Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kotlíkové dotace

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s SFŽP ČR v letošním roce vyhlásilo 45. výzvu dotačního programu, který je zaměřen na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy.


O dotaci mohou v aktuální výzvě žádat občané, jejichž domácnost tvoří a uvedené doloží:

  • že žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
  • že žadatel nebo některý z členů jeho domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu) 

Předmět podpory:

Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou tepla (max. možná výše dotace – 130 tis. korun). Tepelná čerpadla (max. možná výše dotace – 180 tis. korun). Ukončení příjmu žádostí je 31. srpna 2024.

Více na www.kotlikydotace.cz

-red-