Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volit mohou občané Evropské unie

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 13. 7. 2006 byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí. Na území naší městské části se bude ve dnech 20. a 21. 10. 2006 volit do Zastupitelstva m. č. Praha 13 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Podrobnější informace k volbám přineseme v říjnovém čísle, ale rádi bychom už nyní informovali občany Evropské unie s trvalým pobytem na území naší městské části o důležité změně, kterou přináší ustanovení § 4, odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Právo volit do zastupitelstva obce má i státní občan jiného státu, který nejpozději druhý den voleb splnil všechny podmínky, stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev obcí, a kterému právo volit přiznává mezinárodní úmluva, jíž je Česká republika vázána a jež byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Pro realizaci svého práva volit do zastupitelstva obce musí dotyčná osoba sama požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. V současnosti mohou být do dodatku zapisováni pouze občané Evropské unie, neboť jedinou závaznou mezinárodní smlouvou, která splňuje náležitosti stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev obcí, je Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, publikovaná pod č. 44/2004 Sb. m. s. Právo volit do zastupitelstva obce tedy mají občané všech 25 členských států Evropské unie, kteří zároveň splňují zákonem stanovené podmínky. V souladu s ustanovením § 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí zapíše obecní úřad voliče, občana Evropské unie, na jeho vlastní žádost do dodatku stálého seznamu voličů. V rámci naší městské části mohou tito voliči požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů až do jeho uzavření dva dny přede dnem voleb, tedy do 18. 10. 2006, 16.00 hodin, na odboru občansko-správním, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, v úředních hodinách. Bližší informace na tel. 235 011 505, 235 011 421 a 235 011 516.Mgr. Jana Dvořáková vedoucí občansko-správního odboru