on-line v odpoledních hodinách, nebo na osobních konzultacích vždy po jednom žákovi.
 5. Učební osnovy v celé šíři zvládnout všemi žáky lze jen s obtížemi. Máme však specifikováno základní učivo jako minimální obsah učiva. Toho se učitelé především drží, z něho vycházejí při tvorbě hodin, to určitě zvládnou všichni žáci bez rozdílu.
 6. Pokyny z MŠMT jsou velmi široce specifikované. Určitě je splníme. V naší škole budeme hodnotit známkou s velmi individuálním přístupem a ohledem na všechny okolnosti výuky. Vždyť nám jde hlavně o to, aby žáci měli i nadále pozitivní přístup ke škole, k učení.

ZŠ Janského, Janského 2189, Velká Ohrada, www.zs-janskeho.cz

 1. V ZŠ Janského jsme již v první vlně velmi dobře nastavili distanční výuku, proto v této druhé probíhající vlně jsou učitelé a žáci schopni zvládat výuku on-line naprosto bez problémů. Škola navíc zažádala již o prázdninách o pomoc IT firmy, které nabízely vyřazenou techniku. Získala tak tablety, které zapůjčuje rodinám, které je nemají. Kdo nemá ani tuto možnost (např. připojení k internetu), veškeré úkoly distanční výuky mají třídy v „krabicových úložištích“ v papírové podobě. Škola poskytuje možnost konzultací jak on-line, tak, za dodržení přísných epidemiologických opatření, i osobně.
 2. Jako škola jsme udělali na jaře pro děti maximum, aby zameškané látky bylo v budoucnu co nejméně. Podle prvních zjištění v září na tom byli žáci dobře. Nicméně učitelé velké procento zářijových hodin stejně zaměřili na opakování a prohlubování znalostí. Učitelé se vždy snaží být objektivní, známka není pouze průměrem nějakých čísel, vždy je do toho zahrnuto nasazení žáka, celkový přístup k výuce, co dělá žák navíc, jestli je sám aktivní nebo dokáže problém řešit pomocí jiné cesty. To vše se snaží učitel vyhodnotit a převést na známku. Případně to vyzdvihne ve slovním hodnocení.
 3. Tento problém je asi nejzásadnější a nejen u dětí, ale i učitelé mají s chybějícím sociálním kontaktem problém. U žáků to bylo i jedno z nejčastějších vánočních přání, aby mohli opět chodit do školy a setkávat se s ostatními. Pro některé žáky je naopak naprosto vyhovující on-line prostředí, ale jedná se skutečně o minimum žáků. Otázkou je, jak se s tím vyrovnat. Bohužel školy nemohou poskytovat další programy a kroužky, a tak by zde skutečně měla nastoupit rodina. Rodiče by měli dělat dětem program odpoledne mimo distanční výuku, jako jsou sportovní aktivity, deskové hry nebo klidně společně sledovat nějaký film.
 4. Podle posledních zpráv na tom asi 9. ročníky vydělají, co se týká přijímaček. Na druhé straně nic nepodceňujeme a učitelé se během distanční výuky soustředí zejména na předměty, které jsou důležité pro přijímačky. Škola navíc má již od října pro deváté ročníky připravenou on-line hodinu navíc zaměřenou na český jazyk a matematiku.
 5. Možné to rozhodně je, ale u některých ročníků je nutná dopomoc rodičů. Myslím tím zejména prvostupňové ročníky. Zde je skutečně potřebné, aby se rodiče zapojili do procvičovací fáze. Nemusí nahrazovat pozici učitele, to zvládneme i při distanční výuce, ale kontrola a procvičení je nutné. Pokud je dobře nastavena distanční výuka, lze vše splnit s minimálními ztrátami. Pokud chtějí všechny strany – učitel, žák a rodič, jde vše.
 6. Zde podle posledního manuálu se s názorem MŠMT nerozcházím. Naopak jsem rád, že MŠMT nesmetlo práci učitelů, kteří se s celým problémem distanční výuky popasovali velmi dobře, tím, že by třeba zrušilo vysvědčení a podobně. Pokud učitel vede poctivě on-line výuku, má díky tomu dostatek podkladů k hodnocení žáka a není to pouze známka za výkon ve vědomostech, naopak on-line výuka otevřela mnoho rovin, které může učitel hodnotit a také je hodnotí.

