Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prostředí 1

Vážení občané,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku o bioodpadu. Dotazník si můžete vyzvednout na Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5, nebo na internetových stránkách: www.praha13.cz. Vyplněný dotazník lze odevzdat na určená místa, která jsou uvedena na jeho druhé straně. Dotazník můžete vyplnit a odeslat i elektronicky přes výše uvedené internetové stránky městské části. Dotazník vyplní vlastník objektu (§ 2, písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP, o odpadech). V případě, že máte zájem o vyplnění dotazníku a nejste vlastníkem objektu, obraťte se na vlastníka nebo správce bytového objektu. Termín odevzdání dotazníků je do 31.10.2007. Tento průzkum je prováděn Hl. m. Prahou. Výsledky průzkumu budou použity jako podklad pro rozšiřování systému tříděného sběru bioodpadu v Praze.   

Anna Vojtěchová, Odbor ochrany prostředí MHMP