Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Začala přístavba Lukáše

V pátek 12. března se na staveništi, kde bude v průběhu následujících dvanácti měsíců realizována investiční akce Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova, uskutečnil první kontrolní den. Přítomni byli zástupci investora, tedy městské části Praha 13, Střediska sociálních služeb Prahy 13, stavbyvedoucí a stavební dozor. Tímto pracovním setkáním fakticky započala realizace přístavby Lukáše, která představuje výstavbu čtyřpodlažního objektu, v kterém bude ve třech podlažích celkem deset bytů pro seniory a v přízemí pak víceúčelový klubový sál pro setkávání seniorů. Přístavbu realizuje stavební společnost Dereza, s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na realizaci výše uvedené stavby.

Především ti, kteří bydlí v blízkosti staveniště, už bohužel zaznamenali průvodní jevy snad každé stavby – dočasně zhoršené prostředí, zvýšený hluk, více prachu... I když nás to skutečně mrzí, jinak to nejde.

Péče o seniory a s tím spojená přístavba Lukáše představuje jednu z koncepčních priorit naší městské části. A přístavba Lukáše, ve kterém sídlí Středisko sociálních služeb Prahy 13 (Trávníčkova 1746), je jediným, nejefektivnějším a ekonomicky nejvýhodnějším řešením, jak v Praze 13 rozvíjet a zkvalitňovat další služby určené seniorům. Přesto, že třináctka svým věkovým průměrem stále patří mezi „nejmladší“ pražské městské části. Nicméně i tady populace stárne a je naší povinností zajistit v rámci našich možností stávajícím i budoucím seniorům důstojné a kvalitní životní podmínky.

Ale vraťme se k vlastnímu zahájení stavby, o jejímž pokračování vás budeme průběžně informovat. Během měsíce března se započalo s  přípravou staveniště. Bylo třeba demontovat povrch stávajícího hřiště, na jehož místě bude nový objekt stát. Víme, že hluk při rozbíjení betonového podkladu hřiště byl značný a nepříjemný. Pocítili ho i pracovníci střediska nebo senioři bydlící ve stávajícím objektu. Děkujeme tímto stavební společnosti, která demoliční stavební práce zkrátila oproti plánovaným čtyřem dnům na dva. Po tomto hlučném začátku začaly v průběhu měsíců březen a duben práce na založení základové desky budoucí budovy. Ty už byly ve srovnání s předcházejícími bouracími pracemi téměř „neslyšitelné“. Byl rozebrán zahradní domek.

V průběhu května a června bude stavební společnost Dereza provádět zejména zemní práce pro následné položení rozvodů kanalizace a vody pod základovou deskou, betonáž základové desky budoucího objektu a vyzdívky zdiva 1. nadzemního podlaží. Za tímto účelem budou prováděny nezbytné výkopové práce a přemisťování zeminy nákladními auty mimo stavební areál. Zároveň začne betonování základů, což bude spojeno s vyšší frekvencí cementových vozů, které budou přivážet hotový beton pro okamžité stavební použití. V důsledku provozu vozů a následném betonování dojde ke zvýšení hlučnosti, která by však měla být podstatně menší hlukové intenzity, než v případě již zmíněné demolice betonové desky pod hřištěm.

Jedním z nepříjemných, ale nezbytných opatření je zákaz parkování na příjezdových komunikacích ke Středisku sociálních služeb Prahy 13 (ulice Trávníčkova a Fantova), který začal platit 12. dubna a měl by skončit 31. března 2022. Všechna místa jsou nepřehlédnutelně označena příslušnými dopravními značkami. Stanovení přechodné úpravy provozu v těchto ulicích vydal, po projednání s Magistrátem hl. m. Prahy, Technickou správou komunikací a Policií ČR, Odbor dopravy ÚMČ Praha 13. O vydání svého opatření upravující provoz na těchto místních komunikacích zároveň informoval složky Městské policie a Policie ČR. Vyznačenými místy v těchto ulicích bude v následujících měsících projíždět těžká stavební technika, zejména se jedná o cementová těžkotonážní vozidla, o vozidla dovážející velkorozměrné stavební prvky apod. Prosíme o pochopení všechny řidiče, kteří na těchto místech pravidelně parkovali a v tomto okamžiku nemohou. Je potřeba úplně uvolnit prostor zmíněných ulic pro volnou stavební manipulaci. V případě, kdy řidiči osobních vozů prostor neuvolní, riskují odtažení svých vozidel.

Víme, že následující období bude pro řadu z vás komplikované (hluk, stavební práce, omezení parkovacích míst), ale všechny ty věci se realizují pro budoucí potřeby našich seniorů. A ti si určitě naši podporu zaslouží.

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13