ZŠ Klausova, Klausova 2450/2, Velká Ohrada, www.klausovazs.cz

 1. Problémy stále přetrvávají. Je jich určitě méně. Učitelé, žáci i rodiče si zvykli na techniku a její používání. Používají více technických pomůcek, které škola získala, ale vždy se najde problém, který neovlivníte – kolísající připojení, selhání kamery, nechuť žáků pracovat, chybí důsledná kontrola od některých rodičů, celková únava všech z této stále se nelepšící situace.
 2. Objektivní hodnocení při distanční výuce je velmi problematické. Vždy může žák využít různé prostředky nápovědy a vy mu v tom nemůžete zabránit. Ta chvilka, kdy byly děti zpět ve škole, spíše sloužila k dovysvětlení látky, kterou nelze učit distančně, než k prověřování znalostí nějakým velkým zkoušením a písemnými pracemi.
 3. Při každé příležitosti jsou děti šťastné, že se mohou vzájemně setkat. Sociální kontakt jim velmi chybí, a to nejen dětem, ale i pedagogům.
 4. Naše devátá třída pracuje distančně velmi pěkně. Tradičně devátý ročník vyjíždí na jaře na týdenní soustředění – přípravu na přijímací zkoušky. Vloni ani letos se tento výjezd neuskutečnil a neuskuteční. Intenzivní příprava bude probíhat ve zvoleném termínu ve škole podle toho, jak nám to umožní současná epidemiologická situace – prezenčně nebo distančně.
 5. Učební osnovy se reálně splnit nedají. Každý pedagog má vybranou látku, kterou lze splnit prezenčně, kterou distančně a kterou lze vynechat, nebo přesunout do dalšího ročníku.
 6. Žáci budou hodnoceni klasifikací. Do známky se promítne prezenční i distanční část výuky a také všechny okolnosti přístupu žáků k distanční i prezenční výuce (aktivita, tvořivost, včasnost a kvalita plnění úkolů, osvojení dovedností komunikovat v prostředí classroom).

ZŠ Kuncova, Kuncova 1580, Stodůlky, www.zskuncova.org

 1. Obecně se dá říci, že distanční výuka probíhá bez problémů, učitelé i žáci si prohloubili své IT dovednosti a vybavenost výpočetní technikou je dostatečná a na dobré úrovni. Problémy jsou pouze s několika málo žáky a rodiči, kteří nadále tuto formu výuky neberou vážně a ignorují ji.
 2. V rámci distanční výuky se objektivní hodnocení zajišťuje těžko. Řada žáků z každé třídy přistupuje k plnění úkolu samostatně a skutečně poctivě, ale většina žáků spoléhá na pomoc rodičů, staršího sourozence nebo spolužáka. Během střídavé prezenční výuky na konci roku se mnohdy ukázalo, že dítě s bezchybně vypracovaným úkolem tu samou látku ve škole neovládá. Hodnotit ale budeme s ohledem na situaci a dle doporučení MŠMT.
 3. Ačkoliv se hovoří o „počítačové“ generaci, žákům sociální kontakt velmi chybí, pokud je jim umožněn vstup do školy, začali se do ní dokonce těšit, a to nejen na setkání se svými kamarády a spolužáky, ale i na své vyučující, na výuku a školu.
 4. Pro žáky 9. ročníku se jedná o velmi nešťastné období, příprava na střední školy byla narušena už v minulém školním roce, distanční forma výuky nemůže nahradit běžnou přípravu na další stupeň vzdělávání.
 5. Všechny vzdělávací cíle a obsah školního vzdělávacího programu nelze splnit. Je to nereálné. Distanční výuka je mnohem pomalejší a učitelé nemohou probrat vše v takovém rozsahu jako při prezenční výuce. Na druhou stranu to dává prostor k zamyšlení, jestli toho po dětech v běžném režimu při prezenční výuce nechceme opravdu hodně, a také se ukázalo, že hlavními předměty jsou český jazyk, matematika a angličtina.
 6. Pokud to jen trochu půjde, tak známkovat. V předmětech, kde známku nepůjde stanovit, tak hodnotit prospěl – neprospěl... Případné slovní hodnocení není pro žáky motivující a je také administrativně náročnější.

