Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Místní poplatek ze psů

Od 1. 1. 2020 došlo ke změnám zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – konkrétně u místního poplatku ze psů. I nadále platí povinnost hlásit psa na příslušném úřadu do patnácti dnů od jeho nabytí a platit za něj poplatek po dovršení tří měsíců jeho věku.
Velkou změnou podle § 2 odst. 1 a současně podle § 16c tohoto zákona ovšem je, že za psa nyní platí poplatek každý, kdo je přihlášený na území ČR k pobytu. Tedy už nejen osoby s trvalým pobytem, ale i osoby hlášené podle zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu apod., dále každý, kdo na území ČR pobývá přechodně déle jak 3 měsíce, kdo je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany, osobou strpěnou, nebo komu byla udělena mezinárodní ochrana cizince. Poplatek se platí obci, kde je taková osoba evidována.
Další velkou změnou podle § 2 odst. 3 uvedeného zákona je, že je pro osoby starší 65 let stanoven max. roční poplatek 200 Kč za jednoho psa (za každého dalšího max. 300 Kč). Toto platí bez ohledu na skutečnost, zda je osoba bez příjmů, pracuje a pobírá/nepobírá důchod, žije z dividend, má souběh několika příjmů apod.
Současně došlo v § 2 odst. 2 zmíněného zákona i ke změně v osvobození od tohoto poplatku. Osvobozeny jsou osoby nevidomé, osoby považované za závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona o sociálních službách, osoby s průkazem ZTP a ZTP/P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoby provozující útulky pro zvířata a osoby, kterým povinnost držení psa stanoví zvláštní předpis (zákon o myslivosti apod.).
Uvedené změny byly zapracovány i do obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, v platném znění, která tak od 1. 1. 2020 platí v nové textové podobě.
Závěrem ještě připomenutí možnosti využít Portál občana pro dálkové zpřístupnění údajů k platbě poplatku za psa – www.praha13.cz/portal_obcana. Více na www.praha13.cz (Jak si zařídit – Místní daně a poplatky – Místní poplatek ze psů).

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků