Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace k poplatku za psy

V letošním roce opět znatelně stouplo saldo nedoplatků na místním poplatku ze psů. Dlužné částky narůstají od loňského roku. Stav je způsoben jednak laxním přístupem některých občanů k placení poplatků ve stanovených lhůtách, část nedoplatků však vzniká díky zkresleným informacím o slevě za očipovaného psa. Informace, že se za očipovaného psa po dobu dvou let vůbec neplatí, je mylná! Při očipování psa se po splnění všech stanovených podmínek (předložení potvrzení o očipování psa a nahlášení do evidence Magistrátu hl. m. Prahy) poskytuje sleva z roční sazby poplatku ve výši 350 Kč po dobu dvou let, a to s účinností od počátku následujícího roku. V praxi to tedy znamená, že např. při očipování psa v únoru 2006 se za tento rok platí plná sazba a sleva bude poskytnuta až pro roky 2007 a 2008.

Úřad MČ Praha 13 rozesílá kompletně vyplněné složenky všem, kdo jsou k poplatku za psa přihlášeni. Částky na složenkách vycházejí z podkladů a evidence úřadu. Jestliže se občan domnívá, že má platit jinou částku, resp. neplatit za psa vůbec (odhlášení apod.), je nutné doložit oprávněnost požadavku (nahlásit změny). Řada občanů nechá psa řádně očipovat, ale jsou nahlášeni pouze v Národním registru majitelů zvířat. Nenahlášením do evidence MHMP porušují vyhlášku č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení daní a poplatků ve snaze co nejvíce napomoci občanům s evidencí čipovaných psů zajišťuje po předložení potvrzení o očipování psa toto nahlášení do evidence MHMP. V případech, kdy občan není nahlášen do evidence MHMP, přestože je pes čipován, není poskytována sleva za očipování psa a chovatel platí plnou sazbu tohoto poplatku. Také v případech, kdy pes není řádně odhlášen nebo není nahlášena jiná podstatná změna mající vliv na poplatkovou povinnost, úřad očekává platbu plné sazby za psa. Vznikne-li v evidenci úřadu nedoplatek za psa, je občan nejprve písemně upozorněn. Jestliže na dopis nereaguje a nezaplatí, úřad vystaví platební výměr a začne dlužnou částku vymáhat.

Závěrem uvádím, že všem, kteří neuhradí poplatky za psa včas a v řádné výši, budou veškeré dlužné částky, jako sankce za špatnou platební morálku, ke konci měsíce září navyšovány o 100 %. Tyto zvýšené částky budou přičteny k nedoplatku za psa a společně vymáhány. Podrobné informace týkající se poplatku za psa jsme zveřejnili už v únorovém čísle. Najdete je také na www.praha13.cz, Poradna občana > Místní daně a poplatky. Případné dotazy směřujte na Úřad MČ Praha 13, ekonomický odbor, odd.daní a poplatků, Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 412; fax 235 011 414; FoukalR@p13.mepnet.cz

Rudolf Foukal, vedoucí odd. daní a poplatků