ZŠ Mládí, Mládí 135, Stodůlky, www.zsmladi.cz

 1. Situace je určitě výrazně lepší než na začátku, jak po technické stránce, tak po stránce schopnosti techniku užívat. Komplikace v podobě omezení díky momentálním výpadkům připojení, více dětí v rodině na počítači nebo různým nedokonalostem komunikačních platforem (používáme MS Teams) se vyskytují a vyskytovat se budou. Svým způsobem je dobré, že jsme si měli možnost (žáci, učitelé, rodiče i celý vzdělávací systém) zažít reálnou situaci s distanční výukou. V odborných kruzích se dlouho zvažuje tato možnost jako cesta do budoucna, avšak těžko by se ověřovala v praxi. Nyní jsme prostě museli, vyzkoušeli jsme si, že to lze, spoustu věcí jsme se naučili a současně je z mnoha důvodů zřejmé, že to není vhodná cesta zejména pro děti na základní škole.
 2. Objektivnost hodnocení je jedna z náročných úloh učitele, která je samozřejmě v této situaci ztížena vším, co popisujete a ještě mnohým dalším. I proto je prezenční forma výuky pro děti základní školy jednoznačně výhodnější.
 3. Děti, a asi je třeba podotknout bohužel, své sociální kontakty přesouvají do kyberprostoru už nějakou dobu. Distanční vzdělávání to ještě prohlubuje a omezuje prostor učitele tuto situaci korigovat a pomáhat, což se ve škole děje. Vyrovnává se s tím tedy každý po svém a na učitele či rodiče se obrátí jen málo z nich.
 4. Jejich situace je náročná hlavně v tom, že přesně neznají podobu zkoušky na konkrétní škole (na rozdíl od předchozích let – jednotná přijímací zkouška). Ale vzdělávání v 9. ročníku v naší škole jsme již v září naplánovali tak, aby zohlednilo výpadky předchozího školního roku i eventuální obtíže tohoto roku. Příprava tedy již probíhá.
 5. Hodně záleží na konkrétním předmětu, každopádně je třeba počítat s větší či menší mírou redukce učiva.
 6. S maximální možnou měrou objektivity a pochopení, avšak podle předem daných pravidel, která by se neměla měnit v průběhu školního roku.

ZŠ Mohylová, Mohylová 1963, Lužiny, www.zsmohylova.cz

 1. Jelikož už jsme si prošli distanční výukou na jaře, kdy jsme si vyzkoušeli, jak výuka on-line může vypadat, lze říct, že na podzimní distanční výuku jsme byli připraveni. U nás ve škole mají všechny děti založené e-mailové adresy, i proto to bylo všechno jednodušší. Případy, že by dítě nemělo doma k dispozici internet, jsou ojedinělé. Těmto žákům poskytovaly nadace operátorů prostřednictvím školy karty s daty. Občas se stále objevují nějaké technické nedostatky, které jim práci komplikují. Jedná se o kolísavé připojení videa, špatný přenos zvuku apod. Je to ale obvykle individuální problém. Stresující je občasná slabá síť – vypadávání připojení nebo různé zvuky dané technikou přístroje. Větší obtíže muselo překonat dítě z rodiny zdravotníků, které se připojovalo ze skupiny, která dítě hlídala, aby rodiče mohli do práce. V pozadí byl vždy veliký hluk, připojení bylo horší.
 2. Při distanční výuce učitel často na žáky vidí, má tedy možnost „prověřovat“ znalosti již při ní. Krátké setkání ve škole sloužilo spíše k dovysvětlení informací, opakování, ale hlavně k utužení vztahů. U učiva, jehož osvojení se v prostředí distanční výuky ověřovalo hůře, nebylo ani během několika málo týdnů, na které se děti vrátily do škol, možné zcela objektivně zjistit, do jaké míry ho ovládají. Znalosti jsme ověřili menšími testy, ale s blížícími se Vánocemi se pozornost dětí logicky ubírala zase trošku jiným směrem.
 3. Žákům kontakt s kamarády ze školy rozhodně chybí, což se ukázalo při jejich návratu do třídy, kdy měli velkou potřebu si se svými spolužáky povídat, postěžovat si, a hlavně se společně zasmát různým zážitkům. Podle třídního dotazníku je jen velmi málo dětí, které se raději učí doma u počítače než ve škole. Učitelé naší školy se snaží, aby byl i kontakt přes počítač co největší. Proto máme ranní společné setkávání nebo hodiny, kdy se učíme hromadně, ne rozděleni na skupinky. K sociálnímu kontaktu také přispívá, že děti někdy pracují samostatně ve skupinkách.
 4. Věřím, že učební osnovy zvládnout lze, ale samozřejmě také záleží na konkrétním ročníku. Někdy je nová látka pro žáky složitější, a tudíž její procvičování v on-line prostoru zabere více času, než učitel dokáže předem odhadnout. Momentálně je asi důležité zaměřit se na podstatné věci a těm dát více prostoru, zároveň je procvičovat různými způsoby a výukovými metodami. Pokud se k tomu všemu přidá pravidelné procvičování, myslím, že se to zvládnout dá.
 5. V naší škole je zavedené od 1. do 3. třídy slovní hodnocení. V této situaci jej vnímám jako naprosto skvělé řešení. Vysvědčení by v ideálním případě mělo být slovní se zaměřením na aktivitu, spolupráci a možnosti dětí v on-line prostoru. Důležité je, aby učitel hodnotil to, co ví, a nemusel se vyjadřovat k tomu, co je opravdu těžké postihnout.

Připravila Eva Černá