Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace o poplatku za volební akce – prezentace kandidátů

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je v hl. m. Praze zaveden na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZV).
V této OZV měla městská část Praha 13 mimo jiné uvedeno osvobození od předmětného místního poplatku za konání volebních kampaní za účelem prezentací volebních kandidátů. Na žádném z veřejných prostranství v MČ Praze 13 se tento poplatek nevybíral.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy při novelizaci předmětné OZV dne 17. 12. 2020 schválilo na základě doporučení Ministerstva vnitra České republiky úpravu, která toto osvobození s účinností od 1. 2. 2021 ruší.
Od 1. 2. 2021 tak dochází ke zpoplatnění volebních kampaní za účelem prezentace volebních kandidátů na veřejném prostranství hl. m. Prahy jako reklamních akcí s uvedenou sazbou v OZV (10 Kč/m²/den).
Uvedený poplatek se ohlašuje a hradí příslušné městské části, v jejímž obvodu je volební akce pořádána. V našem případě na oddělení daní a poplatků ekonomického odboru ÚMČ Praha 13.

Rudolf Foukal,
ved. odd. daní a poplatků ekonomického odboru